Edslev Ejerlaug

Til lokalarkivet

Uddrag af bogen "Aarhus Amt" udgivet af "Dansk Kulturhistorisk Forlag" Aarhus 1949

 

"HAVELY" Edslev pr. Hørning, ejes af Gaardejer Svend Jakobsen, der er født paa Gaarden 1/3 1912 og er Søn af Petrea og Jakob Jakobsen.

Svend Jakobsen overtog Ejendommen i 1935 efter Faderen, der havde ejet den fra omkring 1890. Tidligere Ejer var Jens Sørensen.

Havely» var oprindelig Tvillinggaard med Naboen, nu Magnus Brandstrups Gaard, men ef-ter en Brand i 1862 blev den udskilt og opført som en selvstændig Ejendom.

De nuværende fire Længer stammer fra 1862. Stuehuset er opført i Rødsten og Udlængerne i Kampesten. Stuehuset er tækket med fast Tag og Udlængerne med Straa.

Arealet er paa 45 Tdr. Land Mark og 4 Tdr. Land Skov. Det er merglet og drænet. Der er frasolgt 1 Td. Land til Byggegrunde. Jorden drives i 8 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 3-4 jydske Heste, 15 Køer og 15 Ungkreaturer af blandet Race samt 20 Svin.

Svend Jakobsen har været Elev paa Vejlby Landbrugsskole 1934-35.

Matt Nr. 1a m. fl., Edslev

Ejendomsskyld: 41.700

Torshøjvej 81

"EDSLEV ENGGAARD" pr. Hørning ejes af Gaardejer Magnus Brandstrup Andersen, der overtog Ejendommen i 1916 efter Ole Nielsen, der havde den efter sin Fader, Niels Nielsen.

"Edslev Enggaard" var oprindelig Tvillinggaard med Naboejendommen, nu Svend Jakobsens Gaard. De brændte i 1862 og blev derefter opført hver for sig. Den nuværende firelængede Gaard er bygget i 1876, dels i Grundmur og dels i Kampesten. Bygningerne er overvejende tækket med Straa.

Arealet er paa 17 Tdr. Land Mark og 2½ Tdr. Land Eng, Gaardsplads og Have.

Besætningen udgør 2 jydske Heste, 7 Køer og 5 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 12-15 Svin.

Matr. Nr. 2a, Edslev

Ejendomsskyld: 22.000

Torshøjvej 85, 87 og 89

"BØGELY" Edslev pr. Hørning, ejes af Gaardejer Jens Thomsen, der er født paa Gaarden 10/8 1906 og er Søn af Sidsel Marie og Thorvald Thomsen. Hustruen, Elna Thomsen, er født 19/4 1904 i Virring som Datter af Johanne og Gaardejer Hans Hansen.

Jens Thomsen overtog Ejendommen i 1932 efter Faderen, der havde ejet den siden 1905 og overtaget den efter sin Svigerfader, Jens Pedersen (1860-1905). Den har været i Slægtens Eje i mere end tre Generationer.

"Bøgely" er en femlænget Gaard, der før 1860 laa inde i Byen. Det var dengang en Bindingsværksgaard, som blev delt mellem to Brødre, hvoraf den ene fik Jorden og flyttede Gaarden ud paa sin nuværende Plads, medens den anden købte Gaard andetsteds.

Stuehuset stammer fra 1860, medens Udlængerne er ombygget efter Brand i 1893. Bygningerne er grundmuret og tækket med fast Tag. Nuværende Ejer har moderniseret Stuehuset.

Jordtilliggendet er paa 34 Tdr. Land Mark, 4 Tdr. Land Eng samt 1 Td. Land Gaardsplads og Have. 1½ Td. Land Eng er tilkøbt i 1938. Jorden drives i 8 Marksdrift.

Besætningen udgør 2 Heste plus Opdræt, 12 Køer og 12 Ungkreaturer af jydsk Race samt 20 Svin. Den er stambogsført, kaaret og præmieret.

Jens Thomsen og Hustru har tre Børn, Gerda, f. 6/4 1939, Vagn, f. 7/6 1942, og Frode, f. 26/2 1944.

