Lemming Ejerlaug

Til lokalarkivet

Uddrag af bogen "Aarhus Amt" udgivet af "Dansk Kulturhistorisk Forlag" Aarhus 1949

 

"LEMMINGGAARD" pr. Hasselager ejes af Proprietær Ole Hansen, der er født 5/9 3.916 i Elsted Sogn og er Søn af Oline og Kreaturhandler Hans Hansen, Elsted. Hustruen, Aase Hansen, er født 25/5 1917 paa "Asmusgaard", Elsted pr. Lystrup, der ejes af Forældrene, Ellen og Proprietær Hans Overgaard.

Ole Hansen overtog sin Ejendom 1/11 1947 efter Direktør Jensen og Sønner, der havde ejet den i ca. fem Aar.

Lemminggaard er firelænget med grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. De er ombygget efter Brand i 1920.

Jordtilliggendet er paa 98 Tdr. Land Mark og 2 Tdr. Land Skov. Det er merglet og drænet af foregaaende Ejere.

Gaardens Besætning udgør 4 Heste af blandet Race, 45 Køer og 20 Ungkreaturer af B. d. M. samt 7-8 Søer plus Opdræt.

Gaarden har Traktor med tilhørende Redskaber.

Ole Hansen og Hustru har to Børn, Ruth, f. 20/8 1941 og Hans Ole, f. 27/10 1943.

Matr. Nr. 1a, Lemming

Ejendomsskyld: 119.700

"ORMSLEV BØRNEHJEM" Lemming pr. Hasselager, blev oprettet i 1881 i Ormslev og flyttedes i 1883 til Lemming. Det er en selvejende, statsanerkendt Institution, der ledes af en Bestyrelse, hvis nuværende Formand er Baron Zytphen-Adeler, Aarhus.

Den daglige Ledelse og Drift er overdraget Diakonisser fra Diakonissestiftelsen i København. Paa Hjemmet er der Plads til 46 Piger og Drenge.

Til Ormslev Børnehjem er et Jordtilliggende paa 30 Tdr. Land, hvoraf de 27 Tdr. Land drives som alm. Landbrug med normal Besætning paa 2 Heste, 12 Køer, 6 Ungkreaturer og 20 Svin.

Den daglige Ledelse og Drift af Landbruget forestaas af en landbrugsuddannet Medarbejder ved Børnehjemmet.

Tilsynsførende, landbrugskyndig Medlem af Bestyrelsen er for Tiden Gaardejer Jens Thomsen, Bering.

Svend Østergaard Grunnet er Landbrugsbestyrer.

Matr. Nr. 1b og 6a Lemming

Ejendomsskyld: 45.900

"VESTERVANG" Lemming Mark pr. Hasselager, ejes af Statshusmand Rasmus Pedersen, der overtog Ejendommen 8/6 1947 efter Harfelt Pedersen, der har opført Gaarden.

"Vestervang" er udstykket fra "Lemminggaard" i 1940. Samme Aar er de to Længer opført i Rødsten. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 13 Tdr. Land Mark og 1 Td. Land Mose.

Besætningen udgør 2 store Heste, 7 Køer og 4 Ungkreaturer af R. d. M. samt 10 Svin.

Matr. Nr. 1k m. fl. Lemming

Ejendomsskyld: 18.700

"ENGHAVEGAARD" Lemming pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Niels Sørensen, der er født 24/3 1894 i Tiset Sogn og er Søn af Maren og Hans Sørensen. Hustruen, Mette Sørensen, er født 15/3 1903 i Kolt Sogn som Datter af Karoline og Chr. Christensen, der har ejet "Abildgaard".

Niels Sørensen overtog Ejendommen i 1937 efter Faderen, der havde ejet den siden 1915. Tidligere Ejer var Jens Carl Knudsen og dennes Slægt.

"Enghavegaard" er femlænget og med Bygninger, der dels er grundmuret og dels opført i Bindingsværk. Stuehuset er opført i 1911-12 og Udlængerne er ældre, men restaureret.

Jordtilliggendet er paa 50 Tdr. Land Mark, der delvis er drænet og merglet.

