Bering Ejerlaug

Til lokalarkivet

Uddrag af bogen "Aarhus Amt" udgivet af "Dansk Kulturhistorisk Forlag" Aarhus 1949

 

Gaardejer Anders Andersen overtog sin Ejendom i Bering pr. Hasselager i 1925 efter Forældrene, Karen og Simon Andersen, derhavde ejet den siden 1896. Faderen havde overtaget Gaarden efter sin Svigerfader Christian Thøgersen, født 1827, og denne havde den efter sin Fader, Thøger Pedersen.

Ejendommen er firelænget. De nuværende Bygninger er opført i 1875 i Rødsten og er restaureret efter Brand i 1938. De er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 35 Tdr. Land Mark, 4 Tdr. Land Eng samt ½ Td. Land Skov. I 1931 er 1½ Td. Land frasolgt til Byggegrunde.

Der holdes en Besætning paa 3 Heste og 2 Plage af jydsk Race, 14 Køer og 11 Ungkrea-turer af sortbroget Race samt 30 Svin aarlig.

Anders Andersen er født 9/11 1891 i Haarby i Venge Sogn. Han er ugift og har faaet sin teoretiske Uddannelse paa Ry Højskole og Malling Landbrugsskole.

Anders Andersen er Medlem af Sogneraadet, Tilsynsmand i Sognesparekassen, i Bestyrelsen for Mejeriet Vesterbro og i Bestyrelsen for Østjydsk Elektricitetsværk. Han har været Formand for Venstres Vælgerforening.

Matr. Nr. 1a, Bering

Ejendomsskyld: 51.100

Beringvej 49

"NØRHOLM" Bering pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Jens Nørgaard, der er født 3/7 1879 i Skyum i Thy som Søn af Johanne og fhv. Gaardejer Jens Nørgaard. Hustruen, Kirstine Nørgaard, er født i Gunnestrup 7/4 1882 som Datter af Mette Marie og fhv. Gaardejer Lars Peter Sørensen, Gunnestrup. I Ægteskabet er der fire Børn.

Jens Nørgaard overtog Ejendommen i 1904 efter Peter Mortensen (Holm), der havde  overtaget den ved sit Giftermaal med den tidligere Ejers Hustru. Hun havde været gift med afdøde Gaardejer Niels Rasmussen, hvis Slægt ifølge Skøde har ejet Gaarden siden 1816. Købesummen var dengang 2500 Rigsdaler samt Aftægt, der blev beregnet til 300 Rigsdaler.

"Nørholm" blev udflyttet 1876. Bygningerne, der stammer fra den Tid, er grundmuret og tækket med fast Tag. Senere er Bygningerne blevet restaureret og ombygget. En ny Bygning er opført omkring 1910-20, da der var et stort Svinehold.

Jordtilliggendet er paa 40 Tdr. Land Mark, 4 Tdr. Land Eng, 1 Td. Land Mose samt i Td. Land Skov. Nuværende Ejer har merglet og drænet Arealet.

Gaardens Besætning er paa 4 Heste plus Opdræt af jydsk Race, 18 Køer, 18 Ungkreaturer, ligeledes af jydsk Race, samt for Tiden 25 Fedesvin.

Jørgen Nørgaard er i Direktionen for Landbosparekassen i Aarhus. Han har været Medlem af Sogneraadet og i Bestyrelsen for Østjydsk Elektricitetsværk, Formand for Mejeriet og i Bestyrelsen for Brugsforeningen. Endvidere er han Medstifter og har været Formand for Kolt Frimenighed.

Matr. Nr. 2a, Bering

Ejendomsskyld: 63.000

Hovedvejen 260

"BERING ENGGAARD" pr, Hasselager ejes af Gaardejer Knud Brandstrup Andersen, der overtog Ejendommen i 1932 efter Erik Peter Munk, der var født paa Gaarden. Den er firelænget med Stuehuset op ført i 1902 i Rødsten. Udlængerne blev opført omkring 1865 i Kampesten. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 24½ Tdr. Land Mark, 3 Tdr. Land Eng, ½ Td. Land Kær, 1 Tdr. Land Skov  og i Td. Land Gaardsplads og Have. Jorden drives i 7 Marksdrift.

Besætningen udgør 2 jydske Heste, 10 Køer og 10 Ungkreaturer, ligeledes at jydsk Race samt 20 Svin.

