Kattrup Ejerlaug

Til lokalarkivet

Uddrag af bogen "Aarhus Amt" udgivet af "Dansk Kulturhistorisk Forlag" Aarhus 1949

 

Gaardejer Marius Sørensen overtog sin Ejendom i Kattrup pr. Hasselager i 1926 efter Moderen, Maren Kirstine Sørensen, der havde ejet den siden Faderen, Søren Ovesens Død i 1898. Han havde overtaget den i 1860 efter sin Fader, Chr. Poulsen.

Den firelængede Gaard har overvejende ældre Bygninger.

Arealet er paa 20 Tdr. Land Mark, der drives i 8 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 2 jydske Heste, 10 Køer og 10 Ungkreaturer af blandet Race.

Matr. Nr. 2a m. fl., Kattrup

Ejendomsskyld: 28.800

"BIRKEGAARD" Kattrup pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Karl Birkegaard, der overtog Ejendommen i 1937 efter Faderen, der havde ejet den siden 1904. Tidligere Ejer var Søren Sørensen

"Birkegaard" er en firelænget Gaard med overvejende ældre Bygninger, der er opført dels i Rødsten og dels i Kampesten. Bygningerne er tækket dels med Straa og dels med fast Tag.

Arealet er paa 23½ Tdr. Land Mark.

Besætningen udgør 2 jydske Heste, 10 Køer og 8 Ungkreaturer, ligeledes af jydsk Race samt 15 Svin.

Matr. Nr. 3a, Kattrup

Ejendomsskyld: 33.000

"BØGELY" Kattrup Mark pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Svend Vestergaard, der overtog Ejendommen i 1944 efter Andreas Mikkelsen, der havde ejet den siden 1896. Han havde overtaget den efter sin Fader, Mikkel Rasmussen, til hvem Gaarden blev udstykket omkring 1850.

"Bøgely" er udflyttet fra Byen i 1908. Den er firelænget med Rødstens Bygninger. Stuehuset er tækket med Teglsten og Udlængerne med Straa.

Arealet er paa 12 Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet.

Der holdes en Besætning paa 2 Nordbagger, 8 Køer og 5 Ungkreaturer af Jersey Racen samt 3 Svin.

Matr. Nr. 3h og 3c Kattrup

Ejendomsskyld: 26.000

"PILEGAARDEN" Kattrup pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Rasmus Riis, der er født 24/3 1896 i Enslev og er Søn af Oline og Thomas Eriksen Riis. Hustruen, Karen Margrethe Riis, er født 2/6 1904 paa "Framlevgaard", som Forældrene, Kirstine og Peter Langballe, har ejet en Aarrække.

Rasmus Riis overtog Ejendommen i 1928 efter Faderen, der havde ejet den siden 1909. Tidligere Ejer var Morten Mortensen i tredive Aar.

"Pilegaarden" er firelænget tilligemed to Svinestalde. Stuehuset stammer fra 1880 og er gulkalket. Udlængerne er opført i 1924 i Rødsten og Svinestalden i 1929-30. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 48 Tdr. Land Mark og 3 Tdr. Land Eng, der er merglet og drænet.

Besætningen udgør 2 jydske Heste og 2 Heste af frederiksborgsk Race, 25 Køer og 27 Ungkreaturer af Jersey Racen samt 16 Grisesøer. Besætningen er stambogsført.

Rasmus Riis er Formand for Kornnævnet og Hesteavlsforeningen.

I Ægteskabet er der en Datter, Anna, f. 27/9 1930.

Matr. Nr. 4a m. fl. Kattrup

Ejendomsskyld: 71.000

"ENGHAVEGAARD" Kattrup pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Frode Andersen, der er født 16/5 1888 i Grundfør og er Søn af Johanne og Hans Andersen, der har ejet "Stampemøllegaarden" paa Odder Mark. Hustruen, Ane Andersen, er født 9/3 1891 i Maarslet som Datter af Husmand Niels Rasmussen Maarslet.