Jens Thomsens Forældre bor nu i en Villa ved Gaarden.

Matr. Nr. 3a, Edslev

Ejendomsskyld: 40.100

Gungdyvej 49a og 49b

"EDSLEV MØLLEGAARD" pr. Hørning ejes af Gaardejer Gunner Fogh, der overtog Ejendommen i 1904 efter Mikkel Peder Mikkelsen.

Stuehuset er opført i 1918 og Udlængerne i 1902. Bygningerne er grundmuret og tækket med fast Tag.

Arealet er paa 38 Tdr. Land Mark, 3 Tdr. Land Eng samt i Td. Land Skov og Plantage.

Der holdes en Besætning paa 2 jydske Heste, 14 Køer og 10 Ungkreaturer, ligeledes af jydsk Race, samt 20 Svin.

Gunner Fogh har deltaget meget i det offentlige Liv og har blandt andet været Medlem af Sogneraadet i flere Perioder, Formand for Brugsforeningen, Venstre Vælgerforening og Venstre i Aarhus Amt,

i Bestyrelsen for Mejeriet og Slagteriet. Endvidere har han deltaget ivrigt i Ungdomsarbej-det paa Egnen.

Matr. Nr. 4d m. fl. Edslev

Ejendomsskyld: 44.500

Gungdyvej 29

"SKOVLIDE" Edslev pr. Hørning, ejes af Gaardejer Bent Andersen.

Matr. Nr. 5a m. fl., Edslev

Brydehøjvej 25 og 27

 

"BUNDGAARD" Edslev pr. Hørning, ejes af Gaardejer Marius Herskind, der overtog Ejendommen i 1932 efter sin Hustrus Farbroder, Anton Andersen.

"Bundgaard" er firelænget med Bygninger, der dels er opført i Bindingsværk og dels i Grundmur. De er dels tækket med Straa og dels med fast Tag. Stuehuset stammer fra 1854, Laden fra 1860 og Ko- og Hestestalden fra 1913.

Arealet er paa 49 Tdr. Land Mark og 1 Td. Land Eng.

Besætningen udgør 4 Heste, dels af jydsk og dels af belgisk Race, 16 Køer og 12 Ungkre-aturer af jydsk broget Race samt 14-15 Svin.

Matr. Nr. 6a, Edslev

Ejendomsskyld: 48.000

Gungdyvej 66

"NØRRELUND" Edslev pr. Hørning, ejes af Gaardejerske Lene Jensen, der overtog Ejendommen ved sin Mand, Gaardejer Magnus Jensens Død i 1932. Han havde ejet den siden 1905 og overtaget den efter sin Fa der, Niels Jensen (1870-1905). Tidligere Ejer var dennes Stedfader, Knud Sørensen.

"Nørrelund" er firelænget med Rødstensbygninger, der er opført i 1876. De er tækket med fast Tag. Kostalden og Laden er genopført efter Brand i 1948.

Arealet er paa 42 Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet.

Besætningen udgør 3 jydske Heste, 15 Køer og 15 Ungkreaturer af R. d. M. samt 50 Svin. To Hopper er kaaret.

Matr. Nr. 7a m. fl. Edslev

Ejendomsskyld: 57.300

Torshøjvej 258

"TORSMINDE" Edslev pr. Hørning, ejes af Gaardejer Niels Juul, der overtog Ejendommen i 1920 efter Enkefru Hald.

Den er opført i 1869 dels i Grundmur og dels i Bindingsværk. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 50 Tdr. Land Mark og 2 Tdr. Land Eng.

Besætningen udgør 4 Heste plus Opdræt af jydsk Race, 20 Køer og 20 Ungkreaturer, ligeledes af jydsk Race, samt 40 Svin aarlig.

Matr. Nr. 8a m. fl. Edslev

Ejendomsskyld: 56.000

Torshøjvej 220

Gartner Hans Marinus Olesen overtog sin Ejendom i Edslev pr. Hørning i 1943 efter Forældrene, Ellen og Jens Peter Olesen, der havde ejet den siden 1906. Tidligere Ejer var Faderens Svoger, P. Jensen, der havde den efter sin Fader.

