Ormslev Ejerlaug

Til lokalarkivet

Uddrag af bogen "Aarhus Amt" udgivet af "Dansk Kulturhistorisk Forlag" Aarhus 1949

 

"NØDSKOV" pr. Ormslev ejes af Gaardejer Halfdan Teilmann, der overtog Ejendommen i 1917 efter Faderen, Samsø Teilmann, der havde ejet den siden 1863.

"Nødskov" er udstykket fra "Ormslev Præstegaard" i 1863. Gaarden er firelænget med Stuehuset opført i 1863. Ko- og Heste stalden er bygget i 1864 i Bindingsværk og Laden er opført i 1932. Bygningerne er overvejende tækket med Straa.

Arealet er paa 36 Tdr. Land Mark, der drives i almindelig Landbrugsdrift.

Besætningen udgør 2 jydske Heste samt 12 Køer og 7 Ungkreaturer af Jersey Racen.

Halfdan Teilmann havde Gaarden i Forpagtning fra 1904 til 1917.

Matr. Nr. 1b, Ormslev

Ejendomsskyld: 40.600

"MOSEVANG" pr. Ormslev ejes af Gaardejer Jens Thomsen, der overtog Ejendom men i 1913 efter Thøger Jensen (1884-1913).

Mosevang er udstykket fra Ormslev Præstegaard i 1884. Gaarden er firelænget. Stuehuset og Hestestalden er opført i 1885, Kostalden 1914-23 og Laden 1918-27. Svinestalden er bygget i 1923 og Maskinhuset tillige med andre Udhuse i 1920. Bygningerne er overvejende opført i Grundmur og nuværende Ejer har foretaget forskellige Ombygninger.

Arealet er paa 39 Tdr. Land Mark, hvoraf 13 Tdr. Land er tilkøbt fra Nabogaarden i 1918. Jorden drives i 11 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 5 belgiske Heste, 2 Avlstyre, 19 Køer og 31 Ungkreaturer af jydsk Race samt 12 Svin, Besætningen har siden 1924 været under Foreningen af jydske Landboforeningers Tilsyn. Paa Bellahøj Dyrskuet i 1938 er der tilkendt den to Guldmedailjer, seks Sølvmedaljer og en Broncemedalje.

Jens Thomsen er Medlem af Kredsledelsen for Andelsbanken i Aarhus, Næstformand i Aarhus Plantningsforening og i Bestyrelsen for Ormslev Børnehjem.

Matr. Nr. 1d m. fl., Ormslev

Ejendomsskyld: 49.000

"ABILDHUS" pr. Ormslev ejes af Frugtavler Uffe Teilmann, der overtog Ejendommen i 1925 efter Folkvard Teilmann, der havde ejet den siden 1916.

"Abildhus" er udstykket fra "Nødskov" i 1916 med 7 Tdr. Land. Gaarden er trelænget med grundmurede Bygninger, der er haardt tækket. Stuehuset er opført i 1916, Kostalden i 1926 og et Frugthus i 1944.

Arealet er paa 11 Tdr. Land Mark, hvor af 4 Tdr. Land er tilkøbt fra »Nødskov i 1942.

Der holdes en Besætning paa 1 Hest af blandet Race, 2 Køer og Ungkreaturer af jydsk Race samt 1 Svin.

Uffe Teilmann driver overvejende Frugtavl. 8 Tdr. Land er tilplantet med Frugttræer.

Matr. Nr. 1 t m. fl. Ormslev

Ejendomsskyld: 31.000

Sognefoged Martin Bertel Jensen overtog sin Ejendom i Ormslev i 1911 efter Peder Rasmussen, der opførte den.

Ejendommen, der er opført i 1875 i Rødsten, er tækket med Straa.

Jordtilliggendet er paa 4½ Td. Land Mark og 1½ Td Land Eng. Heraf er 2½ Td. Land til-købt 1919-20. Jorden drives som almindeligt Landbrug. Der har hele Tiden været Besætning paa Ejendommen.

Martin Jensen er født 17/10 1886 i Harlev og er Søn af Maren og Afdøde Kresten Jensen, der var Arbejdsmand paa "Constantinsborg". Hustruen, Birgitte Marie Frederikke Jensen, er født 9/5 1879 i Søballe som Datter af Anne Johanne og Afdøde Tækkemand Frederik Rasmussen.

I Ægteskabet er der to Døtre, Edith, f. 21/12 1913, og Lilly, 1. 12/9 1915.

Martin Jensen har været Sognefoged og beskikket Lægdsmand siden 28/9 1939. Han har været Medlem af Ormslev Sogneraad siden 1926 og Amtsraadsmedlem fra 1935 til 1946, Formand for Ormslev Husmandsforening, Formand for Aarhus Husmandskreds, Bestyrelsesmedlem for Aarhus Amts Hus mandsforening, Medlem af Akkordudvalget for Aarhus Amt, Vurderingsmand til Ejendomsskyld, Formand for Ormslev Brugsforening, i Bestyrelsen for Ormslev Mejeri samt Sogneraadsformand for Ormslev-Kolt Kommune siden 1/1 1946.

Matr. Nr. 2 b m. fl. Ormslev

Ejendomsskyld: 9.000

"VIDTSKUEGAARD" pr. Ormslev ejes af Gaardejer Axel Nielsen, der er født 2/9 1900 i Ask og er Søn af Karoline og Skræddermester Søren Hans Nielsen, Ask. Hustruen, Anne Marie Nielsen, er født 25/9 1905 i Solbjerg som Datter af Sine og Gaardejer Peder Simonsen, Solbjerg.

