Stavtrup Ejerlaug

Til lokalarkivet

Uddrag af bogen "Aarhus Amt" udgivet af "Dansk Kulturhistorisk Forlag" Aarhus 1949

 

"SOLBAKKEN" Stautrup Mark pr. Stautrup, ejes af Gaardejer Søren Christensen, der overtog Ejendommen i 1917 efter Søren Peder Pedersen. Forrige Ejer var Rasmus Sørensen i otte Aar.

"Solbakken" er tolænget og genopført efter Brand i 1907. Bygningerne er grundmuret og tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 9 Tdr. Land Mark og ½ Td. Land Eng.

Der holdes en Besætning paa 2 smaa Heste, 5 Køer og 2 Ungkreaturer at jydsk broget Race samt 1 Svin.

Matr. Nr. 1 aa m. fl. Stautrup

Ejendomsskyld: 16.200

"JARLSMINDE" Stautrup pr. Stautrup, ejes af Tømrermester Einar Pedersen.

Matr. Nr. 2d m. fl. og 3a Stautrup.

Ejendomsskyld: 75.300

"ROSENDAL" pr. Stautrup ejes at Gaardejer Alfred Mikkelsen, der overtog sin Ejendom i 1947 efter Arne Nielsen. Tidligere Ejer var Peter Christensen i ca. halvfjers Aar.

"Rosendal" er en firelænget Gaard med Ca. halvtreds Aar gamle Bygninger, der dels er tækket med Straa og dels med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 12 Tdr. Land Mark og 4 Tdr. Land Eng.

Besætningen udgør 2 Nordbagger, 10 Køer og 8 Ungkreaturer af R. d. M. samt 10 Svin.

Matr. Nr. 3b m. fl. Stautrup

Ejendomsskyld: 25.800

"HØJVANG" Stautrup pr. Stautrup, ejes af Gaardejer Chresten Christensen, der over tog Ejendommen i 1905 efter Svigerfaderen, Søren Sørensen. Denne havde ejet den siden 1870.

"Højvang" er firelænget med grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset stammer fra 1881 og Udlængerne fra 1907.

Jordtilliggendet er paa 41 ½ Tdr. Land Mark, 8 Tdr. Land Eng samt ½ Td. Land Skov. Jorden drives i 8 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 4 belgiske Heste, 20 Køer og 14 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 20-25 Svin. En Hoppe er kaaret i 1ste Klasse.

Matr. Nr. 4a m. fl. Stautrup

Ejendomsskyld: 77.000

"STAUTRUP VESTERGAARD" Stautrup, ejes af Gaardejer Harald Andersen, der er født paa Gaarden 31/10 1901 og er Søn af Mette Marie og Chr. Andersen. Hustruen Elna Andersen, er født 21/7 1911 i Stautrup som Datter af Karen Marie og fhv. Gaardejer Niels Pedersen, "Slettenbjerggaard".

Harald Andersen overtog Ejendommen i 1933 efter Faderen, der havde ejet den siden 1880. Han havde overtaget den efter sin Svigerfader, Niels Sørensen, der var gift med Kirsten Mogens Datter, i hvis Slægt Gaarden har været i mange Aar.

Stautrup Vestergaard er udflyttet fra Stautrup By til sin nuværende Plads i 1895. Samme Aar er den firelængede Gaard op ført i Rødsten. D er i 1910 tilbygget et Vognhus og et Materialhus. En Fodermesterbolig er tilkøbt Ca. 1920. Staldene er ombygget i 1930 og samtidig er opført en Svinestald. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 58½ Tdr. Land Mark, 6 Tdr. Land Eng samt ½ Td. Land Skov. En Del af Jorden er byttet i 1909. Den er merglet af nuværende Ejer og drænet i 1885.

Besætningen udgør 5 Heste og 2 Plage, Krydsninger, 25 Køer og 25 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 50 Svin.

I Ægteskabet er der to Børn, Lilly Karen, f. 16/8 1937, og Gunner, f. 7/6 1942.

Matr. Nr. 5a m. fl., Stautrup

Ejendomsskyld: 91.400

 

"SKOVGAARDEN" pr. Stautrup ejes af Gaardejer Alfred Jul. Rasmussen, der er født 24/12 1901 paa "Raahøjgaard" som Forældrene, Ane Kirstine og Jens Rasmussen, har ejet en Aarrække. Hustruen, Jenny Hansigne Rasmussen, er født 7/6 1911 i Viby som Datter af Maren og fhv. Gaardejer Si mon Jensen, Viby Mark.

