Hasselager Ejerlaug

Til lokalarkivet

Uddrag af bogen "Aarhus Amt" udgivet af "Dansk Kulturhistorisk Forlag" Aarhus 1949

 

"HASSELAGER ØSTERGAARD" pr. Hasselager ejes af Gaardejer Niels Mauritzen, der er født 8/7 1884 i Almtoft og er Søn af Karoline og fhv. Murer Jakob P. Mauritzen, Almtoft. Hustruen, Vita Mauritzen, er født 18/10 1890 i Silkeborg som Datter af Helene og Chr. Wistisen.

N. Mauritzen overtog Ejendommen i 1937 efter Jens Birkegaard, der havde ejet den siden 1925. Tidligere Ejere var Anders Peder Hansen og dennes Slægt.

"Hasselager Østergaard" laa oprindelig i Gl. Hasselager By og blev udflyttet i 1859. Gaarden er firelænget med overvejende grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset og Svinestalden stammer fra 1359, Ko- og Hestestalden fra 1926 og Laden fra 1942.

Jordtilliggendet er paa 40 Tdr. Land Mark, 1 Td. Land Skov og i Td. Land Gaardsplads og Have. Jorden drives i 8 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 5 jydske Heste, i Avlstyr, 16 Køer og 17 Ungkreaturer af R. d. M. samt 10 Svin.

Niels Mauritsen er Uddeler i Kolt Lokalforening. Gaarden bestyres derfor af Søren Simonsen og Hustru, Martine, f. Poulsen.

N. Mauritzen og Hustru har en Søn, Kurt, f. 7/8 1932.

Matr. Nr. 1a, Hasselager

Ejendomsskyld: 57.100

Grundskyld: 32.100

Boelsmand Rasmus Søren Rasmussen overtog sin Ejendom i Hasselager i 1922 efter Chr. Iversen, der ejede den et Aar. Forrige Ejer var Hans Chr. Hansen.

Den tolængede Ejendom er opført i Rødsten. Stuehuset er ældre, men undermuret. Det er tækket med Straa. Udlængerne er bygget i 1914 og har fast Tag.

Arealet er paa 9.6 Tdr. Land Mark, der er drænet og kalket af nuværende Ejer.

Der holdes en Besætning paa 2 lette Heste, 6 Køer og 2 Ungkreaturer af R. d. M. samt 4 Svin.

Matr. Nr. 1d, Hasselager

Ejendomsskyld: 13.000

"LINDELY" pr. Hasselager ejes af Gaardejer Aage Kristensen, der er født 14/2 1899 i Ormslev og er Søn af Gaardejer Mette og Anton Kristensen, Ormslev. Hustruen, Clara Kristensen, er født 4/7 1902 i Blegind som Datter af Gaardejer og Sognefoged Karen og Søren Mortensen, Viby.

Aage Kristensen overtog sin Ejendom i 1924. Der har tidligere været mange skiftende Ejere.

"Lindely" er trelænget med Bygninger, der er opført i 1856 dels i Bindingsværk og dels i Rødsten. Stuehuset er tækket med Asbest og Udlængerne med Straa.

Arealet er paa 9½ Tdr. Land Mark, der er kalket af nuværende Ejer. Jorden drives som  almindeligt Landbrug.

Der holdes en Besætning paa 1 jydsk Hest, 6 Køer og 2 Ungkreaturer af jydsk Race samt 1 So og 3-4 Svin.

Aage Kristensen og Hustru har tre Børn, Søren 0ve, f. 18/8 1928, Elna Marie, f. 1/6 1930, og Anton Leo, f. 27/3 1934.

Matr. Nr. 1 e og 1 f, Hasselager

Ejendomsskyld: 16.300

Boelsmand Laurids Sørensen overtog sin Ejendom i Hasselager i 1928 efter Søren Nielsen, der havde den i mange Aar.

Jordtilliggendet er paa 6.3 Tdr. Land Mark.

