Kolt Ejerlaug

Til lokalarkivet

Uddrag af bogen "Aarhus Amt" udgivet af "Dansk Kulturhistorisk Forlag" Aarhus 1949

"SØNDERGAARD" Kolt pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Søren Peter Rasmussen Kirkegaard, der overtog Ejendommen i 1909 efter Faderen, Rasmus R. Kirkegaard, der havde ejet den siden 1867. Han overtog den efter sin Svigerfader, Chr. Christensen Møller.

"Søndergaard" er en firelænget Gaard, der er tækket med fast Tag. Stuehuset er opført 1871, Laden i 1873, Kostalden i 1869 og Hestestalden i 1903.

Arealet er paa 40 Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet.

Der holdes en Besætning paa 5 jydske Heste, 17 Køer og 13 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 1 So plus Opdræt.

Matr. Nr. 2a, Kolt

Ejendomsskyld: 57.000

"KIRKEGAARD" Kolt pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Søren Marius Rasmussen, der overtog Ejendommen i 1923 efter Niels Rasmussen Kirkegaard (1878—1923). Tidligere Ejer var Rasmus Sørensen.

"Kirkegaard" er opført dels i Rødsten, dels i Kampesten og dels i Bindingsværk. Bygnin-gerne er tækket dels med Straa og dels med Pandeplader. Stuehuset er opført i 1900 og Ko- og Hestestalden er undermuret 1906—07.

Arealet er paa 32 Tdr. Land Mark. Det er drænet 1925—28 og merglet 1934—35.

Besætningen udgør 2 Heste, 10 Køer og 8 Ungkreaturer af jydsk Race.

Matr. Nr. 3a og 8b, Kolt

Ejendomsskyld: 39.500

"SKOVLUND" Kolt Skov pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Viggo Stensgaard, der er født 14/10 1907 i Ravnholt og er Søn af Helga og Pantefoged Jens Stensgaard, Tiset Kommune. Hustruen, Ellen Stensgaard, er født 12/10 1913 i Ravnholt som Datter af Marie og afdøde Gaardejer Chr. Christensen, Ravnholt Mark.

Viggo Stensgaard overtog Ejendommen 15/1 1937 efter Søren Rasmussen, der havde ejet den siden 1921. Der har tidligere været flere skiftende Ejere.

"Skovlund" er firelænget med ældre Bygninger, der dels er grundmuret og dels opført i Bindingsværk. Bygningerne er straatækt.

Arealet bestaar af 15 Tdr. Land Mark og ca. ½ Td. Land Skov. Der er merglet i 1938 og drænet i 1941.

Der holdes en Besætning paa 2 litauiske Heste, 7 Køer og 5 Ungkreaturer at blandet Race samt 5 Svin.

Viggo Stensgaard og Hustru har tre Børn, Verner, f. 24/7 1938, Erling, f. 18/6 1942, og

Kirsten, f. 31/12 1947.

Matr. Nr. 3b, Kolt

Ejendomsskyld: 20.300

Gaardejer Ernst Leth overtog sin Ejendom i Kolt pr. Hasselager i 1943 efter Forældrene, Agnethe og Valdemar Leth, der havde ejet den siden 1917. De havde overtaget den, efter Søren Sørensen.

Den trelængede Gaard er bygget i T-Form og har grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset stammer fra 1860, Udlængerne fra 1940 og et Maskinhus er bygget i 1947.

Arealet er paa 28 Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet. Der er tidligere frasolgt 17 Tdr. Land til Aage Rasmussen.

Besætningen udgør 3 jydske Heste, 12 Køer og 9 Ungkreaturer at jydsk broget Race samt 30 Svin.

Ernst Leth er født paa Gaarden 17/12 1912. Hustruen, Maja Leth, er født 20/5 1921 i Ran-derup i Sønderjylland som Datter af Elma og fhv. Gaardejer Erik Fink. Ægteparret har to Sønner, Poul Erik, f. 11/9 1944, og Mogens, f. 8/9 1946.