Alfred Jul. Rasmussen overtog Ejendom men i 1939 efter Hans Sørensen, der havde den i kort Tid. Tidligere har der været skiftende Ejere.

"Skovgaarden" er i sin Tid udstykket fra "Constantinsborg" Den er trelænget med grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset er opført omkring 1880, Kostalden i 1900 og Laden i 1942.

Arealet er paa 20 Tdr. Land Mark. Der er kalket og drænet hvor det har været nødvendigt.

Besætningen udgør 2 jydske Heste, 10 Køer og 5 Ungkreaturer af R. d. M. samt 6-7 Svin og 2 Søer.

Alfred Jul. Rasmussen og Hustru har en Datter, Jette, f. 4/1 1945.

Matr. Nr. 6b m. fl. Stautrup

Ejendomsskyld: 27.500

"OVERGAARDEN" pr. Stautrup ejes af Gaardejer Johs. Nielsen Overgaard, der er født paa Gaarden 27/5 1888 og er Søn af Oveline og Ove Nielsen.

Johs. Nielsen Overgaard overtog sin Ejendom 1/5 1913 efter Faderen der havde ejet den siden 1871. Tidligere ejere var Knud Ovesen, Johannes Pedersen og Clemens Ovesen.

"Overgaarden" er firelænget med Bygninger, der dels er opført i Grundmur og dels i Kampesten. Bygningerne er tækket dels med Straa og dels med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 69 ½ Tdr. Land Mark, 9 Tdr. Land Eng samt 1½ Td. Land Skov. Heraf er Matr. Nr. 6 a paa 33 Tdr. Land tilkøbt i 1917. 3 Tdr. Land er atter solgt. Jorden er drænet 1915 og 1919 og merglet i 1938. Der er stor Lucerneavl samt vedvarende Græsmark.

Der holdes en Besætning paa 7 Heste af jydsk Race, 26 Køer og 26 Ungkreaturer, ligeledes af jydsk Race, samt 3 Svin. For Kvægets Vedkommende anvendes kunstig Sædoverføring. 5 Hopper er stambogsført. Kvægbestanden er ligeledes stambogsført og kaaret. Alle Kreaturer over to Aar er præmieret. Besætningen drives med Salg af Avlsdyr for Øje.

Johs. Nielsen Overgaard, der er ugift, har faaet sin teoretiske Uddannelse paa Askov Højskole 1907-08 og paa Malling Lanbrugsskole 1909-10. Han er Distrikts- og Kredsforstander for Jydsk Brandforsikring og i Bestyrelsen og Forretningsudvalget for samme, Formand, for Kvægavlsforeningen "Jydens Haab" Formand for Stautrup Lokalforening, Ormslev-Kolt Jagtforening og Ormslev-Kolt Venstre Vælgerforening.

Se endvidere i Indledningen Side 94 og Side 97.

Matr. Nr. 7a m. fl. Stautrup

Ejendomsskyld: 101.400

"STAUTRUP ØSTERGAARD" pr. Stautrup ejes af Gaardejer Johannes Jensen Juul.

Matr. Nr. 8a og 9k m. fl. Stautrup

Ejendomsskyld: 71.300

Boelsmand Holger Skov overtog sin Ejendom i Stautrup i 1948 efter Faderen, Kresten Skov, der havde ejet den siden 1906. Han havde overtaget den efter sin Fader, Peder Skov. Dennes Hustru var født paa Gaarden.

Ejendommen er tolænget med grundmurede Bygninger. Stuehuset er opført i 1870 og er tækket med Straa. Udlængen er bygget i 1923. Den er tækket med Pandeplader.

Arealet er paa 6 Tdr. Land Mark.

Der holdes en Besætning paa 1 halvlet Hest, 4 Køer og 2 Ungkreaturer af R. d. M. samt 5 Svin.

Matr. Nr. 8b m. fl. Stautrup

Ejendomsskyld: 8.000

"EGETOFT" Stautrup, ejes af Gaardejer Aage Pedersen, der er født 27/5 1907 i Stautrup og er Søn af Marie g Peter Pedersen. Hustruen, Jensine Pedersen, er født 26/2 1914 i Tilst som Datter af Ulrikke og Bestyrer Anders Rasmussen.

Aage Pedersen overtog Ejendommen i 1945 efter Moderen, der havde drevet den siden Faderens Død i 1918. Han havde over taget den i 1913 efter Jens Christensen, der havde den i mange Aar.

