Enslev Ejerlaug

Til lokalarkivet

Uddrag af bogen "Aarhus Amt" udgivet af "Dansk Kulturhistorisk Forlag" Aarhus 1949

 

"DALSGAARD" Enslev pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Torgny Graversen, der overtog Ejendommen i 1934 efter Jens Peter Bak. Tidligere Ejere var P. Mikkelsen, Rasmus Filt og Thomas Riis, der opførte Gaarden efter Brand.

De nuværende fire Længer er bygget i 1892 i Rødsten. De er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 33 Tdr. Land Mark, der er drænet 1941 og merglet 1930.

Besætningen udgør 3 jydske Heste, 14 Køer og 8 Ungkreaturer af jydsk Race samt

10-15 Svin.

Matr. Nr. 1a, Enslev

Ejendomsskyld: 47.200

Gaardejer Peter Mikkelsen overtog sin Ejendom paa Enslev Mark pr. Hasselager efter Sigvard Fogh. Forrige Ejere var Peder Møller, Niels Sørensen og Niels Sørensen.

Gaarden er tolænget og vinkelbygget. Stuehuset er ældre, men grundmuret og er tækket med Straa. Udlængen er opført i 1943 og er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 14½ Tdr. Land Mark, der drives i 8 Marksdrift. Endvidere er der. ½ Td. Land Mose.

Der holdes en Besætning paa 2 jydske Heste, 10-11 Køer og 5-6 Ungkreaturer samt ca. 40 Svin aarlig.

Matr. Nr. 1b m. fl., Enslev

Ejendomsskyld: 19.500

Boelsmand Peder Guldborg overtog sin Ejendom i Enslev pr. Hasselager i 1944 efter Moderen, Augusta Guldborg, der havde drevet den siden Faderen, N. P. Guldborgs Død i 1933. Han havde ejet den i et Aar og overtaget den efter Rasmus Laursens Enke. Rasmus Laursen har opført Gaarden.

Den er tolænget og stammer fra 1860-80. Bygningerne er opført i Rødsten og er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 4 Tdr. Land Mark, der er merglet.

Jorden drives som almindeligt Landbrug. Gaardens Besætning udgør 3 Køer og 1 Ung-kreatur af R. d. M. samt 3-4 Svin.

Peder Guldborg er født 22/2 1907 i Odder Sogn. Hustruen, Margrethe Guldborg, er født 20/5 1908 i Ingerslev i Tiset Sogn, hvor Forældrene, Ane Marie og A. P. Rasmussen, har ejet "Kærgaard"

Ægteparret har seks Børn, Anna, f. 11/9 1929, Karen, f. 25/4 1933, Elna, f. 6/4 1935, Svend Erik, f. 22/11 1938, Gert, f. 12/1 1943, og Birthe, f. 23/5 1948.

Matr. Nr. 1 f, Enslev

Ejendomsskyld: 7.700

"FREDENSGAARD" Enslev pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Rs. Th. Brandt, der er født 2/4 1908 i Ingerslev i Tiset Sogn og er Søn af Minna og fhv. Gaardejer P. Brandt, "Ingerslevgaard". Hustruen, Marie Brandt, er født 14/12 1907 i Hvorslev ved Ulstrup som Datter af Ingeborg og Gaardejer Søren Sørensen, Hvorslev.

Rs. Th. Brandt overtog sin Ejendom 15/2 1939 efter Sognefoged J. P. Jensen, hvis Slægt har ejet Gaarden i en Aarrække.

"Fredensgaard" er firelænget med Rødstensbygninger, der er opført i 1898. De er tækket med fast Tag. Et Maskinhus og et Møddinghus er bygget i 1920.

Arealet er paa 36 Tdr. Land Mark og 2 Tdr. Land Eng, der er merglet og drænet. Engen ligger i Bering.

Gaardens Besætning udgør 4 jydske Heste, 20 Køer og 10 Ungkreaturer af R. d. M. samt 10 Svin.