Frode Andersen overtog Ejendommen i 1916 efter Rasmus Frederiksen. Der har tidligere været skiftende Ejere og oprindelig har Gaarden tilhørt Rasmus Pedersen Loft og dennes Slægt i mange Aar.

"Enghavegaard" har grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset og Udlængerne er opført i 1910 og Laden i 1929. Det gamle Stuehus anvendes som Stald og Brændselsrum.

Jordtilliggendet er paa 21½ Tdr. Land Mark, der er merglet i 1920 og drænet i 1938. Det er oprindelig udstykket fra to Gaarde.

Der holdes en Besætning paa 2 jydske Heste, 10 Køer og 6 Ungkreaturer af R: d. M. samt 20-30 Svin.

Frode Andersen har været Medlem af Sogneraadet i fjorten Aar. Han har endvidere været Formand for Mejeriet, Lokalforeningen og Kolt Friskole.

I Ægteskabet er der syv Børn, Edith, f. 1/1 1914, Agnes, f. 1½ 1915, Hans, f. 9/2 1917, Sigfred, f. 7/5 1919, Viggo, f. 21/6 1921, Jens, f. 4/6 1924 og Gunner, f.30/7 1929.

Frede Andersen ejer desuden Ejendommen Matr. Nr. 16a, Kattrup, Kolt Sogn.

Matr. Nr. 5a og 5b, Kattrup

Ejendomsskyld: 31.800

 

Gaardejer Niels Sørensen Nybro overtog sin Ejendom i Kattrup pr. Hasselager i 1921 efter Faderen, Søren Mikkelsen, der havde ejet den siden 1908. Forrige Ejer var Jens Peter Loft (1870-1908).

Ejendommen har grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset er opført i 1914, Kostalden og Svinestalden i 1870, Hestestalden i 1921, Laden i 1927 og Hønsehuset i 1934.

Arealet er udstykket fra Frode Andersens Gaard i 1870. Det er paa 19 Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet af nuværende Ejer.

Besætningen udgør 2 jydske Heste, 10 Køer og 4 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 4 Svin.

Niels Sørensen Nybro har været Sygekassekasserer siden 1928 og er Vurderingsmand for den almindelige Brandforsikring fra 1943.

Matr. Nr. 5d m. fl. Kattrup

Ejendomsskyld: 32.000

"BØGELUND" Kattrup Mark pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Niels Jørgen Nielsen, der er født 30/12 1901 i Holme Sogn og er Søn af Ane Kathrine og fhv. Boelsmand Søren Nielsen, Hasselager Mark. Hustruen, Marie Øvline Nielsen, er født 5/9 1902 i Viby som Datter af Bodil Marie og Gaardejer Ole Peter Olesen.

Niels Jørgen Nielsen overtog Ejendommen 15/11 1928 efter Svigerfaderen, der havde ejet den siden 1919. Tidligere Ejere var Rasmus Rasmussen (1917-19) og Rasmus Pedersen, der opførte Gaarden i 1907.

"Bøgelund" er udstykket fra Frode Andersens Gaard i Kattrup i 1907. Den er tolænget med Rødstensbygninger, der er tækket dels med Straa og dels med fast Tag. Bygningerne er tilbygget flere Gange.

Jordtilliggendet er paa 12 Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet af nuværende Ejer.

Der holdes en Besætning paa 2 Heste plus Opdræt af oldenborgsk Race, 7 Køer og 3 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 1 So og 5 Svin.

Niels Jørgen Nielsen har beklædt forskel lige lokale Tillidshverv.

I Ægteskabet er der to Børn, Margit, f. 23/4 1932, og Søren Ove, f. 15/6 1935.

Matr. Nr. 5 g, Kattrup

Ejendomsskyld: 19.500

"BRUNAGER" Kattrup Mark pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Jens Kristensen, der er født 16/11 1885 i Bering og er Søn af Maren og fhv. Landmand og Snedker Peder Kristensen, Bering. Hustruen, Anna Kristensen, er født 14/4 1893 paa Kolt Mark, hvor Forældrene, Severine og Peder Rasmussen, havde Ejendommen "Svanlev"

Jens Kristensen overtog Ejendommen i 1916 efter Enkefru L. Sørensen, der havde den efter sin Mand, Kresten Sørensen. Han havde overtaget den efter sin Bedstefader.