Axel Nielsen overtog Ejendommen i 1944 efter Sejer Hansen, der havde ejet den siden 1935. Tidligere Ejer var Anders P. Sørensen.

"Vidtskuegaard" er firelænget med hvid- kalkede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Bygningerne er opført i 1922.

Arealet bestaar af 34 Tdr. Land Mark og 5 Tdr. Land Eng, der er merglet i 1940 og drænet i 1944. Jorden drives i 7 Marksdrift.

I1946 er der frasolgt 5 Tdr. Land Eng.

Der holdes en Besætning paa 3 Heste af belgisk Race, 15 Køer og 15 Ungkreaturer af R. d. M.

Axel Nielsen har faaet sin teoretiske Uddannelse paa Ask Højskole og Malling Land brugsskole.

I Ægteskabet er der tre Børn, Peder, f. 2/4 1930, Søren, f. 3/4 1934, og Erna, f. 17/8 1941.

Matr. Nr. 2 g m. fl., Ormslev

Ejendomsskyld: 44.000

 

Boelsmand Otto Jensen overtog sin Ejendom i Ormslev i 1936 efter Vognmand Rasmus Jensen, der havde ejet den siden 1933.

Den er udstykket fra "Constantinsborg" for ca. 70 Aar siden. De to Længer er opført i 1882 i gule Sten og er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 7 Tdr. Land Mark og 4 Tdr. Land Eng. Det drives som Frilandsgartneri og Produkterne afsættes i Aarhus.

Besætningen udgør 2 norske Heste, 3 Køer og i Ungkreatur af jydsk broget Race samt 1 Svin.

Matr. Nr. 2 l m. fl., Ormslev

Ejendomsskyld: 17.700

Husmand Niels Chr. Henry Hansen over tog sin Ejendom i Ormslev i 1927 efter Godsejer Pontoppidan, "Constantinsborg"

Den er opført i 1875. Bygningen er hvid kalket og tækket med Pandeplader.

Jordtilliggendet er paa 3 Tdr. Land Mark og i Td. Land Eng. i Td. Land er tilkøbt i 1946, Jorden drives som almindeligt Landbrug.

Besætningen udgør i russisk Hest, i Ko og i Ungkreatur af Jersey Racen samt i So.

Henry Hansen, er født 19/5 1902 i Aarslev og er Søn at Kirsten Marie og Afdøde Mælkehandler Berthold Hansen, Ormslev.

Hustruen, Ida Johanne Hansen, er født 18/4 1904 i Viby som Datter af Anne Sofie og Af-døde Karetmager Mikkel Poulsen.

Ægteparret har fire Børn, Karl Emil, f. 18/11 1923, Erik Micael, f. 18/6 1928, Henry Erena, f. 1/9 1932, og Pauli Frede, f. 2/2 1945.

Matr. Nr. 3 b og 8 y, Ormslev.

Ejendomsskyld: 6.000

"HØJVANG" pr. Ormslev ejes af Husmand Johan Wolf, der er født 21/10 1914 i Alders lyst og er Søn at Ingeborg og pens. Postekspedient Johannes Wolf, Brabrand. Hustruen, Anna Johanne Wolf, er født 18/9 1918 i Mjesing ved Skanderborg som Datter at Anne Johanne og Husejer Niels Carl Andersen, Blegind.

Johan Wolf overtog Ejendommen i 1940 efter Faderen, der havde ejet den siden 1925. Tidligere Ejere var Dorf Petersen (1924-25) og Kirsten Poulsen (1923-24). Kr. Kristensen har bygget Gaarden.

"Højvang" er udstykket fra "Vidtskuegaard". Den trelængede Gaard har hvidkalkede Bygninger, der er tækket med fast Tag. De er opført i 1908.

Jordtilliggendet er paa 7 Tdr. Land Mark, 2 Tdr. Land Eng samt i Td. Land Skov. Det er drænet i 1942. 4 Tdr. Land er tilplantet med Frugttræer og Frugtbuske. Jorden dyrkes med Gartneriprodukter, der afsættes til Gartnernes Auktionshal i Aarhus.

Besætningen udgør 2 norske Hopper, 2 Køer og 4 Ungkreaturer af jydsk Race samt 2 Svin.

Paa Gaarden har der fra 1929 til 1939 været Avlscenter for hvide Wyandotter.

I Ægteskabet er der en Datter, Birgith, f. 14/11 1943.

Matr. Nr. 3 h, Ormslev

Ejendomsskyld: 16.000

"BUGGESGAARD" pr. Ormslev ejes af Gaardejer Søren Neergaard, der er født 31/7 1898 i Holme og er Søn af Severine og fhv. Gaardejer Thomas Neergaard, Holme.

Søren Neergaard overtog Ejendommen i 1935 efter Peter Pagh, der havde ejet den siden 1905. Tidligere Ejer var Kresten Kristensen.

"Buggesgaard" har i sin Tid tilhørt Niels Bugge til Hald og har en historisk Fortid. I Haven har man under Gravning fundet Fundamenter og Murrester af tidligere Bygninger.

Ejendommen er trelænget med Stuehuset opført i 1887 i Rødsten. Ko- og Hestestalden er opført dels i Kampesten og dels i Bindingsværk. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 11 Tdr. Land Mark, der er merglet i 1940. Jorden drives i 7 Marksdrift.