Den tolængede Gaard har ældre Bygninger, der dels er opført i Bindingsværk og dels i Grundmur. Stuehuset var oprindelig det gamle Stuehus til Niels Juuls Gaard. Bygningerne er straatækt.

Arealet er paa 5 Tdr. Land Mark. Et Hus med 2 Skp. Land er lagt under Ejendommen. 1 Td. Land drives som Gartneri med et Drivhus og Resten som almindeligt Landbrug.

Besætningen er paa 2 Køer af R. d. M. samt 3-4 Svin.

Hans M. Olesen, der er ugift, er født paa Gaarden 26/2 1909. Faderen har været i Amtsraadet 1935-43 og Medlem af Sogneraadet.

Matr. Nr. 8b m. fl. Edslev

Ejendomsskyld: 9.500

Torshøjvej 69

"EDSLEV ØSTERGAARD" pr. Hørning ejes af Gaardejer P. C. Pedersen, Kongsgaardsvej 1, Viby, i hvis Slægt Gaarden har været i mange Aar. Den drives af Forpagter Anders Rasmussen Gram, der er født 23/3 1909 i Balle pr. Hornslet og er Søn af Signe og fhv. Teglværksejer Hans Gram, Balle. Hustruen, Anna Gram, er født 26/4 1903 i Aastrup pr. Skødstrup som Datter af Ellen og fhv. Gaardejer P. Rasmussen Pedersen.

Ejendommen er firelænget og opført dels i Grundmur og dels i Bindingsværk. Stuehuset er bygget i 1848 og tilbygget i 1 Kostalden er opført i 1907 og Hestestalden og Laden i 1848. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 57 Tdr. Land Mark, der er kalket 1945-46. Jorden drives som almindeligt Landbrug.

Besætningen udgør 4 Heste plus Opdræt at oldenborgsk Race, 20 Køer og 18 Ungkreaturer af R. d. M. samt 40 Svin.

Anders Gram overtog Forpagtningen i 1945. Han har været Landvæsenselev og Forvalter i 5-6 Aar.

I Ægteskabet er der to Børn, Torben, f. 21/4 1935, og Hanne Birthe, f. 22/6 1939.

Matr. Nr. 9a og 4a, Edslev

Ejendomsskyld: 61.400

Torshøjvej 51

 

"ØSTERLUND" Edslev Mark pr. Hørning, ejes at Gaardejer Johannes Birkelund der er født 19/2 1895 i Kolt Sogn og er Søn af Martine og fhv. Gaardejer Martin Birkelund, Stautrup. Hustruen, afdøde Marie Birkelund, var født 26/2 1898 i Ørting som Datter af Karen og fhv. Landmand Jørgen Nielsen.

Johannes Birkelund overtog sin Ejendom i 1927 efter Rasmus Rasmussen.

"Østerlund" er firelænget med grundmurede Bygninger, der er opført i 1885. De er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 20 Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet.

Gaardens Besætning udgør 2 jydske Heste, 10 Køer og 8 Ungkreaturer at R. d. M. samt 4-10 Svin.

I Ægteskabet er der seks Børn, Arne, f. 22/4 1928, Karen, f. 19/11 1929, Anna, f. 7/10  1931, Gunner, f. 8/10 1933, Vagn, f. 1/11 1935, og Ejner, f. 17/2 1938.

Matr. Nr. 9b og 29b. Edslev

Ejendomsskyld: 28.500

Gården er nedlagt i forbindelse med motorvejsbyggeri, lå ved tilkørslen mod Århus, den store blodbøg stod i haven.

"BAKKEGAARDEN" Edslev pr. Hørning, ejes at Gaardejer Mathias Brandt, der overtog Ejendommen 1/4 1947 efter Chr. Damgaard Nielsen, i hvis Slægt Gaarden har været i mange Aar.

"Bakkegaarden" var i ældre Tid en firelænget Gaard. Der er nu tre Længer, hvoraf Stuehuset er opført i 1910 i Rødsten. Udlængerne blev, da Kommunevejen i 1934 skulde føres igennem, flyttet af Kommunen. De er opført i gule Sten. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 31½ Tdr. Land Mark og 3 Tdr. Land Skov. Det er merglet og drænet i 1945.