Besætningen udgør 4 jydske Heste, 15 Køer og 12 Ungkreaturer af jydsk Race samt 25 Svin.

Matr. Nr. 2 og 7e, Lemming

Ejendomsskyld: 60.000

"LEMMING NØRREGAARD" pr. Hasselager ejes af Gaardejer Johannes Hedegaard Sørensen, der overtog Ejendommen i 1942 efter Faderen, Jens Sørensen, der havde ejet den fra 1913-42. Det er en gammel Slægtsgaard, der formentlig har været i Familiens Eje i mere end to Hundrede Aar. Faderen havde overtaget den efter sin Svoger, Andreas Rasmussen, der ejede Gaarden fra 1900 til 1913. Denne havde den efter sin Fader, Ras-mus Mortensen, der var med i Krigen i 1864.

"Lemming Nørregaard" er udflyttet fra Byen omkring 1850. Stuehuset stammer fra ca. 1850. Udlængerne er opført i 1895, Svinestalden dog i 1930. Bygningerne er grundmuret og tækket med fast Tag.

Arealet bestaar af 22½ Tdr. Land Mark, 1 Td. Land Eng samt ½ Td. Land Gaardsplads og Have. Jorden drives i 7 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 4 Heste, 1 Avlstyr, 15 Køer og 15 Ungkreaturer af jysk broget Race samt 5-6 Søer

Matr. Nr. 3a, Lemming

Ejendomsskyld: 35.800

 

 

Husmand Karl Sofus Christensen overtog sin Ejendom paa Lemming Mark pr. Stautrup i 1936 efter Niels Eskildsen Møller, der havde ejet den i tre Aar. Tidligere Ejer i mange Aar var Møller Sørensen.

Den er i sin Tid udstykket fra "Lemming Nørregaard" Matr. Nr. 3a. Ejendommen er tolænget og vinkelbygget. Den er opført i Bindingsværk og tækket med Straa.

Jordtilliggendet er paa 5 Tdr. Land Mark, der drives i 7 Marksdrift. 1 Td. Land Eng, den saakaldte "Stolpeeng" der er beliggende i Viby Kommune, blev frasolgt i 1938. Jorden er drænet af nuværende Ejer og merglet 1936-37.

Besætningen udgør 1 belgisk Hest, 3 Køer og 2 Ungkreaturer af R. d. M. samt 3 Fedesvin.

Karl Sofus Christensen er født 6/6 1896 i Stilling og er Søn af Rasmine og fhv. Uddeler Ib Christensen.

Karl Sofus Christensen, der er ugift, har været Elev paa Borris Landbrugsskole 1921-22.

Matr. Nr. 3c, Lemming

Ejendomsskyld: 9.200

"RODALSGAARD" Lemming pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Knud Knudsen, der overtog Ejendommen i 1921 efter A. P. Andersen. Der har tidligere været skiftende Ejere og oprindelig har Gaarden tilhørt Rasmus Mortensens Slægt.

Rodalsgaard er trelænget med grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset er ældre, medens Udlængerne stammer fra 1908.

Arealet er paa 11,3 Tdr. Land Mark.

Der holdes en Besætning paa 2 lette Heste, 6 Køer af blandet Race samt 5 Svin.

Matr. Nr. 3e, Lemming

Ejendomsskyld: 19.100

Matr. Nr. 4a af Lemming, Lemming pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Hans Tranberg, "Slet Østergaard" Slet pr. Tranbjerg.

Ejendommen har været i denne Slægts Eje gennem mange Aar.

Den er firelænget med ældre Bygninger, der er opført dels i Bindingsværk og dels i Grundmur. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 34½ Tdr. Land Mark og ½ Td. Land Gaardsplads og Have.

Besætningen udgør 2 Heste, Krydsninger, 14-15 Køer og 8 Ungkreaturer af R. d. M. samt 10 Svin.

Matr: Nr. 4a, Lemming

Ejendomsskyld: 44.200

Gaardejer Aage Juul overtog sin Ejendom i Lemming pr. Stautrup 1/3 1948 efter A. M. Eriksen. Tidligere Ejer var Tage Johansen.