Besætningen udgør 2 Heste, 6 Køer og 4 Ungkreaturer af jydsk Race samt 2 Søer.

Matr. Nr. 3 l, Ormslev

Ejendomsskyld: 18.200

Husmand Niels Petersen overtog sin Ejendom ved Kolt Vejen pr. Ormslev i 1908. Den er udstykket fra Ormslev Bys Jorder i 1908.

Samme Aar er den trelængede Gaard opført i Rødsten. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 10 Tdr. Land Mark, hvoraf 6 Tdr. Land er tilkøbt i 1937 fra "Ormslev Præstegaard" Jorden drives i 8 Marksdrift.

Besætningen udgør i belgisk Hest, 5 Køer og 3 Ungkreaturer af R. d. M. samt 8 Svin.

Niels Petersen har tidligere i fyrre Aar drevet Smedeforretning i Kolt og har ogsaa drevet Smedje her paa Ejendommen.

Matr. Nr. 4 a m. fl. Ormslev

Ejendomsskyld:16.900

Gaardejer Rasmus Nielsen overtog sin Ejendom paa Ormslev Mark pr. Ormslev i 1932 efter Forældrene, Maren og Niels P. Nielsen.

Den firelængede Gaard er opført dels i gule Sten og dels i Kampesten. Stuehuset er opført i 1892 og Stakladen i 1932. Bygningen er tækket dels med Straa og dels med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 12½ Tdr. Land Mark og 1½ Td. Land Eng. Det er merglet i 1940. Jorden drives i 8 Marksdrift.

Gaardens Besætning udgør 2 Heste af norsk Race, 6 Køer og 6 Ungkreaturer af jydsk sortbroget Race samt 12 Svin.

Rasmus Nielsen, der er ugift, er født 20/9 1882 i Aidt. Forældrene overtog Gaarden i 1886.

Rasmus Nielsen har faaet sin teoretiske Uddannelse paa Frederiksborg Højskole i 1902-03.

Matr. Nr. 4 b m. fl. Ormslev

Ejendomsskyld: 16.500

"ØSTERLUND" pr .Ormslev ejes af Handelsmand Jul Nielsen, der overtog Ejendom-men i 1930 efter Faderen, Rasmus Nielsen (1916-30). Tidligere Ejer var Rasmus Bendixen (1909-16).

"Østerlund" er udstykket fra Ormslev Bys Jorder i 1909. Samme Aar er den tolængede Gaard opført i Rødsten. Bygningerne er tækket med fast Tag. Stuehuset er ombygget i 1918.

Arealet er paa 10 Tdr. Land Mark og 3½ Tdr. Land Eng. 5 Tdr. Land er tilkøbt fra Nabo-ejendommen i 1942. Jorden drives i 8 Marksdrift.

Besætningen udgør 2 norske Heste, 1 Avlstyr, 5 Køer og 4 Ungkreaturer af Jersey Racen samt 6 Svin. Besætningen er stambogsført.

Jul Nielsen er Salgsleder for Aarhus Amts Indkøbsforening, Formand for Aarhus Amts Hesteavlsforening og Aarhus Kredsforening samt i Bestyrelsen for Aarhus Amts Husmandsforening.

Matr. Nr. 4 n m. fl. Ormslev

Ejendomsskyld: 20.300

Statshusmand Viggo Lund overtog sin Ejendom i Ormslev i 1937 efter Faderen, Marinus Lund, der havde ejet den siden 1930.

Den er udstykket fra Ormslev Bys Jorder i 1908. Samme Aar er den tolængede Gaard op-ført i Rødsten. 11938 er Laden bygget. Der er fast Tag paa Bygningerne.

Jordtilliggendet er paa 10½ Tdr. Land. Mark og 11/2 Td. Land Eng. 6 Tdr. Land er tilkøbt i 1938 fra "Præstegaarden"

Besætningen udgør 2 Heste, 7 Køer og 4 Ungkreaturer af jydsk Race samt 2 Søer.

Matr. Nr. 4p m. fl. Ormslev

Ejendomsskyld: 19.800

Husmand Asger Christensen overtog sin Ejendom i Ormslev i 1936 efter Faderen, Jens Christensen, der havde ejet den siden 1908.

Den er udstykket fra Ormslev Bys Jorder i 1908. Samme Aar er den trelængede Gaard opført. Bygningerne er tækket med fast Tag. Nuværende Ejer har opført Hestestalden i 1928.

Jordtilliggendet er paa 10 Tdr. Land Mark, der drives i 8 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 2 Heste, 5 Køer og 5 Ungkreaturer af jydsk Race samt 6 Svin.

Matr. Nr. 4 r m. fl,, Ormslev

Ejendomsskyld: 16.300

"GRANLIDE" pr. Ormslev ejes af Husmand Mikael Marinus Jensen Lund, der overtog Ejendommen 1/6 1937 efter Valdemar Poulsen (1917-37).

"Granlide" er tolænget med hvidkalkede Bygninger, der er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 6½ Tdr. Land Mark.

Gaarden er uden Besætning.

Matr. Nr. 4s, Ormslev

Ejendomsskyld: 11.100

 

"FRUENSMINDE" Ormslev, ejer af Gaardejer Niels Bech, der overtog Ejendommen i 1945 efter Peter Bomholt, der havde den et Aar. Tidligere Ejere var Henry Sørensen (1943-44), Jens Sørensen og Jens Chr. Jensen, der var født paa Gaarden og ejede den i mange Aar.