Rs. Th. Brandt har faaet sin teoretiske Uddannelse paa Vestbirk Højskole og Thune Landbrugsskole.

I Ægteskabet er der en Søn, Knud Enevold, f. 18/1 1935.

Matr. Nr. 2a m. fl., Enslev

Ejendomsskyld: 50.500

"ENSLEV AAGAARD" Enslev pr. Hasselager, ejes at Gaardejer Rasmus Fredslund Jakobsen, der er født 2/i 1887 i Vitved Sogn og er Søn at Nielsine Kristine og fhv. Gaardejer Peder Jakobsen, Vitved. Hustruen, Anna Jakobsen, er født 22/2 1890 paa Bornholm som Datter at Hansigne og fhv. Landmand og Fisker Kristian Andersen, Bornholm.

Rasmus Fredslund Jakobsen overtog sin Ejendom i 1915 efter Rasmus Pedersen, der havde, den i fem Maaneder. Tidligere har der været skiftet Ejere. Gaarden er udflyttet fra Enslev af Peter Weis 1872.

"Enslev Aagaard" er firelænget med Rødstensbygninger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset er opført i 1935, Ko- og Heste stalden i 1925 og Laden i 1924. Et Maskinhus og Værksted stammer fra 1872.

Arealet bestaar af 17¼ Tdr. Land Mark og 3/4 Td. Land Eng. 3 Tdr. Land er tilkøbt af nu-værende Ejer.

Besætningen er paa 2 jydske Heste, 10 Køer og 5-6 Ungkreaturer af R. d. M. samt Ca. 10 Svin aarlig.

Rasmus Fredslund Jakobsen og Hustru har tre Børn, Sigrid, f. 14/5 1915, Gudrun, f. 9/5 1917, og Aage, f. 28/8 1923.

Matr. Nr. 2c m. fl., Enslev

Ejendomsskyld: 27.600

 

Boelsmand Niels Peter Nielsen overtog sin Ejendom i Enslev pr. Hasselager i 1925 ef-ter Moderen, Karen Nielsen, der havde drevet den siden Faderen, Niels Peter Nielsens Død i 1901. Han havde overtaget den i 1899 efter sin Svigerfader, Niels Pedersen.

Gaardens Bygninger er ældre. De er op ført dels i Bindingsværk og dels i Grundmur, er undermuret og tækket med fast Tag.

Arealet er paa 8 Tdr. Land Mark.

Der holdes en Besætning paa 2 smaa Heste, 6 Køer og 2 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt i So plus Opdræt.

Matr. Nr. 3a, Enslev

Ejendomsskyld: 14.500

"ØSTERLIDE" Enslev Mark pr. Hasselager, ejes af Boelsmand Jørgen Kristian Kristensen, der er født 12/7 1909 i Saksild og er Søn af Karoline og fhv. Statshusmand Kresten Kristensen, Saksild, og Hustru, Astrid Elisabeth Kristensen, der er født 16/12 19:08 Hvolbæk ved Skanderborg som Datter af Anna Jakobine og fhv. Boelsmand Rasmus Peter Eriksen, "Himmerig", Hvolbæk

Jørgen Kristian Kristensen overtog sin Ejendom i 1944 efter Lars Peter Sørensen, der havde ejet den siden 1933. Tidligere Ejer var Marinus Andersen i ca. tredive Aar.

"Østerlide" er trelænget. Bygningerne er ca. 100 Aar gamle og er opført dels i Grundmur og dels i Bindingsværk. I 1930 er der opført en Trælade. Bygningerne er overvejende tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 10 Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet.

Der holdes en Besætning paa 2 Nordbagger, 6 Køer og 4 Ungkreaturer af Jersey Racen samt 6 Svin og i So.

Jørgen Kristian Kristensen og Hustru har to Sønner, Asger, I. 22/3 1932, og Ejvind, f. 28/12 1935.