Den trelængede Gaard har grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 10½ Tdr. Land Mark.

Der holdes en Besætning paa 2 Heste af oldenborgsk Race, 7 Køer og 3 Ungkreaturer af jydsk Race samt 1 Svin.

Matr. Nr. 4 b, Lemming

Ejendomsskyld: 16.100

"LEMMING ØSTERGAARD" pr. Hasselager ejes af Gaardejer Martin Sørensen, der er født 20/6 1903 i Skivholme Sogn og er Søn af Oline Marie og fhv. Landmand Laurs Sørensen, Herskind Mark. Hustruen, Frida Sørensen, er født paa Gaarden 15/8 1903 som Datter af Maren, og Anton Olesen.

"Østergaard" er en gammel Slægtsgaard. Martin Sørensen overtog den 1/4 1937 efter Svigerfaderen, der havde ejet den siden 1890. Han havde den efter sin Svigerfader, Peder R. Kirkegaard (1876-90) og de tidligere Ejere var Niels Andersen (1860-69), dennes Enke (1869-76), N. Andersens Fader, Anders Nielsen (1830-60) og dennes Fader (1798-1830).

Den femlængede Ejendom har grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset er opført i 1869 og Udlængerne efter Brand i 1895. Det gamle Stuehus ligger i Lemming By.

Jordtilliggendet er paa 54½ Tdr. Land Mark, 5 Tdr. Land Eng, 2 Tdr. Land Skov og 1½ Td. Land Have og Gaardsplads.

Der holdes en Besætning paa 6 Heste, dels af jydsk og dels af belgisk Race, 18 Køer og 18 Ungkreaturer af R. d. M. samt 3 Søer og Ca. 40 Fedesvin aarlig.

Martin Sørensen og Hustru har tre Børn, Gerda, f. 30/8 1932, Viggo, f. 24/1 1934, og Aase, f. 29/6 1947.

Matr. Nr. 5a m. fl, Lemming

Ejendomsskyld: 78.500

 

"LEMMING DAMGAARD" Lemming pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Georg Ludvigsen, der er født 3/3 1900 paa "Rodalsgaard" i Kolt Sogn og er Søn af Bertha Marie og fhv. Gaardejer Niels Chr. Ludvigsen.

Georg Ludvigsen overtog Ejendommen i 1936 efter Moderen, der havde drevet den siden Faderens Død i 1928. Han havde over taget den i 1910 efter Hans Enkegaard. Forrige Ejer var Jens Carl Søndergaard.

"Lemming Damgaard" er firelænget med ældre Bygninger, der er restaureret, sidst i 1947. De er opført dels i Bindingsværk og dels i Grundmur og er tækket med Straa.

Arealet er paa 20 Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet at nuværende Ejer. Oprindelig har Gaarden været større. Jorden drives i 9 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 3 Heste af blandet Race, 10 Køer og 6 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt for Tiden 5 Søer og nogle Fedesvin.

Georg Ludvigsen er ugift. Han har beklædt flere lokale Tillidshverv.

Matr. Nr. 7a, Lemming

Ejendomsskyld: 28.400

"MARIENLYST" Lemming pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Martin Laursen, der overtog Ejendommen i 1929 efter Gaardejer Farsøe (1919-29).

"Marienlyst" er firelænget. Stuehuset er opført i 1935 i Rødsten og er tækket med fast Tag. Udlængerne er ældre og opført i Bindingsværk, men er undermuret. De er tækket med Straa.

Arealet bestaar af 21 Tdr. Land Mark, ½ Td. Land Eng og ½ Td. Land Gaardsplads og Have. Jorden drives i 9 Marksdrift.

Besætningen udgør 2 Heste, Krydsninger, 10 Køer og 4 Ungkreaturer af R. d. M. samt et Par Svin.

Matr. Nr. 7b, Lemming

Ejendomsskyld: 30.000

"NORSKOVGAARD" Lemming pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Carl Fredenslund der overtog Ejendommen i 1943 efter sin Hustrus Onkel, Korfits Holm.