"Egetoft" er en trelænget Gaard, der er opført dels i Rødsten og dels i Kampesten. Stue-huset er opført i 1908, medens Udlængerne er ældre. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 9 Tdr. Land Mark og i Td. Land Eng. Det er merglet og drænet. 4 Tdr. Land drives som Frilandsgartneri og Resten som almindeligt Landbrug.

Besætningen udgør i jydsk Hest, 4 Køer og 2 Ungkreaturer af R. d. M. samt 2 Søer plus Opdræt.

Aage Pedersen og Hustru har to Børn, Tove, f. 17/1 1936, og Frode, f. 30/8 1937.

Matr. Nr. 9 p m. fl. Stautrup

Ejendomsskyld: 14.000

 

"SLETTENBJERGGAARD" pr. Stautrup ejes af Gaardejer Rasmus Peter Pedersen, der er født paa Gaarden 19/5 1907 og er Søn af Karen Marie og Niels Pedersen. Hustruen, Esther Elisa Pedersen, er født 16/6 1919 i Aarhus som Datter af Kirstine og Vognmand Frode Schou, Aarhus.

Peter Pedersen overtog Ejendommen i 1938 efter Faderen, der havde ejet den siden 1907. Tidligere Ejere var Laus Melgaard (1897-1907) og Søren Møller (1880-97).

"Slettenbjerggaard" var for 60-70 Aar siden en meget stor Gaard, men en Del af Jorden er frasolgt til Stautrup Station og Constantia Kro. Gaarden er firelænget med Bygninger, der dels er opført i Grundmur og dels i Bindingsværk og Kampesten. De er overvejende tækket med Straa.

Jordtilliggendet er paa 18 ½ Tdr. Land Mark, 5½ Tdr. Land Eng, ½ Td. Land Skov og ½ Td. Land Gaardsplads og Have. Jorden drives i 7 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 2 store Heste, 10 Køer og samt 10 Svin.

Niels Pedersen mistede sin Hustru i 1912, og siden har dennes Søster Anne Pedersen været Husbestyrerinde paa Gaarden

;Matr. Nr. 10a, Stautrup

Ejendomsskyld: 37.300

"BAKKELY" Stautrup Mark pr. Stautrup, ejes af Gaardejer Karl Andreas Pedersen, Søn der er født 30/10 1897 i Sdr. Vissing og er Søn af Karen Marie og fhv. Gaardejer Jens Chr. Pedersen, Sdr. Vissing. Hustruen, Olga Pedersen, er født 31/1 1901 i Venge ved Skanderborg som Datter af Maren og Gaardejer Niels Laursen, Venge.

Karl Pedersen overtog Ejendommen 19/6 1948 efter Enkefru Olga Jørgensen, der havde ejet den siden 1945. Tidligere Ejere var hendes Mand, Johs. Peder Jørgensen. (1932- 45) og Martin Birkelund (1897-1932).

"Bakkely" er en femlænget Gaard, der dels er opført i Grundmur og dels i Bindingsværk. Stuehuset menes opført 1867- 68. Udlængerne er mere end hundrede Aar gamle. Stuehuset er tækket med fast Tag og Udlængerne med Straa.

Arealet er paa 10 Tdr. Land Mark, 1 Td. Land Eng samt ½ Td. Land Gaardsplads og Have. Det er merglet 1938-39 og drives i 8 Marksdrift.

Besætningen udgør 2 russiske Heste, 5 Køer og 3 Ungkreaturer af jydsk Race samt 6-8 Svin.

Karl Pedersen og Hustru har en Datter, Edith Marie, f. 7/11 1933.

Matr. Nr. 11d m. fl. Stautrup

Ejendomsskyld: 15.900

Boelsmand Christian Pedersen overtog sin Ejendom i Stautrup i 1926 efter sin Svoger, Niels Møller, der havde den fra 1918. Tidligere Ejer var Jens Juul, i kort Tid.

Ejendommen er tolænget med ældre gulkalkede Bygninger. De er tækket med Straa.

Arealet er paa 7 Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet.

Besætningen udgør 2 Nordbagger, 4 Køer og 2 Ungkreaturer af R. d. M. samt i So og 2 Svin.

Matr. Nr. 11 f, Stautrup

Ejendomsskyld: 13.000

Husejerske Dortea Nielsen overtog sin Ejendom paa Stautrup Mark pr. Stautrup i 1932 efter Forældrene, Juliane Kirstine og Husmand Jens Nielsen, der var født paa "Slettenbjerggaard"  5/1 1847. Tidligere Ejere var Niels Jensen og Søren Møller (1880-84).