Matr. Nr. 4a, Kolt

Ejendomsskyld: 34.000

"SØNDERHOLM" Kolt Mark pr. Hasselager, ejes at Gaardejer Aksel Sørensen, der er født paa Gaarden 20/12 1907 og er Søn at Kirsten Marie og Jens Sørensen. Hustruen, Anna Sørensen, er født 3/3 1917 i Ormslev som Datter af Olga og Gaardejer Jens Juul, "Hesselballegaard"

Aksel Sørensen overtog Ejendommen i 1946 efter Faderen, der havde ejet den siden 1895. Han oprettede Gaarden paa et Areal udstykket fra hans Faders Gaard.

"Sønderholm" er femlænget og er opført i 1895 i Rødsten. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 32 Tdr. Land Mark, der er drænet og merglet i Faderens Tid.

Besætningen udgør 3 belgiske Heste, 16 Køer og 15 Ungkreaturer at jydsk broget Race samt 30—40 Svin.

Matr. Nr. 4b m. fl., Kolt

Ejendomsskyld: 46.000

 

"KOLT VESTERGAARD" pr. Hasselager ejes af Gaardejer Anders Pedersen Holm, der overtog Ejendommen i 1933 efter Anders Møller.

"Kolt Vestergaard" er en firelænget Gaard. Den er opført i 1849. Stuehuset er tækket med fast Tag og Udlængerne med Straa.

Arealet er paa 40 Tdr. Land Mark og ½ Td. Land Gaardsplads og Have. Jorden drives i 8 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 4 jydske Heste, 18 Køer og 15 Ungkreaturer af jydsk Race samt 10 Svin.

Matr. Nr. 5a, Kolt

Ejendomsskyld: 49.300

Gaardejer Hans Ingv. Hansen overtog sin Ejendom i Kolt pr. Hasselager i 1946 efter Moderen, Frederikke Hansen, der ejede den i to Aar. Hun havde overtaget den ved Faderen, Anton Hansens Død, og han var Ejer fra 1906. Tidligere Ejere var Bedstemoderen, Bodil Marie Andersen (1886—1906) og Bedstefaderen, Hans Andersen.

Ejendommen er udstykket fra Oldefaderen, Anders Holms Gaard. Den er trelænget. Stuehuset er ældre og opført i Bindingsværk. Det er tækket med Straa og Rør. Udlængerne er opført i 1946 i gule Sten og er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 23 Tdr. Land Mark, ½ Td. Land Eng samt ½ Td. Land Gaardsplads og Have. Jorden drives i 8 Marksdrift.

Besætningen udgør 4 jydske Heste, 10 Køer og 10 Ungkreaturer, ligeledes af jydsk Race, samt 8—10 Svin.

Matr. Nr. 5b, Kolt

Ejendomsskyld: 36.200

"SVANLEVGAARD" Kolt pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Rasmus Rasmussen, der er født paa Gaarden 5/5 1897 og er Søn af Severine Petrea og Peder Rasmussen. Hustru en, Marie Rasmussen, er født 14/4 1897 i Stautrup som Datter af Martine og Martin Birkelund, der har ejet "Bakkely" i Stautrup.

Rasmus Rasmussen overtog Ejendommen i 1927 efter Faderen, der havde ejet den siden 1891. Han havde! overtaget den efter sin Svigerfader, Peder Pedersen, der! oprindelig var Væver.

Svanlevgaard« har ældre Bygninger. Stuehuset er opført i 1859 i Bindingsværk og Grundmur. Det er restaureret og tækket med Teglsten. Udlængerne er tilbygget efterhaanden som Jordtilliggendet er forøget. De er grundmurede og overvejende tækket med fast Tag.

Arealet var ved Oprettelsen paa 4½ Tdr. Land. Det er nu paa 15.2 Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet af nuværende Ejer.

Gaardens normale Besætning udgør 2 jydske Heste, 10 Køer og 8 Ungkreaturer af blan-det Race samt 20—30 Svin. Grundet paa de sidste Aars daarlige Høst er Besætningen reduceret til 2 Heste, 8 Køer og 5 Ungkreaturer, ingen Svin, men derimod et meget stort Fjerkræheld med op imod 200 Høns.