"Norskovgaard" er femlænget med grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset og Laden er opført i 1923.

Arealet er paa 17½ Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet.

Besætningen udgør 2 Heste, 10 Køer og 8 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 10 Svin.

Matr. Nr. 8a m. fl., Lemming

Ejendomsskyld: 32.300

"ABILDGAARD" Lemming pr. Hasselager, ejes at Gaardejer Johannes Kristensen, der er født paa Gaarden 1/4 1908 og er Søn af Karoline og fhv. Sognefoged Peder Chr. Kri-stensen. Hustruen, Ingrid Kristensen, er født 24/10 1923 i Lemming som Datter af Emma og Gaardejer Jens Petersen, Lemming.

Johannes Kristensen overtog Ejendommen i 1938 efter Moderen, der havde drevet den siden Faderens Død i 1936. Han havde over taget den i 1900 efter Bedstefaderen, Niels Klemmensen (1858-1900) og forrige Ejer var Oldefaderen, Klemen Jensen.

"Abildgaard" er udflyttet fra Lemming i 1869. Den har været Fæstegaard under "Constantinsborg". Den femlængede Gaard stammer fra 1869 og har grundmurede Bygninger, der er tækket dels med Straa og dels med fast Tag. De er i Aarenes Løb ombygget og restaureret.

Arealet er paa 35 Tdr. Land Mark og 1 Td. Land Gaardsplads og Have. Det er merglet i 1941-42 og drives i 9 Marksdrift. 4 Tdr. Land dyrkes med Græsfrø.

Besætningen udgør 3 Heste at oldenborgsk Race, 14 Køer og 12 Ungkreaturer af R. d. M.

Johannes Kristensen og Hustru har fem Børn, Ruth Edstoft Kristensen, f. 23/12 1942, Tvillingerne Christian og Jens Edstoft Kristensen, f. 2/10 1944, Knud Edstoft Kristensen, f. 18/10 1946, og Karna Edstoft Kristensen, f. 31/3 1948.

Matr. Nr. 8a m. fl. Lemming

Ejendomsskyld: 41.800

Gaardejer Børge Lund overtog sin Ejendom paa Lemming Mark pr. Hasselager i 1936 efter P. K. Pedersen, der havde ejet den siden 1921. Tidligere Ejere var Gaardejer Kok, Berider Lassen, Købmand Weiss og Anders Jensen.

Den er udstykket fra Martin Sørensens Gaard i Lemming. Ejendommen er trelænget og er opført i 1894. Bygningerne er opført dels i Bindingsværk, dels i Rødsten og dels i Kampesten. De er tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 10 Tdr. Land Mark, der er kalket af nuværende Ejer.

Besætningen udgør 2 lette Heste, 6 Køer og 4 Ungkreaturer af R. d. M. samt 2 Søer plus Opdræt.

Børge Lund er født 26/4 1913 i Ingerslev i Tiset Sogn og er Søn at Anna og Marinus Lund, der har været Gaardejer i Ingerslev. Hustruen, Gerda Lund, er født 1/11 1914 i Ravnholt som Datter af Anna og fhv. Gaardejer Rasmus Pedersen, Ravnholt.

Ægteparret har tre Børn, Viggo, f. 9/10 1939, Birger, I. 26/8 1944, og Else Marie, f. 12/5 1946.

Matr. Nr. 8b, Lemming

Ejendomsskyld: 16.000

"ROBAKGAARD" Lemming pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Jens Petersen, der er født paa Gaarden 13/11 1892 og er Søn af Inger Kirstine og Rasmus Peder Pedersen. Hustruen, Emma Petersen, er født 19/11 i Vendsyssel som Datter af Marie og fhv. Gaar-dejer Magnus Jensen

Jens Petersen overtog Ejendommen i 1921 efter Moderen, der havde drevet den siden Faderens Død i 1916. Han havde overtaget den i 1879 efter sin Svigerfader, P. Sørensen.