Ejendommen er tolænget og vinkelbygget. Den er opført i 1880 dels i Bindingsværk og dels i Grundmur. Bygningerne er straatækt. I 1938 er der opført Vognport og Hønsehus. Der er i det hele taget foretaget Ombygninger og Restaureringer af nuværende Ejer.

Arealet er paa 4 Tdr. Land Mark og ½ Td. Land Eng. Marken er drænet og merglet i 1940. Jorden drives i 7 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 1 Hest, Krydsning, i Ko og 2 Ungkreaturer af jydsk Race samt 5-6 Svin aarlig.

Dortea Nielsen er født paa Gaarden 21/6 1888. En Søn, Aage Nielsen, født 8/4 1911, er Bestyrer paa Ejendommen.

Matr. Nr. 11g, Stautrup

Ejendomsskyld: 6.500

"PIRKGAARD" Raahøjvej, Stautrup, ejes af Gaardejer Michael Krogh Mikkelsen, der er født 19/10 1889 i Fruering i Vitved Sogn og er Søn af Siliane og fhv. Gaardejer Peter Mikkelsen, Virring. Hustruen, Ane Margrethe Mikkelsen, er født 26/7 1892 i Holme Bjerge som Datter at Maren og fhv. Gaardejer Simon Jensen, Viby.

Michael Krogh Mikkelsen overtog Ejendommen i 1915 efter Hans Frederik Jensen, der havde ejet den siden 1900. Tidligere Ejere var Jens Pedersen og Gaardejer H. Pallesen, der opførte Stuehuset.

"Pirkgaard" er firelænget og opført dels i Bindingsværk og dels i Grundmur. Stuehuset er bygget i 1875, Kostalden i 1909, Hestestalden og Svinestalden i 1923 og Laden i 1927. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 20 Tdr. Land Mark og 5 Tdr. Land Eng.

Der holdes en Besætning paa 2 Heste af jydsk Race og 1 Hest at galizisk Race, 12 Køer og 8 Ungkreaturer af R. d. M. samt 10 Svin. Endvidere er der Hønseri.

Michael Krogh Mikkelsen og Hustru har fire Børn, Erna, f. 21/9 1916, Astrid, f. 12/2 1918, Alfred Børge, f. 16/1 1920, og Gudrun, f. 14/5 1925.

Matr. Nr. 12a m. fl., Stautrup

Ejendomsskyld: 28.900

 

"SØHOLM" pr. Stautrup ejes af Aarhus Kommune og drives af Forpagter Poul Thyge-sen, der overtog Forpagtningen 15/3 1948. Poul Thygesen ejede Gaarden fra 1943 til 1948.

"Søholm" er udstykket fra "Constantinsborg" og blev solgt ved Auktion i 1795. Den trelængede Gaard var oprindelig en gammel Ejendom, men blev ombygget i 1904. Bygningerne er haardttækket.

Jordtilliggendet er paa 21½ Tdr. Land Mark, 5 Tdr. Land Eng, 3 Tdr. Land Skov og ½ Td. Land Gaardsplads og Have. Jorden drives i 8 Marksdrift.

Besætningen udgør 2 jydske Heste, 10 Køer og 10 Ungkreaturer af R. d. M. samt 10 Svin.

Matr. Nr. 13, Stautrup

Ejendomsskyld: 43.600

"BAADSTEDGAARD" pr. Stautrup ejes af Gaardejer Søren Sørensen, der overtog Ejendommen i 1934 efter Moderen, Martine Sørensen, der havde ejet den siden Faderen, Ove Sørensens Død i 1928. Han havde købt den ved Dødsboauktion i 1895.

"Baadstedgaard" var oprindelig en Hovedgaard, der stammer fra 1478. Den hed "Nørgaard Voldsted". Det er en historisk gammel Gaard med Voldgrave omkring. Voldstedet, der er en mindre firesidet Borgbanke med omgivende Grav, ses endnu. Ifølge Trap pantsatte Else Mikkelsdatter, Enke efter Laurids Pedersen (Kruse), hendes Søn, Peder Lauridsen Kruse, og Svigersøn, Anders Lounkier, i 1478 "Nørgaard" i Stautrup til "Ørn Kloster". (Skal muligvis være Øm Kloster")

Peder Lauridsen Kruse solgte den 1484 til Stig Nielsen, "Vengegaard", der 1485 mageskiftede den med Klosteret.