Matr. Nr. 3a, Bering By

Ejendomsskyld: 41.000

Beringvej 45 og 45a

"CHRISTIANSMINDE" Bering pr. Hasselager, ejes af Gaardejer Aage Damgaard, der overtog Ejendommen i 1931 efter Faderen, Niels Jørgen Damgaard (1907-31). Tidligere Ejer var Peder Munk (1867-1907).

"Christiansminde" blev i 1867 udskilt fra en Gaard i Bering, som to Brødre delte. Den er trelænget med grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Den er senere ombygget og restaureret.

Arealet er paa 22 3/4 Tdr. Land Mark, 10 Skp. Land Eng, 2 Skp. Land Mose samt i Td. Land Gaardsplads og Have. Jorden drives i 7 Marksdrift.

Besætningen, udgør 2 Heste, 12 Køer og 10 Ungkreaturer af R. d. M. samt 10-12 Svin.

Matr. Nr. 3c, Bering

Ejendomsskyld: 36.000

Hovedvejen 244

Boelsmand Erik Peter Munch opførte sin Ejendom i Bering pr. Hasselager 1931 paa et Areal udstykket fra "Beringgaard".

Ejendommen er tolænget med Rødstens bygninger, der er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 11 Tdr. Land Mark.

Der holdes en Besætning paa 2 Heste og 4-5 Køer samt 3-4 Ungkreaturer af jydsk broget Race.

Matr. Nr. 3e, Bering

Ejendomsskyld: 8.200

Hovedvejen 255

 

 

"BERINGHAVGAARD" pr. Hasselager ejes af Gaardejer Svend Aage Andersen, der er født 28/8 1912 i Gosmer i Halling Sogn og er Søn at Anna og fhv. Gaardejer I. P.  Andersen, Spøttrup. Hustruen, Agnes Andersen, er født 13/9 1910 i Kongstrup i Houlbjerg Sogn som Datter af Karoline og fhv. Cyklehandler G. C. Weilstrup.

Svend Aage Andersen overtog Ejendommen i 1938 efter Hans Ditlevsen, der havde den i to Aar. Tidligere Ejere var Karl Petersen og dennes Slægt.

"Beringhavgaard" er tolænget. Stuehuset er opført i 1895 dels i Bindingsværk og dels i Grundmur. Udlængen er bygget i 1942. Bygningerne har fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 15 Tdr. Land Mark og i Td. Land Eng. Det drives som almindeligt Landbrug med en Del Hør og Kartofler.

Besætningen udgør 2 Nordbagger, 9 Køer og 8 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 70-80 Svin. Besætningen er stambogsført.

Svend Aage Andersen er i Bestyrelsen for Venstres Vælgerforening.

I Ægteskabet er der to Døtre, Rita, f. 12/2 1942, og Jytte, f. 29/12 1945.

Matr. Nr. 4a, Bering

Ejendomsskyld: 23.800

Beringvej 33

"BERING VESTERGAARD" pr. Hasselager ejes af Gaardejer Erik Holm Mikkelsen, der er født 1/10 1908 i Ingerslev og er Søn af Birthea Marie Holm og Niels Peter Mikkelsen. Hustruen, Asta Holm Mikkelsen, er født 20/5 1925 i Toustrup som Datter af Maren og Gaardejer Kristen Hansen, Granslev.

Erik Holm Mikkelsen overtog Ejendommen i 1948 efter Faderen, der havde ejet den siden 1923. Han overtog den efter Rs. Peter Jensen.

"Bering Vestergaard" har tidligere været en firelænget Gaard med Kampestensudhuse, som brændte i 1921. Aaret efter blev den nuværende Ejendom, der bestaar at seks Længer, opført. Den blev i de følgende Aar udvidet med Svinestald, Trælade og overdækket Mødding. Bygningerne er tækket med fast Tag. Gaarden har ligeledes faaet eget ;Vandværk, og der er installeret W.C. og Badeværelse.

Arealet er paa 29 Tdr. Land Mark og 1 Td. Land Gaardsplads og Have. Det er drænet 1941-42 og merglet 1932-34. Jorden drives i 7 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 3 Heste med Tillæg, der er belgiske Krydsninger, 1 Avlstyr, 16 Køer og 8 Ungkreaturer af R. d. M. samt 25-30 Svin.