Besætningen udgør 2 Heste, 12 Køer og 10 Ungkreaturer at jydsk broget Race samt 10-15 Svin.

Matr. Nr. 10a, Edslev

Ejendomsskyld: 37.900

Gården er nedlagt i forbindelse med motorvejsbyggeri, lå ved frakørslen fra nord.

"STENSLYST" Edslev Knude pr. Hørning, ejes at Gaardejer Hans Christian Andersen, der er født paa Gaarden 23/12 1896 som Søn at Ane Kathrine og Søren Andersen.

H. C. Andersen overtog Ejendommen i 1929 efter Broderen, Jens Andersen, der havde den efter Faderen, Søren Andersen. Han købte den af Niels Kjær. Tidligere Ejere var Per Mikkelsen og Niels Mikkelsen, der har opført Gaarden.

"Stenslyst" har i Aarevis hørt under Aarhus Bispesæde, hvortil der i mange Aar maatte betales en Afgift, den saakaldte Bispe-Byg, eller Penge, svarende til Byggens Værdi.

"Stenslyst" er trelænget. Stuehuset og Kostalden stammer fra 1848. Hestestalden blev opført i 1898 og Laden i 1929. Kostalden er blevet tilbygget. Bygningerne, der er hvidkalket, er tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 22 Tdr. Land. Der af blev 3½ Tdr. Land, der hørte til en lille Ejendom, som tilhørte Murermester Niels Jensen, af nuværende Ejer tilkøbt i Marts 1937. Niels Jensen opførte 1907 et godt Stuehus paa den lille Ejendom. 3½ Tdr. Land er udlejet til et Stenknuseri. Til Ejendommen hører endvidere et Skovareal paa godt 3 Tdr. Land, der foruden at levere Brænde til eget Behov, ogsaa giver Træ og Brænde til Salg.

Besætningen er paa 2 store Heste, 7 Køer og 7 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 10 Svin.

Gaardens Marker er rige paa Minder fra gammel Tid. Bibliotekar Haugsted fra Aarhus Mu-seum har gjort flere interessante Fund fra svundne Tider paa Stenslyst Marker. Saaledes er der blandt andet blevet paavist flere Bopladser og Begravelsessteder. Man har fundet en Del Urner.

Matr. Nr. 10b, Edslev

Ejendomsskyld: 24.900

Knudevejen 23

"PINDSMØLLEGAARD" pr. Hørning ejes af Direktør Ludvig Vohlert, der overtog Ejendommen 1/9 1944 efter Broderen, Grosserer Kaj Vohlert. Tidligere Ejere var Søren Nielsen i sytten Aar, N. Støj og Gaardejer Barfod.

"Pindsmøllegaard" drives af Bestyrer Frederik Jochumsen, der er født 24/6 1918 i Stilling og er Søn af Anna og Arbejdsmand Aksel Jochumsen. Hustruen, Metha Jochumsen, er født 3/5 1919 i Jexen som Datter af Rasmine og Landmand Kristian Lassen, Jeksen.

Det er en gammel kendt Gaard, der i sin Tid er udstykket fra »Pindsmølle Den er trelænget og de grundmurede Bygninger er ca. femogtredive Aar gamle. Stuehuset er tækket med fast Tag og Udlængerne med Straa. Kaj Vohlert har restaureret og ombygget Stuehuset.

Jordtilliggendet er paa 26 Tdr. Land Mark og 14 Tdr. Land Skov. Det drives i 8 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 2 jydske Heste, 8 Køer og 8 Ungkreaturer af R. d. M. samt 2 Søer plus Opdræt.

Frederik Jochumsen overtog Bestyrerpladsen 1/11 1944.