Der holdes en Besætning paa 2 smaa Heste, 3-4 Køer og 2 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 2 Svin.

Matr. Nr. 1g, Hasselager

Ejendomsskyld: 11.700

Gaardejer Søren Peter Sørensen overtog sin Ejendom i Hasselager i 1922 efter Forældrene, Henriette og Niels Hald Sørensen, der havde ejet den siden 1890. Tidligere Ejer var Martin Jørgensen.

Den er udstykket fra "Hasselager Østergaard" omkring 1856. Stuehuset stammer fra 1856. Det er hvidkalket og tækket med Straa. Udlængerne er opført i 1922 i gule Sten. De er tækket med Pandeplader.

Jordtilliggendet er paa 9 Tdr. Land Mark, hvoraf 3 Tdr. Land er tilkøbt af Faderen fra Nabogaarden. Nuværende Ejer har merglet Jorden.

Gaardens Besætning udgør 2 Nordbagger, 8 Køer og 2 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt Ca. 20 Fedesvin aarlig.

S. P. Sørensen er født 20/12 1883 i Lemming i Kolt Sogn. Hustruen, Karen Søren sen, er født 1/5 1895 i Blegind som Datter af Ane og fhv. Gaardejer Niels Peter Mikkelsen, Edslev.

Ægteparret har ni Børn, Laurids, f. 12/9 1912, Edith, f. 10/12 1915, Harry, f. 11/3 1917, El-len, f. 23/5 1922, Niels, f. 23/2 1926, Inger, f. 12/1 1928, Signe, f. 29/12 1929, Henning, f. 15/8 1933, og Hans, f. 7/10 1935.

Matr. Nr. 1h og 1n, Hasselager

Ejendomsskyld: 16.200

 

"BIRKELY" pr. Hasselager ejes af Kirstine Kirkegaard og drives af Forpagter Rasmus Kirkegaard, der er født 5/8 1803 i Kolt Sogn og er Søn af Jensigne og Kresten Rasmussen. Hustruen, Erna Kirkegaard, er født 28/6 1907 i Silkeborg som Datter af Sørine og fhv. Arbejdsmand Kristian Nielsen.

Rasmus Kirkegaard overtog Forpagtningen i 1941. Gaarden ejes af Faderens Søster og har tidligere været i Faderens Eje.

"Birkely" er en tolænget Ejendom med Ca. hundrede Aar gamle Bygninger, der er hvidkal-ket og tækket med Pandeplader.

Jordtilliggendet er paa 4½ Tdr. Land Mark, hvoraf 1 Td. Land er tilkøbt fra Chr. Birke-gaards Gaard af Faderen.

Der holdes en Besætning paa 3 Køer af R. d. M. samt 2 Svin.

Rasmus Kirkegaard og Hustru har tre Børn, Peter, f. 19/11 1942, Hans, f. 18/12 1943, og Aase, f. 25/11 1945.

Matr. Nr. 1 i, Hasselager

Ejendomsskyld: 7.400

"BIRKEGAARD" pr. Hasselager ejes af Gaardejer Chr. Birkegaard, der er født 30/12 1905 i Sleth og er Søn af Ane Marie, f. 27/3 1877, og Th. Poulsen Birkegaard, f. 26/2 1878. Hustruen, Mariane Johanne Birkegaard, er født 23/2 1907 i Solbjerg som Datter af Ane Kathrine og Gaardejer Peder Paasgaard.

"Birkegaard" har været i Slægtens Eje gennem fem Generationer siden omkring 1796. Tipoldefaderen, Søren Thomsen, var Ejer 1796 til 1842 og fulgtes af Oldefaderen, Thomas Sørensen (1842-75), Bedstefaderen, Poul Thomsen Birkegaard (1875-1908) og Faderen, der havde Gaarden fra 1908 til 1928, da nuværende Ejer overtog den.