Matr. Nr. 3 b og 2 1, Enslev

Ejendomsskyld: 11.000

"MARIELYST" Enslev Mark pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Hans Christensen, der er født paa Gaarden 15/1 1890 og er Søn af Maren og Ole Christensen. Hustruen, Dagmar Margrethe Christensen, er født 15/5 1893 i Haarup pr. Hjortshøj som Datter af Maren og fhv. Husmand Anders Sørensen, Hørning.

Hans Christensen overtog Gaarden i 1911 efter Faderen, der havde ejet den siden 1870. Han havde overtaget den efter sin Svigerfader, Søren Rasmussen, der byggede Gaarden i 1840.

"Marielyst" er trelænget med grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset er opført i 1916 og Udlængerne efter Brand i 1932.

Arealet er paa 15½ Tdr. Land Mark og 3 Tdr. Land Eng og Kær. 5½ Tdr. Land er tilkøbt i 1923. Jorden er drænet, og en Del er kalket.

Besætningen udgør 2 jydske Heste, 8 Køer og 4 Ungkreaturer af B. d. M. samt 5-6 Svin.

Hans Christensen og Hustru har fem Børn, Olivia, f. 21/10 1917, Anders, f. 27/9 1919, Maren, f. 22/7 1921, Viggo, f. 10/9 1923, og Johanne, f. 28/2 1926.

Matr. Nr. 3d, Enslev

Ejendomsskyld: 24.800

"ENGGAARDEN" Enslev Mark pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Svend Andersen, der er født 2/11 1920 i Bering og er Søn af Else Margretha og Slagter Carl Andersen, Bering.

Svend Andersen overtog sin Ejendom i 1946 efter Mikkel Sørensen, der var født paa Gaarden.

"Enggaarden" er ca. halvfems Aar gammel og har grundmurede Bygninger, der er straa-tækt. De er ombygget og restaureret.

Jordtilliggendet er paa 12½ Tdr. Land Mark og i Td. Land Eng. Der er merglet og drænet.

Der holdes en Besætning paa 2 Nordbagger, 8 Køer og 5 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 3 Svin.

Matr. Nr. 3e, Enslev

Ejendomsskyld: 16.300

Gaardejer Jens Karmar Rasmussen over tog sin Ejendom i Enslev pr. Hasselager i 1940 efter Jens Sørensen. Tidligere Ejere var A. Jønche og Johs. Hansen, der har opført Gaarden.

Den er udstykket fra N. P. Nielsens Ejendom i Enslev og bestaar af tre Længer, der er op-ført for Ca. halvtreds Aar siden. Bygningerne er opført i Rødsten og tækket med fast Tag.

Jordtilligendet er paa 10 Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet af nuværende Ejer.

Besætningen udgør 2 Nordbagger, 5 Køer og 2 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 2-3 Svin.

J. K. Rasmussen er født 9/11 1913 i Bjergager Sogn og er Søn af Kirstine og Driftsbestyrer N. M. Rasmussen, Færøerne. Hustruen, Anna Margrethe Rasmussen, er født 29/1 1919 i Balle ved Odder som Datter af Petrea og Gaardejer Rasmus Rasmussen, Balle ved Odder.

Ægteparret har tre Børn, Niels Henning, f. 19/2 1940, Karen Marie, f. 30/3 1942, og Jona Elisabeth, f. 6/8 1948.

Matr. Nr. 3 l, Enslev

Ejendomsskyld: 13.500

 

Gaardejerske, Enkefru Anine Knudsen overtog sin Ejendom i Enslev pr. Hasselager i 1938 efter sin Mand, Gaardejer Mads Peter Knudsens Død. Han havde overtaget den efter sin Fader, Peter Knudsen, i 1902, og denne menes at have overtaget den efter sin Fader.

Den trelængede Gaard er opført i 1875 dels i gule Sten og dels i Kampesten. En Staklade er bygget i 1932 i Træ. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 17½ Tdr. Land Mark og I Td. Land Eng og Mose. Jorden er drænet og merglet.

