Slagsmål, tyveri, drab og andet fra Tingbøgerne.

Bind 8

Retur til forsiden

Retur til forrige side

Dokument 1
Gabriel Marselis ansøger om at forandre Viby Birks rettighed.

Dokument 2
1664-65. Brændevinsbrygning og ulovlig krohold.

Dokument 3
1664-65. Skifte efter smeden sl. Thour Jensen-Bouell Andersdatter, Ormslev.

Dokument 4
1664. Skifte efter sal. Søren Rasmussen - Maren Lasdatter i Stautrup.
Børn: Rasmus, Jens, Peder, Lauritz, Anne, Inger, Maren, Kirsten, Karen.
Enken er gift igen med Jens Rasmussen.

Dokument 5
1664 - 65. Arv efter sal. Maren Mogensdatter i Kolt.

Dokument 6
1664 - 65. Arv. Hermand Pedersen i København gift med Maren Mogensdatter efter hendes sl. fader Mogens Michelsens selvejergård i Fløjstrup, som Mogens og Knud Michelsens nu bebor. Rasmus Jensen i Kolt fremlægger en fuldmagt.

Dokument 7
1664 - 65. Jens Jensen i Kolt er blevet knust under en stub i skoven.

Dokument 8
1664-65. Pr. Holm i Ravnholt.

Dokument 9
1665. Afkald. Zidsel Pedersdatter - sl. Jens Jensen i Kolt.

Dokument 10
1665. Anders Thomasen rådmand i Århus sælger Niels Sørensen Westens gård i Ormslev til Niels Nielsen Krag, skolemester i Århus Dom Skole og cannik til Capitlet samme sted.

Dokument 11
1665-67. Armod efter svenskekrigene. Bl.a. Pr. Rasmussen i Kolt, Thomis Nielsen i Kolt og Michel Iffuersen i Edslev.

Dokument 12
1672 - 80. Søren Rasmussen og Simon Jensen i Kolt, har skændtes.

Dokument 13
1672 - 80. Slagsmaal og skænderi mellem Simon Brusk og Jens Nielsen, Ormslev.

Dokument 14
1672-1680. Afkald. Søren Nielsen Beeks fradøde selvejergård i Holme. Blandt arvingerne Michel Jørgensens hustru Johanne Nielsdatter i Lemming.

Dokument 15
1672-80. Michel Ifuersen klager over Rasmus Ibsen, Edslev.

Dokument 16
1672. Anne Knudsdatter i Testrup kræver penge af Jacob Jensen i Tander.

Dokument 17
1672. Oluf Nielsen i Ormslev skylder sine stedbørn 32 daler hver, efter deres sl. moder.

Dokument 18
1672. Simon Brusk i Ormslev bestjålet.

Dokument 19
1672. Restanze: Offue Michelsen i Bering, Thøger Pedersen og Jens Kattrup i Kolt.

Dokument 20
1672. Sl. Peder Madsen, ridefoged Stadsgård. Tilstående gæld.

Dokument 21
1673. Peder Jensens skifte i Solbjerg. Arvinger Maren og Buoll Pedersdøtre.

Dokument 22
1673. Maren Pedersdatter, arv efter faderen Michel Jensen i den halve selejergård i Drammelstrup. Nuværende ejer broderen Jens Pedersen, Michel Jensens søster er Maren Jensdatter-Jens Jørgensen i Storenor, Malling sogn. Michel Jensen og Maren Jensdatters forældre var Jens Ovesen og Anne Michelsdatter.

Dokument 23
1674. Birkefoged Oluf Rasmussen-Maren Frederiksdatter, Malling. Mageskifte med Søren Michelsen-Birgit Hansdatter ibd.

Dokument 24
1675. Mogens Nielsen, Hasselager, angående et stykke eng.

Dokument 25
1675. Syn på Peder Michelsens gård i Solbjerg.

Dokument 26
1703. Sophia Elisabeth Carisius opretter stamhuset Constantinsborg. Enke efter Constantin Marselis.

Dokument 27
1703. Ulovlig skovhugst. Søren Jensen, Enslev, har noget træ liggende i sin kaalgaard.

Dokument 28
1701-08. Peder Rasmussen-Kirsten Sørensdatter, Enslev. Manden stjæler kreaturer og markredskaber. Da jorden begynder at brænde under ham, forsvinder han.