I Ægteskabet er der to Børn, Ida, f. 24/7 1939, og Aksel, f. 28/8 1942

Matr. Nr. 10 c, 12 a og 2 h, Edslev

Ejendomsskyld: 40.200

Pindsmøllevej 49

"EGEMARK" Edslev pr. Hørning, ejes af Gaardejer Anders Brandstrup Andersen, der er født 28/5 1886 i Egaa og er Søn af Maren og Anders Andersen, der var Gaardejer og Sognefoged i Egaa. Hustruen, Ellen Andersen, er født 11/11 1894 i Ingerslev som Datter af Kathrine og fhv. Gaardejer Simon Eriksen, Ingerslev.

A. Brandstrup Andersen overtog sin Ejendom i 1914 efter P. Jensen Juul, der havde ejet  den siden 1897. Tidligere Ejere var Peder Møller og Jørgen Møller.

Egemark er udstykket fra "Pindsmølle" Den firelængede Gaard har overvejende grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset er opført i 1925 og Kostalden i 1930.

Jordtilliggendet er paa 26 Tdr. Land Mark og i Td. Land Skov. Heraf er 6 Tdr. Land tilkøbt i 1916. Det meste af Marken er merglet 1918-23. Der er drænet 13 Tdr. Land i 1941-42. Der plantes aarligt 100 Rødgran.

Besætningen er paa 2 belgiske Heste, 10 Køer og 10 Ungkreaturer af R. d. M. samt 5 Svin. Den staar under Tilsyn af Aarhuskredsens Fællesledelse med Kaaring og Stambogs-føring.

A. Brandstrup Andersen har faaet sin teoretiske Uddannelse paa Kolt Efterskole i 1900, Ollerup Højskole 1905-06 og Tune Landbrugsskole 1910-11.

Brandstrup Andersen har været Medlem af Bestyrelsen for Brugsforeningen, Hesteforsikringen og Mejeriet, Formand for Venstre Vælgerforening, Medlem af Sogneraadet i 26 Aar, deraf dets Formand i 24 Aar og i Bestyrelsen for Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane. Endvidere har han været Repræsentant i Aarhus Amt for Landkommunernes Ulykkesforsikring, Revisor i samme Selskab og Aarhus Amts landøkonomiske Selskab samt for Bering Valgmenighed og Næstformand i Skatteraadet for Hads og Ning Herreder.

I Ægteskabet er der en Datter, Ruth, f. 13/1 1927.

Matr. Nr. 12b m. fl. Edslev

Ejendomsskyld: 35.100

Knudevejen 7

 

"EDSLEVGAARD" Edslev pr. Hørning, ejes af Gaardejer Jens Madsen Gødvad, det er født paa Gaarden 2/1 1889 og er Søn af Ane Marie og Mads Jensen Gødvad. Hustruen, Petra Madsen Gødvad, er født 13/2 1895 paa Kolt Mark som Datter af Severine Petrea og Gaardejer Peter Rasmussen, der har ejet "Svanlevgaard" paa Kolt Mark.

Jens Madsen Gødvad overtog sin Ejendom i 1925 efter Moderen, der havde ejet den siden Faderens Død i 1915. Jens Madsen Gødvad var Forpagter fra 1918 til 1925. Faderen havde overtaget Gaarden i 1870 efter sin Fader, Jens Madsen.

"Edslevgaard" har ældre Bindingsværks bygninger, der formentlig alle stammer fra 1622, da dette Aarstal staar paa Ladeporten. Bygningerne er tækket dels med Straa og dels med Pandeplader.

Arealet er paa 19 Tdr. Land Mark og 1 Td. Land Eng, der drives i 8 Marksdrift. 1,7 Td. Land Mose er frasolgt.

Besætningen udgør 3 Heste af oldenborgsk Race, 10 Køer og 7 Ungkreaturer af jydsk broget Race. Køerne er stambogsført og to har faaet 1. Præmier ved Dyrskue i Aarhus

1945-46.

Jens Madsen Gødvad og Hustru har to Børn, Else, f. 8/6 1921, og Gunnar, f. 20/11 1925.

Matr. Nr. 13a, Edslev.

Ejendomsskyld: 22.000

Torshøjvej 41

Gaardejer Viktor Iversen overtog sin Ejendom paa Edslev Mark pr. Hørning i 1940 efter Chr. Jensen, der havde ejet den i mange Aar.