"Brunager" har grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset er opført for ca. halvtreds Aar siden, Kostalden i 1926 og Laden i 1941. Hestestalden er ældre.

Jordtilliggendet er paa 13 Tdr. Land Mark, hvoraf 4 Tdr. Land er tilkøbt i 1928 og 1 Td. Land i 1932. Jorden er merglet og drænet af nuværende Ejer.

Besætningen udgør 2 lette Heste, 7 Køer og 5 Ungkreaturer af jysk broget Race samt 2-3 Svin.

Jens Kristensen og Hustru har tre Børn, Karen, f. 10/3 1919, Hans, f. 7/4 1922, og Inger, f. 28/2 1928.

Matr. Nr. 6 m. fl., Kattrup og Bering

Ejendomsskyld 19.900

"MOSEGAARD" Kattrup Mark pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Holger Jensen, der er født 19/11 1894 i Ingerslev, hvor Forældrene, Petrine og Jens Jensen, har ejet "Enghave". Hustruen, Sigrid Jensen, er født 1/9 1895, ligeledes i Ingerslev som Datter af Hanne Marie og fhv. Gaardejer P. Jørgen Nielsen, »Ingerslev Hedegaard».

Holger Jensen overtog sin Ejendom i 1919 efter Enkefru Ane Kirstine Jensen, der havde den efter sin Mand, Anders Jensen.

"Mosegaard" er trelænget med Stuehuset opført i 1873 i Rødsten. Kostalden er bygget i 1863, Laden i 1928 og Hestestalden i 1943. Udlængerne er hvidkalket og alle Bygningerne er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 17,4 Tdr. Land Mark. Nu værende Ejer har kultiveret 2 Tdr. Land Mose og Kær.

Der holdes en Besætning paa 2 Heste af oldenborgsk Race, 9 Køer og 6 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 20 Svin.

Holger Jensen og Hustru har fire Børn, Kaare, f. 9/7 1920, Frode, f. 3/2 1923, Hakon, f. 28/2 1926, og Rigmor, f. 20/3 1930.

Matr. Nr. 7 m. fl., Kattrup

Ejendomsskyld: 25.200

Gaardejer Aage Brandsborg overtog sin Ejendom i Kattrup pr. Hasselager i 1948 efter Faderen, der havde ejet den siden 1909. Han havde overtaget den efter sin Fader, Per Rasmussen (1862-1909), der havde den efter sin Fader, Søren Sørensen.

Den trelængede Gaard er opført i Rødsten og tækket med Pandeplader. Stuehuset stammer fra 1880erne, Ko- og Hestestalden er opført i 1912 og Laden i 1922.

Jordtilliggendet er paa 19 Tdr. Land Mark og i Td. Land Eng og Mose. Det er merglet og drænet.

Besætningen udgør 2 jydske Heste, 10 Køer og 4-5 Ungkreaturer af R. d. M. samt 3-4 Svin.

Matr. Nr. 11, Kattrup

Ejendomsskyld: 21.000

Gaarden Matr. Nr. 16a af Kattrup, Kolt Sogn, ejes af Gaardejer Frode Andersen, der overtog Ejendommen i 1929.

Stuehuset er bygget i T-Form i 1908 og der paatænkes opført Avisbygninger i 1948.

Jordtilliggendet er paa 11½ Tdr. Land Mark og ½ Td. Land Mose. 2 Tdr. Land er tilkøbt i 1940.

Der holdes 100-200 Høns.

Gaardejer Frode Andersen ejer endvidere "Enghavegaard" Kattrup pr. Hasselager.

Matr. Nr. 16a, Kattrup, Kolt Sogn

Ejendomsskyld: 12.800

Til lokalarkivet