Rasmus Rasmussen og Hustru har en Datter, Ingrid, f. 23/3 1934.

Matr. Nr. 5 i og 18 m. fl.. Kolt

Ejendomsskyld: 20.200

"KOLT NØRREGAARD" pr. Hasselager ejes af Gaardejer Jørgen Andersen, der er født 4/1 1919 i Klovborg og er Søn af Anna Margrethe og fhv. Pastor Stærmose Andersen, Vonsild. Hustruen, Henny Andersen, er født 1/5 1920 i Vonsild ved Kolding som Datter af Ingeborg og Mølleejer Peter Andersen, Vonsild.

Jørgen Andersen overtog Ejendommen 1/7 1943 efter Frits Nørregaard, i hvis Slægt Gaarden har været i mange Aar.

Den er udflyttet fra Kolt By i 1917. Samme Aar er den nuværende firelængede Ejendom opført. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 32½ Tdr. Land Mark og 1½ Td. Land Eng, der er merglet og dræ-net. Jorden drives som almindeligt Landbrug. Gaarden er for Tiden uden Besætning, men denne er normalt paa 3 Heste af oldenborgsk Race, 18 Køer og 14 Ungkreaturer samt 2 Søer plus Svineopdræt.

Jørgen Andersen og Hustru har to Sønner, Peter, f. 21/4 1944, og Anders.

Matr. Nr. 6a m. fl, Kolt og Ormslev

Ejendomsskyld: 54.500

"VANGSBO" Kolt Mark pr. Hasselager, ejes af Gaardejerske Klara Sørensen, der er født paa Gaarden 23/6 1894 som Datter af Ane Marie og Peder Madsen Andersen.

Hendes Mand, afdøde Gaardejer Jens Sørensen, var født 3/10 1880 i Spentrup ved Randers og var Søn af Sofus Sørensen og Hustru, Ane Kirstine. Faderen var Forpagter paa "Spentrup Præstegaard"

Klara Sørensen overtog Ejendommen ved sin Mands Død 19/10 1946. Han havde overtaget den i 1918 efter Svigerfaderen, der var Ejer fra 1880. Forrige Ejer var Jens Hougaard.

"Vangsbo" er firelænget med grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Stue-huset er opført i 1919, Kostalden i 1914 og Svinestalden i 1900. Hestestalden og La den er ældre og bestaar af det gamle Stuehus, der er ombygget.

Arealet er paa 20 Tdr. Land Mark, der er merglet omkring 1938.

Der holdes en Besætning paa 2 jydske Heste, 10 Køer og 8 Ungkreaturer af blandet Race samt 10 Svin.

I Ægteskabet er der fire Børn, Gerda, f. 27/4 1915, Anna, f. 21/8 1917, Kristine, f. 31/5 1919, og Else, f. 26/7 1922.

Matr. Nr. 6 b og 19c Kolt

Ejendomsskyld 33.500

 

"LINDEGAARDEN" Kolt pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Niels Carl Nielsen, der er født 21/3 1895 i Lemming og er Søn af Kirstine og fhv. Husmand Martin Nielsen, Lemming. Hustruen, Laura Nielsen, er født paa Gaarden 8/1 1897 som Datter af Maren og Laurs Peter Jensen.

Niels Carl Nielsen overtog Ejendommen 6/2 1946 efter Svigermoderen, der havde drevet den siden sin Mand, Laurs Peter Jensens Død i 1926. Gaarden har været i Slægtens Eje i mindst to Hundrede Aar, og Svigerfaderen overtog den i 1893 efter sin Moder, Enkefru Mette Marie Rasmussen. Hendes Mand, der var født paa Gaarden, havde overtaget den i 1850 efter sin Fader, Rasmus Jensen, der ogsaa var født her.

"Lindegaarden" er firelænget. De ca. hundrede Aar gamle Bygninger er opført dels i Bindingsværk og dels i Grundmur og Kampesten. De er undermuret og restaureret. Laden er tækket med Pandeplader, de øvrige Bygninger med Straa.