Den trelængede Gaard er opført i 1911-12 i Rødsten. Bygningerne er tækket med fastTag.

Arealet er paa 12 Tdr. Land Mark, der drives i 8 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa. 2 lette Heste, 8 Køer af R. d. M. samt 10 Svin.

Viktor Iversen er aktiv Deltager i Ungdomsarbejdet paa Egnen og er Leder at Gymnastikken.

Matr. 14a, Edslev

Ejendomsskyld: 21.500

Knudevejen 4

"TINGLUND" Edslev Knude pr. Hørning, ejes at Gaardejer Viggo Madsen, der er født 28/3 1907 i Galten Sogn og er Søn af Ane Marie og Thomas Madsen. Hustruen, Esther Madsen, er født 21/2 1909 i Lading Sogn som Datter at Ane og Gaardejer Hans Sørensen, "Lundgaard" Storring.

Viggo Madsen overtog Ejendommen i 1929 efter Jens P. Andersen. Den er trelænget med ældre hvidkalkede Bygninger. Stuehuset er tækket med fast Tag og Udlængerne med Straa.

Arealet er paa 13 Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet af nuværende Ejer.

Besætningen udgør 2 jydske Heste, 6 Køer og 4 Ungkreaturer af R. d. M. samt 1 So og 4 Svin.

Viggo Madsen og Hustru har tre Døtre, Margith, f. 27/8 1929, Doris, f. 15/9 1930, og Irma, f. 20/12 1931.

Matr. Nr. 15a, Edslev

Ejendomsskyld: 16.300

Knudevejen 12

Gartner Niels Engelsbæk Sørensen overtog sin Ejendom i Edslev Knude pr. Hørning 1/1 1947 efter en Broder, Alfred Engelsbæk Sørensen, der havde ejet den siden 15/6 1944. Han havde overtaget den efter Faderen, der havde Gaarden efter sin Moder. Hun overtog den efter sin Mand, Niels Sørensen.

Den tolængede Gaard er opført i 1876 i gule Sten. Bygningerne er tækket med Straa.

Jordtilliggendet er paa 5 Tdr. Land Mark, der er merglet og drænet. Jorden dyrkes som almindeligt Landbrug med en Del Frilands gartneri.

Der holdes en Besætning paa 1 Nordbagge, 2-3 Køer og 1 Ungkreatur af Jersey Racen samt 2 Svin.

Niels E. Sørensen er født 24/5 1925 i Norge og er Søn af Amanda og Aksel Johannes Sørensen.

Matr. Nr. 15b, Edslev

Ejendomsskyld: 8100

Knudevejen 20

Boelsmand Peter Emil Bach overtog sin Ejendom i Edslev Knude pr. Hørning i 1942 efter Knud Loft, der havde ejet den siden omkring 1932.

Den trelængede Gaard er opført dels i Grundmur og dels i Kampesten og er tækket med fast Tag. Bygningerne er ældre, men Hestestalden er ombygget i 1937-38.

Jordtilliggendet er paa 11½ Tdr. Land Mark og ½  Td. Land Skov. Det drives i 8 Marksdrift.

Besætningen udgør i litauisk og 1 jydsk Hest, 5 Køer og 4 Ungkreaturer af jydsk Race samt 6-7 Svin.

P. E. Bach er født 2/7 1885 i Rodskov og er Søn af Ane Kirstine og Peter Hansen Bach, der ejede »Rodskov Mølle ved Horn slet. Hustruen, Eleonora Kathrine Bach, er født 3/10 1901 i Borre som Datter af Dusine og Inkassator Niels Koudal, Vejerslev.

Ægteparret har fem Børn, Elna, f. 17/10 1922, Kaj Julius, f. 11/2 1926, Henning, f. 20/3 1928, Kirsten, f. 20/12 1933, og Aksel, f. 28/4 1935.

Matr. Nr. 16b, Edslev

Ejendomsskyld; 13.400

Knudevejen 28

 

"TINGHØJ" Edslev Knude pr. Hørning, ejes af Gaardejer Aksel Jensen og drives af dennes Svigersøn, Arnold Borup Jensen, der overtog Forpagtningen d. 1/11 1943. Aksel Jensen overtog Ejendommen i 1910 efter Jens Hansen. Tidligere har der været meget skiftende Ejere. Snedker Hans Jensen har opført Gaarden.