Gaardens Besætning er paa 2 Heste, Krydsninger, 10 Køer og 5 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 4-5 Svin.

Anine Knudsen er født 4/12 1879 i Grove i Haderup Sogn og er Datter af Marie Petrine og fhv. Landmand, Kristen Christensen. Afdøde Mads Peter Knudsen var født paa Gaarden 7/4 1875 som Søn af Else Marie og Rasmus Peter Knudsen.

I Ægteskabet er der fem Børn, Rasmus, f. 1/2 1902, Kristen, f. 15/7 1904, Marie, f. 27/1

1906, Død 1921, Kathrine, f. 19/10 1909, og Aage, f. 11/8 1912.

Matr. Nr. 4a m. fl. Enslev

Ejendomsskyld: 25.500

Gaardejer Jens Carl Nielsen overtog sin Ejendom paa Enslev Mark pr. Hasselager i 1942 efter Faderen, Poul Marius Nielsen, der var født paa Gaarden. Han havde over taget den efter sin Fader, Simon Peder Nielsen.

Ejendommen er trelænget med grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Stu-ehuset er opført i 1911. Udlængerne er ældre, men er tilbygget, undermuret og restaureret.

Jordtilliggendet er paa 12,2 Tdr. Land, der er merglet og drænet. I Faderens Tid er der tilkøbt en mindre, nu nedlagt Ejendom.

Gaardens Besætning udgør 2 Heste, 7 Køer og 3 Ungkreaturer, dels af Jersey racen og dels af R. d. M. samt 3-4Svin.

Jens Nielsen er født paa Gaarden 30/10 1906 som Søn af Petrea Marie og Poul Marius Nielsen. Hustruen Karoline Nielsine Nielsen, er født 29/12 1913 i Kolt Sogn som Datter af Maren Kirstine og Husmand Niels Chr. Johansen, Ingerslev.

Matr. Nr. 4e m. fl. Enslev

Ejendomsskyld: 19.000

"BAKKELY" Enslev pr. Hasselager, ejes af Gartner Alfred Blaabjerg, der er født 6/6 1909 i Redsted paa Mors som Søn af Maren og Boelsmand Anders Bak, S. Blaabjerg, Redsted. Hustruen, Martha Blaabjerg, er født 30/11 1911 i Ingerslev og er Datter af Else Marie og Kresten Broholt Holm, fhv. Ejer af "Broholtgaarden" Ingerslev.

Alfred Blaabjerg og Hustru flyttede fra Gammel Aaby til Enslev 23/2 1939, hvor han overtog Ejendommen efter Søren Carl Johansen (Astrup). I de første tre Aar af sit Ægteskab arbejdede Alfred Blaabjerg som Formand i et af Aarhusegnens største Gartnerier, "Petersminde" i Gjellerup, hvor ogsaa Hustruen hjalp til om Sommeren.

"Bakkely" bestaar af tre grundmurede Bygninger og et Halvtag, der alle er haardt tækket. Stuehuset og Staldbygningen er op ført i 1903 og Laden i 1928. Nuværende Ejer har ombygget en Del af Ejendommen samt omlagt Driften til Gartneri. Fra 1942-47 blev der bygget to 60 Alen lange Drivhuse med indlagt Varme. Der findes automatisk Vandværk og en Bil, der benyttes til Kørsel af Gartneriprodukterne til Gartnernes Salgs auktion, Aarhus.

I Drivhusene dyrkes hovedsagelig Tomater, Agurker og Chrysantemum. I de 180 tilhørende Vinduer dyrkes Meloner, Jordbær, Violer, Blomkaal, Persille m. m.

Jordtilliggendet er paa 4½ Tdr. Land Mark. Heraf drives Halvdelen som almindeligt Landbrug. En Del af Arealet er til plantet med Kirsebær og Hindbær. Resten drives som Frilandsgartneri. Jorden er merglet 1933-34.