Det var oprindelig en gammel Bindingsværksgaard, der hørte under Bispeembedet i Aarhus. Gaarden blev først fritaget for Tiendeafgift i 1920 og kunde da købes fri. Den er fire-længet med grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset er opført i 1869, Kostalden i 1881, La den i 1894 og Hestestalden i 1914. Et Motorhus er bygget i 1909. Gaarden er meget velholdt.

Jordtilliggendet er paa 48½ Tdr. Land Mark, ½ Td. Land Mose samt 1 Td. Land Gaardsplads og Have. Det er drænet 1945- 46 og merglet i Faderens Tid. Jorden drives i 8 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 4 belgiske Heste, 1 Avlstyr, 22 Køer og 22 Ungkreaturer af Jersey Racen samt 10-12 Svin.

Chr. Birkegaard og Hustru har to Døtre, Kirsten Marie, f. 16/10 1933, og Else Marie, f. 29/5 1944.

Chr. Birkegaards Forældre bor endnu paa Gaarden.

Matr. Nr. 2a, Hasselager

Ejendomsskyld: 65.800

Gaardejer Kristian Munkedal overtog sin Ejendom paa Møllebakken pr. Hasselager i 1940 efter R. P. Jakobsen, der havde ejet den fra 1904.

Den er bygget i T-Form og har grundmurede Bygninger. Stuehuset er ældre, men er restaureret. Ko- og Hestestalden er op ført i 1918. Laden er ca. hundrede Aar gammel.

Jordtilliggendet er paa 13 Tdr. Land Mark, hvoraf 3 Tdr. Land er tilkøbt fra Nabogaarden i 1945. Jorden er merglet og drænet.

Besætningen udgør 2 Heste, 7 Køer og 4 Ungkreaturer af R. d. M. samt 3 Svin.

Kristian Munkedal er født 8/8 1891 i Søvind i Gangsted Sogn og er Søn af Anna og fhv. Gaardejer J. Munkedal, Tendrup. Hustruen, Sofie Munkedal, er født 16/2 1903 i Hundslund som Datter af Emma og fhv. Købmand og Savværksejer Hans Jørgen Jensen.

Ægteparret har to Børn, Birgit, f. 13/6 1933, og Jens Jørgen, f. 28/11 1941.

Matr. Nr. 2b, Hasselager og Viby

Ejendomsskyld: 19.400

"VESTERGAARD" pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Søren Friis-Sørensen.

Matr. Nr. 3a, Hasselager

Ejendomsskyld: 88.400

"JØRGENSENS PLANTESKOLE" pr. Hasselager ejes af Gartner og Landmand Peter Jørgensen, der overtog Ejendommen 15/2 1946 efter Anders Andersen.

Ejendommen er trelænget og opført i røde og gule Sten. Bygningerne er tækket dels med Straa og dels med fast Tag.

Ejendommen har et Areal paa 7½ Tdr. Land Mark, 1 Td. Land Mose og 5 Tdr. Land Planteskole. Nuværende Ejer har drænet og kalket Jorden.

Der holdes en Besætning paa 1 Nordbagge, 4 Køer og 2 Ungkreaturer af R. d. M. samt 4-6 Svin.

Matr. Nr. 3b m. fl. Hasselager

Ejendomsskyld: 19.000

Boelsmand Jens Christensen overtog sin Ejendom i Hasselager i 1929 efter Murer Jens Jørgen Jensen. Tidligere Ejer var Slagter Hans Gissel i ca. tredive Aar.

Ejendommen er tolænget med ældre Bygninger, der er straatækt.

Jordtilliggendet er paa 5½ Tdr. Land Mark. Den nødvendige Dræning er foretaget. Jorden drives som almindeligt Landbrug.

Gaardens Besætning udgør i jydsk Hest, 4 Køer og i Ungkreatur af R. d. M. samt 3-4 Svin.

Jens Christensen er født 12/11 1883 i Voldby ved Hammel og er Søn af Mette Marie og Laurs Christensen, der var Træskomand, Ringer og Graver i Voldby. Hustruen, Anna Kir-stine Christensen, er født 10/1 1889 i Horne paa Sydfyn som Datter af Karen og fhv. Landmand og Gartner Niels Sørensen.