Jordtilliggendet er paa 39½ Tdr. Land Mark og ½ Td. Land Gaardsplads og Have. Nuværende Ejer har merglet og drænet Arealet. Det drives i 9 Marksdrift med 3 Tdr. Land Hør.

Der holdes en Besætning paa 4 Heste af jydsk Race, 17 Køer og 13 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 10—12 Svin.

Niels Carl Nielsen har været Elev paa Vestbirk Højskole 1918—19. Hustruen var paa Lyngby Højskole i 1917.

I Ægteskabet er der to Sønner, Gunner, f. 3/8 1921, og Peter Martin, f. 4/11 1924.

Svigerfaderen, Laurs Peter Jensen, var Sognefoged i Kolt Sogn fra 1900 til 1904, men maatte paa Grund af Sygdom opgive dette Hverv. I 1907 blev han Sogneraadsformand og bestred dette Hverv til omkring 1925. Laurs Peter Jensen var meget optaget af offentlige Hverv og kunde ikke afse saa megen Tid til Gaardens Drift. Nuværende Ejer blev derfor Forpagter paa Gaarden i 1919. Der var dengang 9 Køer og 9 Ungkreaturer, og Ejendommen var en Del forsømt. Det lykkedes imidlertid Niels Carl Nielsen ved Flid og Dygtighed at faa genoprettet det forsømte, og Gaarden er nu i god Stand, hvad angaar saavel Bygninger som Besætning.

Matr. Nr. 7, Kolt

Matr. Nr. 4a, Kunnerup

Ejendomsskyld: 51.800

"KOLT ØSTERGAARD" pr. Hasselager ejes af Gaardejer Søren Riis, der overtog Ejendommen i 1919 efter Svigerfaderen, Hans Olesen, der havde ejet den siden 1884. Tidligere Ejer var dennes Fader, Ole Pedersen.

"Kolt Østergaard" er firelænget. Gaarden er opført i 1851 dels i Bindingsværk og dels i Grundmur. Bygningerne er tækket med fast Tag. En ny Lade er bygget i 1937.

Arealet er paa 60 Tdr. Land Mark, 1 Td. Land Mose og 2½ Tdr. Land Skov. Jorden drives i 8 Marksdrift.

Besætningen er paa 7 Heste af jydsk Race. Der holdes om Sommeren 50—60 Kreaturer af blandet Race. Svinebestanden er 50—100 Stk.

Matr. Nr. 8a og 9b, Kolt

Ejendomsskyld: 86.800

"SKOVVANG" Kolt Mark pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Peder Andersen, der er født 29/10 1889 i Stautrup, hvor Forældrene, Ane og Chr. Andersen, har ejet "Vestergaard" Hustruen, Elly Andersen, er født 19/6 1898 i Kristrup ved Randers som Datter af Elisabeth og fhv. Gaardejer Rasmus Frandsen Rasmussen, "Skejbygaard" ved Aarhus.

Peder Andersen overtog Ejendommen i 1919 efter Niels Dalsager der havde ejet den si-den 1914. Tidligere Ejer var Søren Peter Olsen, der har opført den.

"Skovvang" er firelænget med ca. 80 Aar gamle Bygninger, der er opført dels i Rødsten, og dels i Kampesten. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 33 Tdr. Land Mark og 1 Td. Land Skov. Det er merglet og drænet af nuværende Ejer.

Der holdes en Besætning paa 3 Heste plus Opdræt at lette Racer, 14 Køer og 14 Ungkreaturer af Jersey Racen samt 20 Svin og 5 Søer. Hestebestanden er Remonteavl til Hæren og har været det i 12 Aar.

Peder Andersen har faaet sin teoretiske Uddannelse paa Hesselballe Højskole og Malling Landbrugsskole. Han bar været Sognefoged siden 1936.

I Ægteskabet er der tre Børn, Karen Margrethe, f. 22/3 1920, Anna Marie, f. 19/2 1924, og Anders Christian, f. 2½ 1932.