"Fruensminde" er femlænget med Bygninger, der dels er grundmuret og dels opført i Bindingsværk og Kampesten. Bygningerne er tækket dels med Straa og dels med fast Tag.

Arealet er paa 37 Tdr. Land Mark samt 6 Tdr. Land Eng. Det drives i 8 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 3 belgiske Heste, 12 Køer og 24 Ungkreaturer af R.d.M. samt 30 Svin.

Matr. Nr. 5 a m. fl., Ormslev

Ejendomsskyld: 58.200

"LINDELY" pr. Ormslev ejes af Husmand Svend Aage Larsen, der er født 18/9 1909 i Aarhus og er Søn af Emma og Snedker Anton Larsen, Kongsvang. Hustruen, Kirstine Larsen, er født 20/7 1908 i Vebbestrup som Datter af Afdøde Inger Marie og Fodermester Rasmus Nielsen Stenberg, Vebbestrup.

Svend Larsen overtog Ejendommen i 1933 efter Marius Petersen, der havde ejet den siden 1905.

Ejendommen har hvidkalkede Udlænger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset er opført af nuværende Ejer i 1942.

Jordtilliggendet bestaar af 8 Tdr. Land Mark og 2 Tdr. Land Eng. 2 Tdr. Land Eng er drænet i 1935. Jorden drives med Gartneriprodukter. Der benyttes fire Drivhuse. Produkterne afsættes paa Torvene i Aarhus.

Der holdes en Besætning paa 3 norske Heste, 3 Køer og 6 Ungkreaturer al R. d. M. samt Svin.

Svend Larsen og Hustru har fem Børn, Anton, f. 21/12 1930, Ernst, f. 31/5 1932, Inga, f. 22/9 1934, Poul, f. 20/12 1935, og Svend Erik, f. 15/12 1948.

Matr. Nr. 5 c m. 11., Ormslev

Ejendomsskyld: 19.700

Gaardejer Søren Jørgensen overtog sin Ejendom i Ormslev i 1937 efter Gaardejer Stagemeier, der havde ejet den siden 1933. Tidligere Ejere var Laurits Jensen (1927), Svend Gulmann (1910-27) og Thøger Jensen.

Al den firelængede Ejendom er Udlængerne opført i 1867 i Kampesten. Stuehuset er ældre og hvidkalket. Bygningerne er tækket med Straa.

Arealet er paa 28 Tdr. Land Mark. Det er merglet 1940-41. 6 Tdr. Land er drænet 1936. Jorden drives i 10 Marksdrift.

Besætningen udgør 2 Heste, 10 Køer og 10 Ungkreaturer al R. d. M. samt 2 Søer.

Matr. Nr. 6 a m. fl. Ormslev

Ejendomsskyld: 32.000

Ejendommen Matr. Nr. 6d af Ormslev ejes af Hotelejer Ejegod Mortensen, »Hotel Prinsen», Aarhus, der overtog den i 1943 efter Anton Christensen. Denne var Ejer fra 1898 og havde overtaget Gaarden efter Søren Christensen.

Ejegod Mortensen driver Ejendommen som Stutteri med Morten Nielsen som Bestyrer.

Den firelængede Gaard har hvidkalkede Bygninger, der overvejende er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 18 Tdr. Land Mark og 7 Tdr. Land Eng. Det er Merglet 1939-40. Den gamle Dræning vedligeholdes. Jorden drives som almindeligt Landbrug med 8 Tdr. Land i vedvarende Græs. Besætningen er paa 2 jydske Heste samt i Ko af jydsk broget Race.

Paa Ejendommen er der Stutteri for Travheste samt Hønseri.

Ejegod Mortensen er født 29/1 1898 i København og er Søn af Ola Alvilda og tidligere Handelsrejsende Laurits Mortensen, Pindstrup.

Matr. Nr. 6 d, Ormslev

Ejendomsskyld: 33.200

"MARIESMINDE" pr. Ormslev ejes al Gaardejer Ejnar Lykkegaard, der er født 28/8 1909 i Mørke Sogn og er Søn al Karoline og fhv. Gaardejer Niels Peter Jensen,

Lisbjerg. Hustruen, Esther Lykkegaard, er født 12/11 1914 i Pedholt pr. Malling, hvor Forældrene, Helene og Husmand Aksel 0lsen, har haft en Ejendom.

Ejnar Lykkegaard overtog sin Ejendom i 1942 efter Marie Madsen, der havde ejet den siden 1908. Tidligere Ejer var Poul Madsen.

"Mariesminde" er firelænget med grundmurede Bygninger. Stuehuset er opført omkring 1840, men er undermuret og restaureret i 1946-48. Det er straatækt. Kostalden er bygget i 1928 og Hestestalden og Laden i 1932. Udlængerne er haardttækket.

Jordtilligendet er paa 14½ Tdr. Land Mark og 1½ Td. Land Eng. Det drives i 7 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 2 Heste af frederiksborgsk Race, 8 Køer og 6 Ungkreaturer af jydsk Race samt 5 Svin. Besætningen er kaaret og præmieret med 1ste og 2den Præmie paa Galten Dyrskue i 1947.

Ejnar Lykkegaard er i Bestyrelsen for Ormslev Vandværk og Borgerforeningen.