Dokument 29
1704. En sag om lidt gæld sl. Bendix Sekers enke skylder på hendes afdøde mands vegne, nu gift med Jørgen Skou i Lemming.

Dokument 30
1704. En sag om nogle sølvknive som blev borte mellem Constantinsborg og Harlevholm, for brigader Preens pige forgangen aar. Michel Høfsen og hans kone i Ormslev, beskylder Villum Andersen for at have taget dem.

Dokument 31
1706. Afkald. Som sl. Peder Jensen, forige forvalter af grevskabet Frisenborg, og hans efterladte to sønner Christen og Mads Pedersen har givet deres stedmoder Anne Nielsdatter på Åbogård.

Dokument 32
1706. En drabssag fra Aaboe, hvor den sindsyge Niels Christensen slaar sin gamle mor ihjel med en vognkæp.

Dokument 33
1707. Chresten Povelsen Smed af Edslev falder beruset af en vogn, og brækker halsen.

Dokument 34
Jens Poulsen vidner i en sag om ulovlig skovhugst.

Dokument 35
Søren Andersen af Edslev og Jens Nielsen af Enslev i blodigt slagsmaal paa vejen hjem fra Aars.

Dokument 36
1708-13. Beskyldning for tyveri mod Jens Pedersens hustru i Bering.

Dokument 37
1708-13. Michel Rasmussen, Edslev, udmarcherede i vinter til Holstein. Nu er konen Johanne Lasdatte med indbo og dyr også væk.

Dokument 38
1708-13. Jens Rasmussen, hans svoger Michel Ovesen, Peder Jensen Fulden, Michel Andersen og Erik Pedersen alle af Stautrup, har pløjet Stautrup bys fælles græsgang op.

Dokument 39
1708-13. Ulovlig skovhugst i Ingerslev skov 1711.

Dokument 40
1708. Magister Mads Thrane, Ormslev, angaaende hans sl. broders begravelse i Schanderup kirke, hvor nogle kister er sønderslaaaede. Han beskylder Rasmus Muurmand for at have ødelagt dem.

Dokument 41
1709. Peder Jensen Væsten - Voldborg Pedersdatter, Aaboe. Om en sag angaaende deres hest, der er blevet jaget ud i noget dynd paa Harlefholm mark og død.

Dokument 42
1712. Michel Høfsens hustru Maren Jensdatter i Ormslev, findes druknet i en liden vandgrav i deres kaalhave. Manden og hans elskerinde Anna Pinds bliver dømt for mordet.

3 eksempler på ophævede trolovelser.

Dokument 43
Kirsten Rasmusdatter fra Lemming. Faar sin trolovelse ophævet da manden er rømt.

Dokument 44
1729. Maren Christensdatter fra Brabrand får sin trolovelse ophævet da hun er blevet tvunget dertil med haarde ord, trusler hug og slag af sine forældre.

Dokument 45
1679. Maren Poulsdatter fra Raunholt er også blevet trolovet mod sin vilje, i faderen Poul Rasmussens skifte fra1681, står der at hun tjener i Aarhus, så hendes trolovelse er også blevet ophævet.

Dokument 46
1715. Martinus Ræhr faar allernaadigst bevilling, til at betiene alle sine musicalske instrumenter i Aarhuus og des district.

Dokument 47
1724. Daniel Sørensen Kaae og Anders Sørensen i Edslev, Morten Poulsen i Stautrup og Eskel Jensen i Viby vidner om der har været bebyggelse på en tom grund uden for Brobjerg port, før svenskekrigen.

Dokument 48
1723. Oberst Rantzau til Rodstenseje driver ulovlig jagt i Raunholt skov, der tilhører junker Carisius til Constantinsborg.

Dokument 49
1721-28. Jacob Pedersen barnefødt i Leming, køber en 4 part i et selvejerhus i Ingerslev og gifter sig med Hans Hansens enke, Johanne Jensdatter.

Dokument 50
1721-28. Tyveri i Raunholt. Rasmus Frandsen ibd. Har planer om at stjæle en hest.

 

Dokument 51
1721-28. Beskyldning om tyveri mod Michel Jensens kone, Kirsten Rasmusdatter Loft i Ormslev.