Matr. Nr. 8 c og 9 e, Kolt

Ejendomsskyld: 43.900

"KOLT BAKKEGAARD" pr. Hasselager ejes af Gaardejer Niels Lindgaard, der er født 3/12 1883 i Faarup ved Rødkjærsbro, hvor Forældrene, Maren og Martin Lindgaard, har ejet en Gaard. Hustruen, Sørine Lindgaard, er født i Fastrup ved Skanderborg som datter af Mette Kirstine og fhv. Gaardejer Rasmus Andersen Juul, Fastrup.

Niels Lindgaard overtog sin Ejendom i 1927 efter Morten Mortensen, der opførte Gaarden paa dens nuværende Plads. Den er udflyttet fra Kolt By i 1909 og ejedes, medens den laa her, at Peter Petersen og tidligere at dennes Slægt.

"Kolt Bakkegaard" er firelænget med Rødstensbygninger, der er haardttækket.

Jordtilliggendet er paa 31 Tdr. Land Mark, der er merglet i 1944. Jorden drives som almin-deligt Landbrug.

Besætningen er paa 3 Heste af oldenborgsk Race. Der er for nylig solgt en Hingst, der var kaaret i 1ste Klasse og var Fløjhest ved Ungskuet i Varde. 3 Hopper er kaaret i 2den Klas-se.

Niels Lindgaard og Hustru har en Datter, Esther, f. 2/12 1911, gift med Gaardejer Rasmus Jensen, Sabro.

Matr. Nr. 9a, Kolt

Ejendomsskyld: 51.000

Gaardejer Jens Peter Hansen overtog sin Ejendom paa Kolt Mark pr. Hasselager i 1947 efter Svend Lemming, der havde ejet den siden 1944.

Ejendommen er tolænget med ældre Bygninger, der er opført dels i Bindingsværk og dels i Grundmur. De er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 12 Tdr. Land Mark og ½ Td. Land Skov. Halvdelen drives som almindeligt Landbrug og Resten som Frilandsgartneri.

Besætningen udgør 1 sort Hest, 4 Køer og i Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 2 Svin.

Matr. Nr. 9d, Kolt

Ejendomsskyld: 16.700

 

"KOLT SKOVGAARD" Kolt Skov pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Aage Rasmussen, der overtog Ejendommen i 1936 efter Faderen, Christian Rasmussen, der havde ejet den siden 1888. Han havde den efter sin Fader, Peder Rasmussen, kaldet P. Smed.

"Kolt Skovgaard" er trelænget med ældre, men velholdte Bygninger, der delvis er tækket med fast Tag. Chr. Rasmussen har tilbygget Udlængerne.

Arealet er paa 32 Tdr. Land, deraf 1 Td. Land Eng, 2 Tdr. Land Skov samt ½ Td. Land Gaardsplads og Have. Ved Oprettelsen var det paa 6 Tdr. Land og Forøgelsen er foretaget af Chr. Rasmussen. Jorden drives i 8 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 3 Heste af belgisk Race, i Avlstyr, 14 Køer og 8 Ungkreaturer, dels af Jersey Racen og dels af R. d. M. samt 15—18 Svin.

Matr. Nr. 11 m. fl., Kolt

Ejendomsskyld: 35.400

"VIBERGSMINDE" Kolt Skov pr. Hasselager, ejes af Boelsmand Kristen Rasmussen, der er født 15/2 1901 paa Kolt Skovgaard som Forældrene, Kirsten Marie og Kristian Ras-mussen, har ejet en Aarrække.

Hustruen, Mary Rasmussen, er født 16/8 1903 i Lemming som Datter af Sidsel Marie og Slagter Rasmus Peder Nielsen, Lemming.

Kristen Rasmussen overtog Ejendommen i 1932 efter Faderen, der havde ejet den i Ca. ti Aar. Tidligere Ejere var Rasmus Viberg og dennes Slægt.

"Vibergsminde" er tolænget med ca. halvfjerds Aar gamle Bygninger. Stuehuset er opført i gule Sten og Udlængen i Kampesten. Bygningerne er haardttækket.