"Tinghøj" er en trelænget Gaard, der dels er opført i Bindingsværk og dels i Kampesten. Stuehuset er flyttet fra Taastrup By i 1873. Udlængerne er opført i 1919-20. Bygningerne er overvejende tækket med Straa.

Jordtilliggendet er paa 10 Tdr. Land Mark, i Td. Land Grusgrav og ½ Td. Land Have og Gaardsplads. I Svigerfaderens Tid er der tillagt en Ejendom paa 7 Tdr. Land. Jorden drives i 7 Marksdrift.

Besætningen udgør 2 russiske Heste, 5 Køer og 4 Ungkreaturer af R. d. M. samt 1 So og 3-4 Svin.

Arnold Borup Jensen er født 20/6 1914 i Dronninglund og er Søn af Mette Kathrine og fhv. Landmand Jens Chr. Jensen, Geraa pr. Asaa. Hustruen, Inger Agnes Jensen, er født paa Gaarden 17/12 1916 som Datter af Anna og Aksel Jensen.

Ægteparret har en Søn, Aksel, f. 13/9 1947.

Matr. Nr. 19 og 20a, Edslev

Ejendomsskyld: 13.400

Knudevejen 27

"Ombelev" Boelsmand Christen Christensen overtog sin Ejendom i Edslev Knude pr. Hørning i 1913 efter Søsteren, Grethe Christensen, der havde ejet den siden 1905. Hun havde overtaget den efter Forældrene, Karen og Christen Jensen, der var Ejer fra 1862 til 1905.

Ejendommen er enlænget og er opført i Rødsten og Kampesten. Den er opført i 1853. Bygningerne er tækket med Straa.

Arealet er paa 4 Tdr. Land Mark, der er drænet i 1948. Jorden drives som almindeligt Landbrug.

Besætningen udgør 3 Køer og 1 Ungkreatur af R. d. M. samt 2-3 Svin.

Christen Christensen er født paa Ejendommen 11/6 1885. Hustruen, Thyra Christensen, er født 3/3 1891 paa Fyn som Datter af Stine og fhv. Møllersvend Mikkel Rasmussen, Sleth Mølle.

Ægteparret har fire Børn, Karen, f. 3/6 1914, Ellen, f. 29/2 1916, Børge, f. 23/2 1920, og Anna, f. 3/9 1922.

Matr. Nr. 22, Edslev

Ejendomsskyld: 5.600

Knudevejen 24

"GANGDYNDET" Bering pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Thøger Sørensen, der er født paa Gaarden 27/11 1887 og er Søn .af Kirsten Marie og Søren Sørensen. Hustruen, Marie Sørensen, er født 4/6 1897 i Storenor i Malling Sogn som Datter af Ane Marie og fhv. Gaardejer Mikkel Hasle Laursen.

Thøger Sørensen overtog Ejendommen i 1918 efter Faderen, der havde ejet den siden

1886.

 "Gangdyndet"  er en trelænget Gaard, der overvejende har grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Stuehuset og Kostalden er opført i 1943.

Jordtilliggendet er paa 18 Tdr. Land Mark og 4 Tdr. Land Eng, Bakker og Skrænter. En lille Ejendom paa Edslev Mark kaldet "Pibehovedet", er lagt ind under Gaarden.

Besætningen udgør 2 jydske Heste, 9 Køer og 6 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 15 Svin.

Thøger Sørensen er Formand for Friskolen.

I Ægteskabet er der syv Døtre, Irma, f. 28/5 1924, Ingrid, f. 11/8 1927, Elna, f. 23/8 1928, Harriet, f. 25/3 1930, Kirsten Marie, f. 7/7 1931, Anna, f. 1/10 1936, og Thora, f. 6/3 1941.

Matr. Nr. 24 Edslev, og 13, Bering

Ejendomsskyld: 29.500

Torshøjvej 31

Til lokalarkivet