Der holdes en Besætning paa 1 Hest, 1 Ko af R. d. M samt 1 Svin.

Alfred Blaabjerg har faaet sin Uddannelse paa forskellige Gartnerier i Aarhusegnen. Han har desuden deltaget i et Vinterkursus paa Beder Gartner- og Havebrugsskole.

Ejendommen er trelænget med grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset er opført i 1911. Udlængerne er ældre, men er tilbygget, undermuret og restaureret.

Alfred Blaabjerg og Hustru, der blev viet i Tiset Kirke 10/5 1936, har fem Børn, Else Maren, f. 26/4 1937, Karl Anders, f. 10/2 1939, Jørgen Kresten, f. 9/1 1941, Ruth, f. 13/12 1942, og Ulla, f. 5/9 1944.

Matr. Nr. 4d m. fl. Enslev

Ejendomsskyld: 23.200

Gaardejer Aage Jensen overtog sin Ejendom i Enslev pr. Hasselager 1/11 1939 efter Hustruens Bedstefader, Søren Nielsen. Han havde overtaget den efter sin Svigerfader, Rasmus Knudsen.

Den er udstykket fra M. P. Knudsens Gaard. Ejendommen er firelænget med Bygninger, der dels er opført i Bindingsværk og dels i Grundmur. Stuehuset er opført i 1916. Udlængerne stammer fra 1850-60. De er restaureret og ombygget. Bygningerne er tækket dels med Straa og dels med fast Tag.

Arealet er paa 13 Tdr. Land Mark og ½ Td. Land Mose og Eng.

Der holdes en Besætning paa 2 lette Heste, 8 Køer og 6 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 15-16 Svin aarlig.

Aage Jensen er Medlem af Sogneraadet, i Bestyrelsen for F og Venstres Vælgerforening.

Matr. Nr. 4f m. fl., Enslev

Ejendomsskyld: 17.700

 

Gaardejer Niels Pedersen Rasmussen overtog sin Ejendom i Enslev pr. Hasselager 3/3 1948 efter Aage Brandstrup, der havde ejet den siden 1937. Tidligere Ejere var H. Hougaard i seks Aar, Carl Andersen og dennes Fader, der har bygget Gaarden.

Den trelængde Ejendom er opført 1898 i Rødsten og er tækket med Pandeplader.

Arealet er paa 11Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet.

Besætningen udgør 2 lette Heste, 6-7 Køer og 3 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 10 Svin.

Niels Pedersen Rasmussen er født 28/9 1885 i Kattrup i Kolt Sogn og er Søn af Pederine og fhv. Gaardejer Per Rasmussen, Kattrup Mark. Hustruen, Ane Kirstine Rasmussen, er født 9/1 1885 i Hasle ved Aarhus som Datter af Mette og fhv. Murer Erik Andersen.

Ægteparret har fire Børn, Erik, f. 20/11 1909, Peter, f. 25/2 1914, Karen Margrethe, f. 20/5 1918, og Knud, f. 3/4 1921.

Matr. Nr. 4h m. fl. Enslev

Ejendomsskyld: 18.900

"MARGRETHESMINDE" Enslev Mark. pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Viggo Andersen, der overtog Ejendommen i 1932 efter Knud Nielsen. Tidligere Ejere var Morten Nielsen, Knud Peder Mikkelsen, og Morten Mikkelsen, der har oprettet Bruget.

"Margrethesminde" er trelænget. Bygningerne er Ca. 70 Aar gamle og er opført i Kampesten. De er tækket med Straa.

Arealet er paa 10 Tdr. Land Mark.

Der holdes en Besætning paa 2 lette Heste, 6 Køer og, 4 Ungkreaturer af Jersey Racen samt 6 Svin.

Matr. Nr. 4q og 8n, Enslev

Ejendomsskyld: 14.000

Til lokalarkivet