Matr. Nr. 7 c, Ormslev

Ejendomsskyld: 22.500

 

"MARGRETHELYST" pr. Ormslev ejes af Gaardejer Mads Madsen, der er født 21/9 1891 i Magleby Sogn og er Søn af Anna og fhv. Gaardejer Anders Madsen, Lønhus i Vind Sogn. Hustruen, Marie Madsen, er f. 7/8 1895 i Ikast som Datter af Marie og fhv. Formand i D.S.B. Søren Andersen, Ikast.

Mads Madsen overtog Ejendommen 1/8 1942 efter Søren Eskesen, der havde ejet den siden 1936.

"Margrethelyst" er femlænget med grundmurede Bygninger, der dels er tækket med Straa og dels med fast Tag. Nuværende Ejer har undermuret Laden i 1942.

Jordtilliggendet bestaar af l Tdr. Land Mark, ½ Td. Land Eng samt ½ Td. Land Skov. Det er Merglet i 1939. Jorden drives i 8 Marksdrift. Der dyrkes i 1 Td. Land med Spindehør.

Besætningen er paa 2 jydske Heste, 7 Køer og 7 Ungkreaturer af R. d. M.

Fra Ejendommen drives en Mælkerute med Mælk fra Ormslev Mejeri.

Mads Madsen og Hustru har fire Børn, Aksel, f. 6/3 1913, Verner, f. 3/7 1914, Egon, f. 5/11 1915, og Ruth, f. 24/3 1923.

Matr. Nr. 8 b m. fl. Ormslev

Ejendomsskyld: 21.100

"SOLVANG" pr. Ormslev ejes af Husmand Rasmus Anker Rasmussen, der er født 26/5 1909 i Ormslev og er Søn af Kathrine Marie og Karl Johan Rasmussen. Hustruen, Inger Viola Rasmussen, er født 25/12 1916 i Hvilsted som Datter af Hansine Jensine og Sejer A. Rasmussen, Hasselager.

Anker Rasmussen overtog Ejendommen 1/8 1938 efter Faderen, der havde ejet den siden 1905.

"Solvang" er udstykket fra "Krogaarden" i 1905. Gaarden er firelænget med grundmurede Bygninger, der er tækket dels med Straa og dels med fast Tag. Stuehuset og Kostalden er opført i 1905, Hestestalden i 1912 og Laden i 1928. Kostalden er ombygget i 1923.

Arealet er paa 11½ Tdr. Land Mark, hvoraf 6½ Tdr. Land er tilkøbt i 1921. Det er Merglet 1922-23. Jorden drives i 10 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 2 Heste af norsk Race, 7 Køer og 3 Ungkreaturer af R. d. M. samt i So og 7 Svin.

Anker Rasmussens Fader har bygget Gaarden og blev tilkendt flere Præmier for veldrevet Landbrug.

I Ægteskabet er der to Børn, Leif, f. 14/5 1942, og Elly Jytte, I. 27/10 1946.

Matr. Nr. 8 c m. fl. Ormslev

Ejendomsskyld: 14.100

"FRYDENSBO" pr. Ormslev ejes al Gartner Aage M. Pedersen, der er født 30/4 1906 i Vester Velling og er Søn af Maren og Husmand Thor Peter Pedersen, Hjorthede. Hustruen, Magda Marie Pedersen, er født 14/2 1909 i Østerkølsen som Datter af Petrine og Tromlefører Jens Elsborg, Viborg.

Aage M. Pedersen overtog Ejendommen i 1939 efter Mathilde Mortensen, der havde ejet den siden 1903.

"Frydensbo" er udstykket fra "Krogaarden" i Ormslev. Den tolængede Ejendom er genop-ført efter Brand i 1945. Bygningerne er grundmuret og tækket med fast Tag.

Arealet bestaar af 6 Tdr. Land Mark og 2½ Tdr. Land Eng, hvoraf 1½ Td. Land er tilkøbt i 1944-45. Jorden drives i 8 Marksdrift med Gartneriprodukter og Frugtplantager.

Der holdes en Besætning paa 1 norsk Hest samt 3 Køer af Jersey Racen.

Aage M. Pedersen og Hustru har fire Børn, Egon, f. 28/2 1929, Edith, f. 3/9 1930, Erik Thor, f. 22/6 1936, og Erling, f. 6/1 1949.

Matr. Nr. 8 d m. fl. Ormslev

Ejendomsskyld: 19.600

Husmand Harry Laursen Pind overtog sin Ejendom i Ormslev i 1944 efter Niels Peter Jensen, der havde ejet den siden 1914.

Den er udstykket fra Søren Jørgensens Gaard i 1908. Samme Aar er Ejendommen opført. Den er gulkalket og tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 7½ Tdr. Land Mark og 2 Tdr. Land Eng. Engen er tilkøbt i 1944. Jorden drives i 7 Marksdrift.

Besætningen udgør 2 Islændere, 5 Køer og 3 Ungkreaturer af jydsk Race samt 4 Svin.

Harry Pind er født 30/10 1908 i Astrup og er Søn af Hansine og Niels Laursen Pind, der er Husejer i Malling. Hustruen, Agnes Marie Laursen Pind, er født 1/9 1906 i Es bjerg som Datter af Anne Kirstine og Oliemøller Thorvald Back, Aarhus.

Ægteparret har en Datter, Hanne, f. 26/4 1945.

Matr. Nr. 8 f m. ti., Ormslev

Ejendomsskyld: 12.000

"MØLLEGAARDEN" pr. Ormslev ejes af Gaardejer Svend Spanner, der er født 17/11 1901 i Ormslev og er Søn af Karen og Peder Sørensen. Hustruen, Agnes Spanner, er født 30/6 1903 i Galten, hvor Forældrene, afdøde Marie og Søren Peder Sørensen, har ejet en Gaard.