Dokument 52
1728. Rasmus Pedersen i Stautrup, Rasmus Jensen Ambdi i Holme på hans hustru Anne Rasmusdatters vegne, Rasmus Pedersen i Solbjerg på hans hustru Kirsten Rasmusdatters vegne, Rasmus Rasmussen i Stautrup og Maren Rasmusdatter i Raunholt har solg til Laurs Rasmussen den halve selvejergård ibd.

Dokument 53
1734. Marie Clemensdatter trolovet med Rasmus Sørensen i Kolt, har faaet sin arv efter faderen, Clemen Smed i Vibye.

Dokument 54
1734. Sl. Knud Rasmussens enke og Michel Nielsen i Kolt, har imod skik og brug pløjet til sæds brug den jord der ligger tæt omkring deres gårde.

Dokument 55
1734. Hvilke møller bønderne helst vil bruge under Constantinsborg gods.

Dokument 56
1735. Præstens karl i Årslev, Niels Rasmussen Bægaard er barnefader til den "vellystende unge mø" Maren Sørensdatters barn.

Dokument 57
1736. Ildebrand hos Peder Jensen i Åbo.

Dokument 58
1736. Karen Jensdatter, Åbo har født et barn i dølgsmål og dræbt det.

Dokument 59
1737. En dreng af Ormslev sogns fattiglemmer Jens Nielsen 21 aar, er fundet død i Ormslev enge.

Dokument 60
1742. Niels Simonsen er druknet på vej hjem fra Kina. Søn af Simon Andersen og hustru Anne Nielsdatter, Holme.

Dokument 61
Sophie Sørensdatter, Ormslev, beskylder Jens Pedersen ibd. for at stjæle.

Dokument 62
1743. En gammel fattig kvinde bliver slaaet ihjel af Kirsten Lauridsdatter i Ingerslev, der er sindsyg. Hun er datter af Laurids Rasmussen i Edslev.

Dokument 63
1744. Skifte efter Kirsten Lauridsdatter - Mads Rasmussen, Ingerslev.
Børn: Anne 26 år, Niels 24 år, Sidsel 17 år, og Maren 12 år. Konens søstersøn Rasmus Jensen af Limming er med som formynder og tilsynsværge.

Dokument 64
1744. Arvinger efter sl. Gunder Sørensen forige degn ved Brabrand og Kasted menigheder. Han var søn af sl. Søren Ollesen, Aarhuus. Dennes broder sl. Peder Ollesen var smed og boede i Lemming i Kolt sogn. Hans børn er:
1. Sl. Clemen Pedersen, Vibye.
Børn: Peder Clemensen, Viby, Mads Clemensen, Karen Clemensdatter - Jens Rasmussen, Limming,
Marie Clemensdatter - Rasmus Sørensen, Kolt.
2. Sl. Søren Pedersen, Edslev.
Olle Pedersen, Edslev.
Børn: Jens Ollesen, Karen og Maren Ollesdøtre.
Niels Pedersen, Smed i Lyngbye.
Maren Pedersdatter - Søren Hansen, Limming.
Anne Pedersdatter har tjent et herskab i København, med samme hun er vist til Moeschou, hvor hun skal være bleven gift for 12 år siden.

Dokument 65
1744. Afkald. Niels Sørensen, Ormslev, Anders Knudsen, Kolt, Povel Rasmussen, Raunholt, Peder Pedersen, Solberg, Jens Dalsgaard, Morsholt paa deres hustruers vegne. Har solgt og afhændet til deres kære svoger Knud Sørensen, Ravnholt og hans hustru Maren Pedersdatter, den halve selvejer bondegaard i Raunholt som Knud Sørensen i boer.

Dokument 66
1744-52. Justitsraad Augustus Carisius broder liutenant Ambrosius Carisius skal umyndiggøres og sættes i Munkholm 6 - 7 aars tid. Broderen Augustus skal passe paa de penge, denne har arvet efter sin salig mormoder og betale af til creditorerne. Men hustruen Anna Rodenberg fortryder hun har skrevet under, da hendes mand lover at forbedre sig. Han holder dog ikke sit løfte.

Dokument 67
1734-1750. Arv efter Niels Justesen Hørkræmmer, København. Hans forældre var Just Jacobsen og Anne Sørensdatter, Store Nord, Malling Sogn. En af arvingerne er enken Maren Justdatter boende i Lemming, hendes afdøde mand var Jens Blegen.

Dokument 68
Artikel om "Den slemme Michel" fra Kolt.