I Ægteskabet er der to Børn, Ejner Thorvald, f. 19/3 1919, og Gerda Elisabeth, f. 22/6 1922.

Matr. Nr. 3c, Hasselager

Ejendomsskyld: 11.300

 

"DAMGAARD" pr. Hasselager ejes af Gaardejer Anker Mikkelsen, der er født paa Gaarden 8/8 1910 og er Søn af Afbertine og Peter Mikkelsen.

Anker Mikkelsen overtog Ejendommen 1/7 1947 efter Moderen, der havde drevet den siden Faderens Død i 1939. Han havde overtaget den efter sin Fader, Mikkel Andersen.

"Damgaard" er firelænget. Stuehuset er opført i 1870 og er tækket med fast Tag. Udlængerne er en Del ældre, men er restaureret. De er straatækt og opført med Ydermur af Kampesten og Indermur af Mursten.

Jordtilliggendet er paa 39 Tdr. Land Mark og i Td. Land Skov. 4 Tdr. Land er tilkøbt fra Nabogaarden i 1925. Jorden er merglet og drænet.

Besætningen udgør 3 Heste og 1 Plag af jydsk Race, 16 Køer og 14 Ungkreaturer af R. d. M. samt 20-25 Svin.

Anker Mikkelsen, der er ugift, har været Elev paa Malling Landbrugsskole i 1932.

Matr. Nr. 4a m. fl. Hasselager

Ejendomsskyld: 56.000

"HASSELBJERGGAARD" pr. Hasselager ejes af Gaardejer Georg Pedersen, der overtog Ejendommen 1/8 1927. Tidligere har der været mange skiftende Ejere.

Stuehuset, der er opført i Rødsten, blev ombygget i 1943. Udlængerne er ca. halvtreds Aar gamle og er hvidkalket. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet bestaar af 15 Tdr. Land Mark og 2 Tdr. Land Eng. Nuværende Ejer har merglet Marken.

Besætningen er paa 2 lette Heste, 8 Køer og 4 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 10 Svin.

Matr. Nr. 4f, Hasselager

Ejendomsskyld: 33.000

"NØRREGAARD" pr. Hasselager ejes af Gaardejer L. Bjerring Thomsen, der overtog Ejendommen 1/5 1913 efter Jakob Pedersen.

"Nørregaard" er en trelænget Gaard. Stuehuset er ældre og hvidkalket. Udlængerne er opført i 1946 i Rødsten. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 15½ Tdr. Land Mark og ½ Td. Land Mose.

Der holdes en Besætning paa 2 lette Heste, 8 Køer og 5 Ungkreaturer af R. d. M. samt 10-15 Svin.

Matr. Nr. 4g, Hasselager

Ejendomsskyld: 26.800

"LINDEKÆR" pr. Hasselager ejes af Gaardejer Jens Evald Pedersen, der er født paa Gaarden 11/3 1923 og er Søn af Sørine og Hans Pedersen. Hustruen, Margrethe Pedersen, er født 3/5 1922 i Aarhus som Datter af Martine og Bestyrer Søren Simonsen, "Hasselager  Østergaard"

Jens E. Pedersen overtog Ejendommen i 1947 efter Faderen, der havde ejet den siden 1904. Tidligere Ejer var Peder Pedersen og Hustru, Ane Kirstine (1859-1904).

"Lindekær" er trelænget og blev opført i 1859. Bygningerne er grundmuret og tækket med fast Tag.

Arealet er paa 11 Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet. I Faderens Tid er der i 1909 frasolgt 6½ Tdr. Land. I 1945 er der tilkøbt 2 Tdr. Land og frasolgt 1 Td. Land til Byggegrunde.

Der holdes en Besætning paa 2 Nordbagger, 6 Køer og 2 Ungkreaturer af R. d. M. samt 2 Svin.

Matr. Nr. 4p, Hasselager

Ejendomsskyld: 24.300

Til lokalarkivet