"Møllegaarden" har været i Slægtens Eje gennem fire Generationer siden 1833. Svend Spanner overtog den i 1931 efter Faderen, der havde ejet den siden 1887. Tidligere Ejere var Bedstefaderen, Søren Pedersen (1851-87) og Oldefaderen, Peder Sørensen (1833-51).

Ejendommen er udflyttet fra Ormslev By i 1867. Den er firelænget med overvejende grund-murede Bygninger. Stuehuset, Heste stalden og Laden stammer fra 1867 Kostalden fra 1904 og Svinestalden fra 1912. Stuehuset er ombygget i 1919.

Arealet er paa 42 Tdr. Land Mark og 11 Tdr. Land Eng. I 1933 er Merglet ca. 15 Tdr. Land. Jorden drives i 8 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 5 belgiske Heste, 20 Køer og 16 Ungkreaturer af jydsk Race samt 25 Svin. Der føres Familiestambog over Kobesætningen.

Svend Spanner er Formand for Hesteforsikringen for Ormslev-Kolt Kommune.

Matr. Nr. 9 a m. fl. Ormslev

Ejendomsskyld: 64.000

 

Husmand Ejnar Petersen overtog sin Ejendom paa Ormslev Mark pr. Ormslev 1/10 1947 efter Jakob Petersen, der havde ejet den siden 1934. Tidligere Ejer var Rasmus Christensen (1908-34).

Den tolængede Gaard er opført i 1909. Bygningerne er hvidkalket og tækket med Pandeplader.

Arealet er paa 8 Tdr. Land Mark og 1 Td. Land Eng. Jorden drives i 8 Marksdrift.

Besætningen udgør 2 Heste, 5 Køer og 2 Ungkreaturer af R. d. M. samt 2 Svin.

Matr. Nr. 9 g og 5 k Ormslev

Ejendomsskyld: 12.000

"BERNSTORN" pr. Ormslev ejes af Gaardejer Frands Peter Grønlund Nielsen, der er født 4/8 1916 i Stjær, hvor Forældrene, Marie Kirstine og Jens Rasmus Nielsen, ejer "Grønlundgaard"«. Hustruen, Bodil Grønlund, er født 28/3 1923 i Lillering som Datter af Nanna og Husmand Niels! Anton Andersen, Skovby.

Frands Peter Grønlund Nielsen overtog Ejendommen 11/6 1946 efter Erhardt Borbjerg, der havde ejet den siden 1940. Tidligere Ejere var Gaardejer Aagaard og Anton Poulsen.

"Bernstorn" er en firelænget Gaard, der blev opført i 1860. Bygningerne, der er grundmuret, er tækket dels! med Straa og dels med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 42 Tdr. Land Mark, der drives i 8 Marksdrift. Der dyrkes en Del Gartneriprodukter, der afsættes i Aarhus.

Besætningen udgør 4 jydske Heste, 14 Køer og 18 Ungkreaturer af sortbroget Race samt 1 Orne, 3 Søer og 35 Svin.

Frands Peter Grønlund Nielsen er i Bestyrelsen for Ormslev Vandværk og Ormslev Borgerforening. Endvidere er han Taksationsmand i Ormslev-Kolt Hesteforsikring og Snefoged.

Ægteparret har tre Børn, Kirsten Marie, f. 13/6 1943, Erling, f. 25/3 1945, og Bent, f. 7/8 1947.

Matr. Nr. 10a m. fl., Ormslev

Ejendomsskyld: 44.700

"SKYTTELEDET" pr. Ormslev ejes af Gaardejer Chr. Kristensen, der er født 3/2 1911 i Gentofte og er Søn af Annine og fhv. Gaardejer Anker Kristensen, Ølstykke. Hustruen, Asta Kristensen, er født 22/2 1910 i Borum som Datter af Marie og Gaardejer Peter Jo-hansen, Borum.

Chr. Kristensen overtog Ejendommen 1/4 1946 efter Martin Jensen, der havde ejet den siden 1939.

"Skytteledet" er firelænget. Stuehuset er opført i 1910 i Rødsten. Avisbygningerne er opført i 1888 i Kampesten og var tidligere Arbejderboliger for Godset "Constantinsborg". Bygningerne er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 23 Tdr. Land Mark, der drives i 5 Marksdrift. Den gamle Dræning vedligeholdes.

Gaardens Besætning udgør 2 Heste af oldenborgsk Race, 12 Køer og 12 Ungkreaturer af jydsk Race samt 9 Svin.

Chr. Kristensen har faaet sin faglige Uddannelse hos Bedstefaderen, Anders Andersen, Horns Herred, der særlig er kendt for sin fine Hesteopdræt.

I Ægteskabet er der en Datter, Jane, f. 23/9 1947.

Matr. Nr. 10 i m. fl., Ormslev

Ejendomsskyld: 34.000

"HESSELBALLEGAARD" pr. Ormslev ejes af Gaardejer Jens Juul, der er født 13/2 1890 i Ormslev og er Søn af Marie og Søren Jensen Juul. Hustruen, Olga Juul, er født 20/3 1891 i Lading som Datter af Marie og fhv. Bestyrer Jens Chr. Nielsen, Lading.