Dokument 69
1745. Michel Nielsen vil bedrive utugt med Maren Andersdatter i hendes hjem, og han forulemper Kirsten Jensdatter, som han har givet kørelejlighed, paa vejen hjem fra Aarhus.

Dokument 70
Angaaende noget brød og steg, der skulle være taget af Michel Nielsen og hans hustru Maren Olufsdatter i Kolt, ved Peder Tøgersens ( sted ) datters bryllup.

Dokument 71
1734-50. Christen Nielsen, Ormslev vold mod møllersvend.

Dokument 72
1734-50. Michel Loft i Ormslev. Hans stuehus er nedbrændt.

Dokument 73
1761. Slagsmaal mellem Michel Nielsen, hans steddatter Johanne Pedersdatter og Niels Mogensen i Kunnerup, Over Kolt.

Dokument 74
Landsoldaten Peder Pedersen af Ormslev, tog noget ild i en træsko, da familien var gaaet i seng, og bar det ud af huset, for at sætte ild paa Johanne Kattrups gadehus.

Dokument 75
Branden paa Constantinsborg, som starter paa grund af en piges uforsigtighed.

Dokument 76
1753. Hans Sejersen i Tanner afstår sin gård til sønnen Rasmus Hansen.

Dokument 77
1754. Jens Rasmussen, Raunholt skøder til sin hustru Voldborg Rasmusdatter den halve part i hans selvejergård.

Dokument 78
Peder Thomsen Skytte udtaler nogle fornærmelige ord om husholdersken paa Constantinsborg, og kommer i skænderi med Kirstine Margrethe Danethon, der staar og stryger i køkkenet.

Dokument 79
1756. Bymændene undtagen Niels Mogensen, lader byens hjord drive egenraadig paa Kunnerup bye og marker, tværtimod vedtægter.

Dokument 80
1758. (Sl. Maren Pedersdatter) -Jens Rasmussen, Raunholt, sælger sin selvejer rettigheder til sin søn Rasmus Jensen.

Dokument 81
Peder Lofts hustru, Maren Jensdatter, i Edslev, har sagt nogle ubesindige ord, om Michel Hansens datter, Kirsten ibd.

Dokument 82
1750-65. Arv efter Søren Jørgensen, Tersløsegård. Han er broder til sl. Jens Nielsen i Bering.

Dokument 83
1761. Michel Rasmussen i Løjenkær fæster sl. Rasmus Jensens gård i Raunholt og gifter sig med enken Anne Nielsdatter.

Dokument 84
1761. Anne Nielsdatter sl. Rasmus Jensens enke i Raunholt skøder til sin trolovede ægtemand Michel Rasmussen i Løjenkær.

Dokument 85
1763. Sl. Knud Sørensens to døtre Anne Marie og Maren af Raunholt, skøder og afhænder til deres broder Søren Knudsen og hustru Kirsten Nielsdatter selvejer rettigheder udi Raunnholt, som faderen hidtil har haft.

Dokument 86
1771. Carisius forbyder bønderne af hugge i Skoven.

Dokument 87
Mogens Black kiøb - og handelsmand i Aarhuus sælger til hr. conferentsraad Constantinus Augustus Carisius efterskrevne jordegods i Haureballegaard Amt, Ning herred, Kolt sogn, som jeg paa auctionen i stervboen efter sl. frue conferentsraadinde Carisius paa Constantinsborg 12 / 8 - 1771 kiøbt haver. nemlig matr.no. 2. Hans Pedersen, Kolt, matr. no. 3. Knud Andersen, Lemming, matr. no. 3. Morten Andersen, Kattrup.

Dokument 88
Michel Nielsen Loft overtager faderen Niels Michelsen Loft gård i Ingerslev.

Dokument 89
Niels Nielsen Børup sælger sin halve selvejer bondegård til sønnen Niels Nielsen Børup.

Dokument 90
Peder Jensens steddatter Anne Marie Rasmusdatter i Kolt, beskyldt for tyveri..

Dokument 91
1776. Niels Westen, Simon Sørensen og Hans Sørensen i Åbo, angående byens fælled.

Dokument 95
Ildebrand i Stautrup, hvorved Niels Rasmussens iboende hus i Stautrup er afbrændt.

Dokument 96
1844. Forsømt omkostning i Kolt.