Jordtilliggendet er paa 8 Tdr. Land Mark, hvoraf 2 Tdr. Land er tilkøbt fra "Lemminggaard"

Der holdes en Besætning paa 2 smaa Heste, 5 Køer og 3 Ungkreaturer af R. d. M. samt 4—6 Svin.

Kristen Rasmussen er i Bestyrelsen for Husmandsforeningen.

Ægteparret har en Datter, Aase, f. 30/3 1935.

Matr. Nr. 12, Kolt

Ejendomsskyld.: 13.100

Boelsmand Thomas Sørensen overtog sin Ejendom i Kolt Skov pr. Hasselager i 1941 efter Rasmus Nielsen, der havde ejet den siden 1920.

Ejendommen er tolænget og tækket dels med Straa og dels med fast Tag. Stuehuset stammer fra omkring 1870 og, er opført i gule Sten, medens Udlængen er ca. 125 Aar gammel og opført i Bindingsværk og Kampesten.

Arealet er paa 5½ Tdr. Land Mark, i Td. Land Skov og ½ Td. Land Frugtplantage. Jorden drives dels som almindeligt Land brug og dels som Frilandsgartneri.

Besætningen udgør i let Hest, 2 Køer og 2 Ungkreaturer af R. d. M. samt 2 Svin.

Thomas Sørensen, der er ugift, er født 19/3 1 i Holme Sogn og er Søn af Petrea og afdøde Gartner Anton Sørensen, Holme.

Matr. Nr. 13 og 3k, Kolt

Ejendomsskyld: 10.300

"BAUNEGAARD" Kolt Mark pr. Hasselager, ejes af Gaardejerske Dorthea Kirkegaard og drives af Sønnen, Forpagter Rasmus Kirkegaard.

Dorthea Kirkegaard overtog Ejendommen i 1945 efter sin Mand, Gaardejer Niels Rasmussen Kirkegaard, der havde ejet den siden 1907. Han overtog den efter sin Fader, Rasmus Rasmussen Kirkegaard (1902—07).

"Baunegaard" er firelænget med Rødstensbygninger, der er tækket med fast Tag.

Stuehuset, Ko- og Svinestalden er opført i 1904, Hestestalden i 1914 og Laden i 1932.

Jordtilliggendet er paa 22½ Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet.

Der holdes en Besætning paa 2 Heste af jydsk Race, 12 Køer og 10 Ungkreaturer, ligeledes af jydsk Race samt 10 Svin.

Forpagter Rasmus Kirkegaard er født paa Gaarden 11/10 1909. Hustruen, Inger Kirkegaard, er født 12/5 1921 i Aarhus som Datter af Kirstine og fhv. Tømrer Viggo Jensen, Aarhus.

Ægteparret har to Sønner, Jørn, f. 12/8 1944 og Viggo, f. 29/5 1946.

Matr. Nr. 14a, Kolt

Ejendomsskyld: 33.000

"SOLVANG" Kolt Mark pr. Hasselager ejes af Gaardejer Peter Clausen, der er født 4/12 1897 paa Als, hvor Forældrene, Marie og Jørgen Clausen, har ejet en Gaard. Hustruen, Petra Clausen, er født paa Gaarden som Datter af Petrea og S. P. Nielsen.

Peter Clausen overtog Ejendommen i 1924 efter Svigerfaderen, der havde over taget den efter sin Fader.

"Solvang" er firelænget med Rødstens bygninger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset er ca. 65 Aar gammelt. Udlængerne er ældre, men restaureret.

Jordtilliggendet er paa 15,3 Tdr. Land Mark, der er delvis merglet og drænet. Jorden er tilkøbt ad flere Gange og var ved Oprettelsen paa 3—4 Tdr. Land.

Der holdes en Besætning paa 2 lette Heste, 7 Køer og 8—9 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 4 Svin.

Peter Clausen er Formand for Brugsforeningen.

I Ægteskabet er der to Børn, Asger, f. 14/2 1923, og Tove, f. 7/2 1931.

Matr. Nr. 15a m. fl. Kolt

Ejendomsskyld: 24.400