Jens Juul overtog den gamle Slægtsgaard i 1924 efter Faderen, der havde ejet den siden 1879. Den har været i Slægtens Eje gennem fem Generationer. S. Jensen Juul overtog den efter sin Fader, Jens Sørensen (1839-79) Denne overtog den efter sin Svigerfader Rasmus Christensen (1807-37), som igen overtog den efter sin Svigerfader, Per Juul.

»Hesselballegaard» er udflyttet fra Ormslev By i 1849. Gaarden var oprindelig Fæstegaard under »Constantinsborg» og er frikøbt derfra. Den firelængede Ejendom er opført af nuværende Ejer efter Brand i 1928. Bygningerne er grundmuret og tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 50 Tdr. Land Mark, der drives i 7 Marksdrift. 2 Tdr. Land er tilplantet med Frugttræer. Jorden er merglet i 1937 og ca. 35 Tdr. Land er drænet.

Der holdes en Besætning paa 4 Heste af oldenborgsk Race, 18 Køer og 18 Ungkreaturer af jydsk Race. Besætningen er kaaret og præmieret.

Jens Juul har faaet sin teoretiske Uddannelse paa Vallekilde Højskole 1911-12 og paa Malling Landbrugsskole 1913-14.

I Ægteskabet er der seks Børn, Anna, Aage, Tage, Gunnar, Folmer og Esther Juul.

Matr. Nr. 11a m. fl., Ormslev

Ejendomsskyld: 63.500

"HAVREBALLEGAARD" pr. Ormslev ejes af Gaardejer Niels Kjems Jensen, der er født 23/4 1891 i Odder og er Søn af Esther Marie Kjems og fhv. Boelsmand Peder Jensen, Fastrup Mark. Hustruen, Signe Kjems Jensen, er født paa Gaarden som Datter af Inger Sofie og Afdøde Gaardejer Rasmus Jensen Juul.

Niels Kjems Jensen overtog sin Ejendom i 1930 efter Svigermoderen, der havde ejet den siden Svigerfaderens Død i 1906. Han var Ejer fra 1879.

"Havreballegaard" er udstykket fra "Heselballegaarden" i 1879. Samme Aar er den trelængede Gaard opført i Rødsten og Kampesten. Kostalden, er ombygget og Stuehuset er moderniseret i 1930. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 13 Tdr. Land Mark og 2 Tdr. Land Eng. Det er Merglet 1933 og drænet 1935. Jorden drives i 6 Marksdrift. 2 Tdr. Land er beplantet med Frugttræer.

Gaardens Besætning udgør 2 Heste af blandet Race, 6 Køer og 5 Ungkreaturer af jydsk Race samt 8 Svin. Besætningen er stambogført.

Niels Kjems Jensen og Hustru har fire Børn, Helge, f. 2/3 1933, Esther, f. 13/1 1935, Olav, f. 11/3 1936, og Rigmor, f. 20/10 1939.

Matr. Nr. 11 q, Ormslev

Ejendomsskyld: 23,500

 

"ORMSLEV MØLLE" pr. Ormslev ejes af Gaardejer Søren Pedersen, der er født 20/12 1885 i Maarslet og er Søn af Anne og Afdøde Dræningsmester Søren Pedersen, Maarslet. Hustruen, Anne Pedersen, er født 3/2 1887 i Hvilsted som Datter af Anne Margrethe og Afdøde Gaardejer Søren. Chr. Sørensen, Lemming.

Søren Pedersen overtog Ejendommen i 1914 efter Jens Sørensen, der havde ejet den siden 1910. Tidligere Ejer var Søren Sørensen.

"Ormslev Mølle" er udflyttet fra Ormslev Bys Jorder. Den er sammenlagt af to Lodder, der tidligere tilhørte Mikkel Peter og S. Hansen.

Den trelængede Gaard har grundmurede Bygninger, der dels er tækket med fast Tag og dels med Straa. Stuehuset og Kostalden er opført i 1860, Hestestalden i 1885 og Laden i 1940. Stuehuset er bygget i Grundmur og Ko- og Hestestalden i Kampesten.

Arealet er paa 10½ Tdr. Land Mark, hvor af 1½ Td. Land er tilplantet med Frugttræer.

Besætningen udgør, 2 norske Heste, 6 Køer og 4 Ungkreaturer af jydsk Race samt 6 Svin. Besætningen er stambogført og præmieret flere Gange.

Søren Pedersen er tilkendt Sølvmedalje for veldrevet Landbrug.

Han er Vurderingsmand i den almindelige Brandforsikring og har været Medlem af Sogneraadet.

Ægteparret har fire Børn, Astrid, f. 25/7 1911, Frode, f. 20/5 1913, Hans, f. 22/12 1914, og Anne Margrethe, f. 23/8 1923.

Matr. Nr. 12b m. fl., Ormslev

Ejendomsskyld: 16.800

"KROGAARDEN" pr. Ormslev ejes af Gaardejer Aksel Magnus Jensen, der er født 7/10 1897 i Egaa og er Søn af Karoline og fhv. Gaardejer Niels Peter Jensen, Lisbjerg. Hustruen, Pauline Jensen, er født 11/2 1903 i Holme som Datter af Karen Marie og Martin Sørensen, der har været Gaardejer i Holme.

Aksel M. Jensen overtog Ejendommen i 1926 efter Abel Nielsen, der var Ejer fra 1916. Forrige Ejer var Rasmus Nielsen.

"Krogaarden" har oprindelig været Kro, men blev nedlagt i 1902. Den er firelænget med grundmurede Bygninger, der er haardt tækket. Stuehuset, Kostalden og Laden er opført i 1870 og Svinestalden i 1905. Bygningerne er velholdte og i god Stand.