Matr. Nr. 5a m. fl., Bering

Ejendomsskyld: 53.500

Beringvej 30

"BERING ØSTERGAARD" pr. Hasselager ejes af Gaardejer Erhardt Borgbjerg, der overtog Ejendommen 1/5 1946 efter Carl Andersen (1927-46). Tidligere Ejere var Mads Madsen og Søren Pedersen.

"Bering Østergaard" er en firelænget Ejendom med grundmurede Bygninger, der er haardttækket. Stuehuset stammer fra 1880, medens Udlængerne er opført efter Brand i 1922.

Jordtilliggendet er paa 37 Tdr. Land Mark og 4 Tdr. Land Eng.

Matr. Nr. 6a, Bering

Ejendomsskyld: 48.000

Beringvej 26

Boelsmand Peder Kristensen overtog sin Ejendom i Bering pr. Hasselager i 1910 efter Forældrene, Maren og Peder Kristensen, der havde ejet den siden 1860.

Gaarden er Ca. to Hundrede Aar gammel med Stuehuset opført i Grundmur og Udlængerne i Kampesten. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 8 Tdr. Land Mark, der drives som almindeligt Landbrug.

Der holdes en Besætning paa 2 Nordbagger, 6 Køer og 3 Ungkreaturer af R. d. M. samt 6 Svin.

Peder Kristensen er født paa Gaarden 10/9 1877. Hustruen, Kristiane Kristensen, er født 12/4 1879 i Kaastrup ved Kalundborg som Datter af Maren og Landmand Niels Kristian Jørgensen.

Ægteparret har to Døtre, Martha, f. 26/3 1913, og Anna, f. 12/9 1916.

Matr. Nr. 10a, Bering

Ejendomsskyld: 13.000

Torshøjvænget 162

"BERING PRÆSTEGAARD" med Kirke, Kirkegaard og Præstebolig tilhører Bering Valgmenighed, der stiftedes 1875.

Arealet er paa 8 Tdr. Land Mark, der drives i almindelig Landbrugsdrift.

"Bering Præstegaard" er tolænget. Stue huset, der er bygget i Rødsten, blev opført 1931. Avisbygningen blev opført 1876 i Kampesten.

Der holdes en Besætning paa 2 lette Heste, 5 Køer, 3 Ungkreaturer, i So og 4 Svin.

Forpagter Peter Sørensen driver Landbruget, hvilket han overtog i 1927.

Til Præstegaarden hører endnu en Frugtplantage, der er paa 2 Tdr. Land. Denne drives af Valgmenighedspræsten, Pastor Peder Bukh.

Matr. Nr. 12a, Bering

Ejendomsskyld: 9.000

Torshøjvænget 15, 15a og 174

"MOSELUND" Bering Mark pr. Hasselager, ejes af Boelsmand Laurs Sørensen Jacobsen, der overtog Ejendommen 8/4 1948 efter Peder Chr. Jensen, der kun havde den i kort Tid. Tidligere Ejere var Andreas Jensen (1942-48) og Jens Sørensen (1941-42).

"Moselund" er tolænget og bygget i Rødsten i 1904. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Arealet er paa 7½ Tdr. Land Mark, det drives i 9 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 2 Heste, 5 Køer og 2 Ungkreaturer af Jersey Racen samt 15 Svin.

Laurs Sørensen Jacobsen er Kredsformand for Skanderborg Afholdskreds.

Matr. Nr. 15a, Bering ?

Ejendomsskyld: 11.400

Hovvejen 60?

Boelsmand Peter Christian Jensen over tog sin Ejendom paa Bering Mark pr. Hasselager i 1948 efter Andreas Jensen, der havde ejet den siden 1943. Tidligere Ejere var Jens Nielsen, Peder Pedersen og Murer Søren Pedersen.

Den tolængede Gaard er opført i 1908 i Rødsten. Bygningerne er tækket med Blik.

Arealet er paa 7 Tdr. Land Mark og ½ Td. Land Mose.

Besætningen udgør 2 Heste, 4 Køer og 3 Ungkreaturer samt 2 Svin.

Matr. Nr. 15a m. fl. Bering ?

Ejendomsskyld: 11.400

Hovvejen 60?

Til lokalarkivet