Kunnerup Ejerlaug

Til lokalarkivet

Uddrag af bogen "Aarhus Amt" udgivet af "Dansk Kulturhistorisk Forlag" Aarhus 1949

 

"KUNNERUPGAARD" Kolt pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Ejner Børup, der overtog Ejendommen i 1918 efter Rasmus Jensen.

"Kunnerupgaard" er firelænget med Rødstensbygninger, der er tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 34 Tdr. Land Mark, der er drænet og merglet af nuværende Ejer.

Besætningen udgør 2 jydske Heste, 16 Køer og 10 Ungkreaturer af R. d. M. samt 2 Søer og 20 Svin.

Matr. Nr. 1a, Kunnerup

Ejendomsskyld: 47.000

Gaardejer Henry Jensen overtog sin Ejendom i Kunnerup pr. Hasselager i 1939 efter Moderen, Andrea Jensen, der havde drevet den siden Faderen, Gaardejer Rs. Jensens Død i 1923. Han havde overtaget den i 1918 efter Niels Knudsen.

Ejendommen er trelænget med ældre Bygninger, der dels er opført i Bindingsværk, dels i Rødsten og dels i Grundmur. Bygningerne er tækket med Straa.

Arealet er paa 9 Tdr. Land Mark og 3 Tdr. Land Mose, der drives i 6 Marksdrift.

Matr. Nr. 2a og 2c, Kunnerup

Ejendomsskyld: 18.000

Gaardejer Arne Poulsen overtog sin Ejendom i Kunnerup pr. Hasselager i 1946 efter sin Moder, Marie Andrea Poulsen, født Andersen, der siden sin Mand, Kristian Jørgen Poulsens Død i 1938 selv drev Ejendommen i nogle Aar, hvorefter den blev forpagtet ud til Holger Poulsen, en Søn af Kristian J. Poulsens første Ægteskab.

Kristian J. Poulsen kom til Ejendommen i 1903 som Forpagter. Han købte senere Ejendommen, der dengang var paa 8 Tdr. Land. Der er senere tilkøbt mere Jord, saa Gaarden nu har et Tilliggende paa 21½ Tdr. Land.

Ejendommen har ældre Bygninger, hvor af Stuehuset, Ko- og Hestestalden er ca. hundrede Aar gamle. De er opført dels i Bindingsværk og dels i Grundmur. Laden er bygget i 1922. Bygningerne er tækket dels med Straa og dels med fast Tag.

Der holdes en Besætning paa 2 Heste af oldenborgsk Race, 11 Køer og 5 Ungkreaturer af R. d. M. samt 2 Svin.

Arne Poulsen er født paa Gaarden 3/4 1919. Hustruen, Inger Poulsen, er født 20/5

1920 i Saksild som Datter af Ane Johanne og Gaardejer Aage Laurids Laursen "Hejgaard", Saksild.

Matr. Nr. 2e m. fl. Kunnerup

Ejendomsskyld: 28.000

Gaardejer Niels Rasmussen overtog sin Ejendom i Kunnerup pr. Hasselager i 1946 efter Martin Ilsøe, der havde ejet den i ca. tredive Aar.

Den trelængede Gaard stammer fra 1870erne og har grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 13 Tdr. Land Mark og 1 Td. Land Mose.

Der holdes en Besætning paa 2 jydske Heste, 10 Køer og 6 Ungkreaturer af B. d. M. samt 3-4 Svin.

Matr. Nr. 2h m. fl. Kunnerup

Ejendomsskyld: 19.000

"EGETOFT" Kolt By pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Hakon Nielsen, der er født paa Gaarden 13/7 1891 og er Søn af Signe og Peter Nielsen. Hustruen. Kathrine Nielsen, er født 2/5 1895 i Byrum paa Læsø som Datter af Ane Marie og fhv. Mejeriejer Chr. Laursen, Læsø.

Hakon Nielsen overtog Ejendommen i 1925 efter Faderen, der havde ejet den siden 1884. Han havde overtaget den efter sin Svigerfader, Rasmus Pedersen, og den har været i denne Slægts Eje siden det 17ende Aarhundrede.

"Egetoft" er femlænget med Bygninger, der overvejende er grundmuret. Stuehuset er opført i 1908 og Kostalden i 1909. Heste- og Svinestalden stammer fra 1892 og Laden fra 1854.

Arealet er paa 34 Tdr. Land Mark, 5 Tdr. Land Mose og 1 Td. Land Have og Gaardsplads. Nuværende Ejer har merglet og drænet Jorden.

Der holdes en Besætning paa 3 Heste plus Opdræt af jydsk Race, 13 Køer og 13 Ungkreaturer af R. d. M. samt 10-15 Svin. Besætningen er stambogsført.

Hakon Nielsen og Hustru har to Børn, Svend Erik, f. 25/12 1927 og Karen Margrethe, f. 22/3 1930.

Matr. Nr. 3a m. fl., Kunnerup

Ejendomsskyld: 57.100

Til lokalarkivet