Arealet er paa 22 Tdr. Land Mark og 3 Tdr. Land Eng. Det drives i 8 Marksdrift, I 1937 er der foretaget Ombytning af Jord fra Ormslev Præstegaards Marker.

Gaardens Besætning udgør 4 Heste af oldenborgsk Race, 12 Køer og 10 Ungkreaturer af jydsk Race samt 15 Svin.

Aksel M. Jensen er Medlem af Ormslev Menighedsraad. Han var Repræsentant for Hammel Svineslagteri fra 1942-48.

I Ægteskabet er der seks Børn, Inga, f. 19/9 1926, Valther, f. 7/2 1928, Vagn, f. 5/6 1929, Niels Peter, f. 3/10 1930, Martin, f. 20/2 1932, og Aage, f. 15/3 1934.

Matr. Nr. 12h m. fl., Ormslev

Ejendomsskyld: 31.100

"SVANEBORG" pr. Ormslev ejes af Gaardejer Olaf Fogh, der overtog Ejendommen i 1900 efter Faderen, Poul Fogh, der havde ejet den siden 1855. Forrige Ejer var Rasmus Jensen.

"Svaneborg" er udflyttet fra Aabo 1855-60. Den femlængede Gaard har grundmurede Bygninger, der er tækket dels med fast Tag og dels med Straa. Stuehuset er opført i 1918, Ko- og Hestestalden i 1908, Laden i 1915, Maskinhuset i 1916 og Svinestalden i 1928.

Arealet er paa 40 Tdr. Land Mark, hvoraf 18 Tdr. Land er tilkøbt 1912-18. Nuværende Ejer har drænet og Merglet Jorden.

Besætningen udgør 4 Heste, dels af jydsk og dels af frederiksborgsk Race, 18 Køer og 12 Ungkreaturer af sortbroget Race. Besætningen er stambogsført.

Matr. Nr. 13a m. fl., Ormslev

Ejendomsskyld: 51.600

"BØGEHØJSMINDE" pr. Ormslev ejes af Gaardejer Søren Hougaard, der overtog sin Ejendom i 1927 efter Anton Mogensen (1921-27). Forrige Ejer var Poul Jensen.

"Bøgehøjsminde" er udstykket fra Aage Jørgensens Gaard i Ormslev. Den firelængede Gaard har hvidkalkede Bygninger, der er tækket dels med Straa og dels med fast Tag. Laden er opført i 1941.

Jordtilliggendet er paa 8½ Tdr. Land Mark og 1½ Td Land Eng, 1 Td. Land er tilkøbt i 1945. Jorden drives i 8 Marksdrift.

Besætningen udgør 2 Heste af oldenborgsk Race, 6 Køer og 4 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 10 Svin. Besætningen er stambogsført og kaaret.

Søren Hougaard er i Bestyrelsen for Brugsforeningen og Husmandsforeningen.

Matr. Nr. 14a m. fl. Ormslev

Ejendomsskyld: 16.400

Gaardejer Aage Jørgensen overtog sin Ejendom i Ormslev i 1926 efter Niels Friis, der havde ejet den siden 1910.

Den firelængede Gaard har grundmurede Bygninger, der overvejende er tækket med fast Tag. Stuehuset er opført i 1890, Kostalden i 1943, Hestestalden, i 1944 og Laden i 1938.

Jordtilliggendet er paa 20 Tdr. Land Mark og 2 Tdr. Land Eng.

Der holdes en Besætning paa 2 jydske Heste, 4 Foreningstyre, 10 Køer og 9 Ungkreaturer af jydsk Race samt 5 Svin. Køerne er kaaret og præmieret.

Matr. Nr. 17a m. fl., Ormslev

Ejendomsskyld: 29.000

 

Aksel Jøhnke overtog sin Ejendom paa Ormslev Mark pr. Ormslev i 1938 efter Niels Jørgensen, der havde ejet den siden 1898. Han havde overtaget den efter sin Svigerfader, der var Ejer i mange Aar.

Ejendommen er meget gammel og er op ført dels i Rødsten og dels i Kampesten. Nuværende Ejer har foretaget Ombygninger og paalagt fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 6 Tdr. Land Mark og ½ Td. Land Eng. Det drives som almindeligt Landbrug med Frilandsgartneri.

Aksel Jøhnke er født 8/10 1898 i Hornslet og er Søn af Marie og fhv. Gaardejer Vilhelm Jøhnke, Hornslet Sogn. Hustruen, Thomine Jensine Jøhnke, er født 1/7 1910 i Gammel Sogn som Datter af Olga og Elias Therkelsen, der har været Købmand i Ginnerup.

Ægteparret har syv Børn, Henning, Inge, Ella, Villy, Børge, Grethe og Bent Jøhnke.

Matr. Nr. 25b m. fl., Ormslev

Ejendomsskyld: 8.400

Matr. Nr. 38a m. fl. af Ormslev ejes af Gaardejer Tage Laigaard Christensen.

Ejendommen er paa 19½ Tdr. Land Mark og 3 Tdr. Land Eng.

Der holdes en Besætning paa 2 belgiske Heste, i Avlstyr, 13 Køer og 7 Ungkreaturer af Jersey Racen samt 22 Svin.

Matr. Nr. 38a m. fl., Ormslev

Ejendomsskyld: 30.400

Til lokalarkivet