"Robakgaard" er udflyttet fra Lemming By efter Brand i 1895. Samme Aar blev den fire-længede Gaard opført i Rødsten. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 30½ Tdr. Land Mark, 1 Td. Land Mose og 1½ Td. Land Gaardsplads, Have og Vej. Det er drænet og kalket af nuværende Ejer. Jorden drives i 8 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 3 Heste af jydsk Race, 16 Køer og 10 Ungkreaturer af R. d. M. samt 20 Svin.

Jens Petersen og Hustru har tre Børn, Ingrid, f. 24/10 1923, Ella, f. 16/9 1925, og Per, f.  14/5 1931.

Matr. Nr. 9a, Lemming

Matr. Nr. 31, Ormslev

Ejendomsskyld: 38.000

Boelsmand og Gartner Niels Thomasen overtog sin Ejendom paa Lemming Mark pr. Hasselager i 1931 efter Oluf Hansen, der havde ejet den siden 1924. Forrige Ejer var Niels Andersen.

Den er udstykket fra Anton Olsens Gaard i Lemming. De grundmurede Bygninger er æl-dre, men er restaureret. De er haardttækket.

Jordtilliggendet er paa 7½ Tdr. Land Mark, der er merglet af nuværende Ejer. Halvdelen af Jorden drives som Frilands gartneri, Resten som almindeligt Landbrug.

Besætningen udgør 1 let Hest, 2-3 Køer og 2 Ungkreaturer af R. d. M. samt 1-2 Svin.

Niels Thomasen er født 8/5 1896 i Sabro Sogn og er Søn af Marie og fhv. Gaardejer Thomas Nielsen Thomasen, Sabro. Hustruen, Jenny Martha Thomasen, er født 12/7 1893 i Kolt ved Kolind som Datter af Mathilde og fhv. Gaardejer Mikkel Jensen, Kolt.

Ægteparret har to Børn, Vagn Mikkel, f. 21/6 1919, og Hilda Marie, f. 25/12 1924.

Matr. Nr. 10b, Lemming

Ejendomsskyld: 9.300

Boelsmand Niels Nielsen overtog sin Ejendom paa Lemming Mark pr. Stautrup i 1919 efter Svigerfaderen, Søren Chr. Sørensen.

Den trelængede Gaard har ældre Bygninger, der er opført dels i Rødsten og dels i

Bindingsværk. Bygningerne er tækket med Straa. I 1936 er der opført en Staklade i Træ.

Den er tækket med Pandeplader.

Arealet er paa 8 Tdr. Land Mark, der drives i 8 Marksdrift. Det er merglet 1937-38.

Besætningen udgør 2 norske Heste, 5 Køer og 3 Ungkreaturer af jydsk Race samt 4 Svin.

Matr. Nr. 13a m. fl. Lemming

Ejendomsskyld: 14.000

"MOSEVANG" Lemming Mark pr. Hasselager, ejes af Boelsmand Arthur Jensen, der overtog Ejendommen i 1928 efter Hans Hansen, der havde den i to Aar. Tidligere Ejer var Kristiane Nedergaard i mange Aar.

"Mosevang" er tolænget og er dels opført i Grundmur og dels i Bindingsværk. Bygningerne er ca. halvfems Aar gamle og er tækket dels med, Straa og dels med fast Tag.

Arealet er paa 5½ Tdr. Land Mark og 2 Tdr. Land Mose og Eng.

Der holdes en Besætning paa i jydsk Hest, 3 Køer og 2 Ungkreaturer af R. d. M. samt

2-3 Svin.

Arthur Jensen er født 27/2 1889 i København som Søn af Arbejdsmand Jens Rasmussen Jensen og Hustru, Karen, f. Christensen. Hustruen, Karen Marie, er født i Kattrup 25/1 1893 og er Datter af Ane Sofie og Gartner Anton Mikkelsen, Kattrup.

Ægteparret har to Børn, Antonie, f. 27/1 1916, gift med Sigvald Pedersen, og Karen, f. 2/4 1918, der er gift med Emil Vester.

Arthur Jensen er Opkræver for Ormslev Kolt Sygekasse.

Matr. Nr. 16a m. fl. Lemming

Ejendomsskyld: 11.100

Til lokalarkivet