Den nuværende Ejendom er trelænget med meget gamle Bindingsværksbygninger, der er straatækte. I 1941 er der opført en ny Lade, der er tækket med Pandeplader.

Jordtilliggendet er paa 21½ Tdr. Land Mark og ½ Td. Land Gaardsplads og Have. Jorden drives i 8 Marksdrift.

Besætningen udgør 2 oldenborgske Heste, i Avlstyr, 10 Køer og 5 Ungkreaturer af R. d. M. samt 6 Svin.

Matr. Nr. 14, Stautrup

Ejendomsskyld: 26.300

Boelsmand Martin Sørensen overtog sin Ejendom i Stautrup i 1910 efter Landbrugskandidat Jespersen. Tidligere Ejer var Niels Jespersen, der opførte Ejendommen.

Den er udstykket fra "Stautrup Nedergaard". Ejendommen er hvidkalket med fast Tag paa Stuehuset og Straa paa Udlængen.

Jordtilliggendet er paa 1½ Td. Land Mark, 2¼ Tdr. Land Eng samt i Td. Land Skov.

Der holdes en Besætning paa i Hest, 2 Køer af R. d. M. og 2 Svin.

Martin Sørensen er født 9/6 1869 i Stautrup og er Søn af Mette Kirstine og fhv. Landmand Søren Jakobsen, Stautrup. Hustruen, Marie Oline Sørensen, er født 15/4 1877 i Haderslev som Datter af Helene Marie og fhv. Arbejdsmand Ole Person.

Ægteparret har fire Børn, Mette Kirstine, f. 6/6 1897, Søren, f. 3/10 1898, Olga Helene, f. 21/7 1900, og Peder, f. 7/10 1910.

Martin Sørensen er uddannet Murer. Han rejste i 1890 til Amerika og arbejdede meget i Stenbrud. Her mødte han sin Hustru og rejste i 1896 tilbage til Danmark, hvor han arbejdede nogle Aar som Murer. Han er kendt af alle paa Egnen som en god og dygtig Murer, men i de senere Aar er han mest kendt som den gamle Fisker, idet han hovedsagelig beskæftiger sig med Fiskeri paa Brabrand Sø. Martin Sørensen er meget interesseret i gamle historiske Ting.

Matr. Nr. 16 og 10, Stautrup

Ejendomsskyld: 7.000

"KIKKENBORG" pr. Stautrup ejes af Gaardejer Peter Dalstrup der overtog Ejendommen i 1946. Tidligere har der været meget skiftende Ejere.

"Kikkenborg" er en femlænget Gaard. Bygningerne er restaureret og ombygget i 1910. De er overvejende straatækt.

Arealet er paa 14½ Tdr. Land Mark og ½ Td. Land Eng.

Der holdes en Besætning paa 2 jydske Heste, 9 Køer og 5 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 3 Søer plus Opdræt.

Matr. Nr. 18a m. fl. Stautrup

Ejendomsskyld: 24.800

"BLAAHØJ", Stautrup, ejes af Boelsmand Georg Møller der overtog Ejendommen i 1932 efter Moderen, Vilhelmine Møller, der havde drevet den siden Faderen, Søren Sørensen Møllers Død i 1922. Han havde over taget den i 1897 efter Peter Rasmussen.

"Blaahøj" er en trelænget Gaard med ældre Bygninger, der er restaureret og tilbygget. Bygningerne er tækket med Straa.

Jordtilliggendet er paa 9 Tdr. Land Mark og 1 Td. Land Eng. Det er merglet af nuværende Ejer.

Besætningen udgør 2 Nordbagger, 4 Køer og 2 Ungkreaturer af R. d. M. samt 1 So og 2 Svin.

Matr. Nr. 19 m. fl. Stautrup

Ejendomsskyld 13.600

"BÆKHOLM" pr. Stautrup ejes af Boels mand Rasmus Jørgensen, der overtog Ejendommen i 1929 efter Jens Peter Sørensen. Denne var Ejer fra 1920.

"Bækholm" er udstykket fra "Jarlsminde". Gaarden er tolænget og blev opført i 1911 i Rødsten. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Arealet bestaar af 6½ Tdr. Land Mark og 1/ Td. Land Eng. Jorden drives dels som almindeligt Landbrug og dels som Frilandsgartneri.

Besætningen udgør 2 smaa Heste, 3 Køer og 1 Ungkreatur af jydsk broget Race samt 2 Svin.

Matr. Nr. 34 n m. fl. Stautrup

Ejendomsskyld: 16.000

Til lokalarkivet