>

Aabo Ejerlaug

Til lokalarkivet

Uddrag af bogen "Aarhus Amt" udgivet af "Dansk Kulturhistorisk Forlag" Aarhus 1949

 

"ENGGAARDEN" Aabo pr. Ormslev, ejes af Gaardejer Jens Sigurd Benfeldt Kjær, der er født 27/10 1914 i Hylke Sogn, hvor Forældrene, Kirstine og Søren Kjær, har ejet en Gaard. Hustruen, Eva Kjær, er født 11/2 1914 i Aabo pr. Ormslev som Datter af Marie og Hans Sørensen.

Sigurd Kjær overtog sin Ejendom i 1940 efter Svigerfaderen, der havde ejet den si den 1900.

"Enggaarden" er firelænget med grundmurede Bygninger, der er tækket med fast Tag. Gaarden er genopbygget efter Brand i 1932.

Jordtilliggendet er paa 56 Tdr. Land Mark, 13 Tdr. Land Eng, ½ Td. Land Skov samt ½ Td. Land Gaardsplads og Have. Jorden drives som almindeligt Landbrug og 5 Tdr.

Land dyrkes med Spindhør og 2 Tdr. Land med Rødkløver.

Besætningen udgør 5 belgiske Heste, 24 Køer og 26 Ungkreaturer af jydsk Race samt 10 Svin.

Sigurd Kjær og Hustru har tre Børn, Hans, f. 2/6 1942, Thyge, f. 29/4 1946 og Else Marie, f. 13/5 1948.

Matr. Nr. 2a m. fl. Aabo

Ejendomsskyld: 82.000

 

Matr. Nr. 3a m. fl. af Aabo drives af Forpagter Hans Tage Hansen, der overtog Forpagtningen i 1911 efter Hans Hansen.

Ejendommen er firelænget med Stuehuset, Ko- og Hestestalden opført for ca. 200 Aar siden i Bindingsværk. De er straatækt. Laden er opført i 1946 i Rødsten og et Hønsehus i 1945. Ko og Hestestalden er undermuret og forsynet med nyt Tømmer.

Arealet er paa 36 Tdr. Land Mark og 8 Tdr. Land Eng. 3 Tdr. Land er tilkøbt ved Jordfordelingen af Aabo Enge i 1946. Jorden drives uden Sædskifte. Der avles Spindehør paa 2 Tdr. Land og Kartofler paa 3 Tdr. Land.

Besætningen udgør 4 Heste af oldenborgsk Race, 14 Køer og 14 Ungkreaturer af jydsk Race samt 40 Svin. For Tiden drives Hønseri med 4-500 Dyr.

Til Ejendommen hører et Sten- og Grusleje.

Hans Tage Hansen er Formand for Kontrolforeningen for Ormslev og Kolt.

Matr. Nr. 3a m. fl., Aabo

Ejendomsskyld: 47.700

 

"AABOGAARD" Aabo pr. Ormslev, ejes af Proprietær Michael Michaelsen, der overtog Ejendommen 1/8 1947 efter Faderen, 0. Michaelsen (1912-47). Tidligere Ejer var Proprietær Kærtinge.

"Aabogaard" er firelænget. Stuehuset er opført i 1851 og er tækket med Teglsten. Kostalden, Hestestalden, Svinestalden og en Materialebygning er opført i 1883 i Kampesten og Laden stammer fra 1848 og er bygget i Bindingsværk. Udlængerne er over vejende tækket med Straa.

Arealet er paa 108 Tdr. Land Mark og 10 Tdr. Land Eng. Foruden de almindelige Landbrugsafgrøder dyrkes der Oliehør og Frø samt Sukkerroer og Kartofler.

Gaarden drives uden Besætning, der ellers normalt er paa 4 Heste, 40 Køer og 40 Ung-kreaturer.

Matr. Nr. 4a m. fl., Aabo

Ejendomsskyld: 123.000

 

"AABO SKOVGAARD" pr. Ormslev ejes af Gaardejer Niels Holm der overtog Ejendommen i 1928 efter Niels Christensen (1923-28).

Den femlængede Gaard har grundmurede Bygninger der er tækket med fast Tag. Stuehuset er opført i 1890 og Udlængerne er genopført efter Brand i 1905.

Jordtilliggendet er paa 80 Tdr. Land Mark og 10 Tdr. Land Skov. Det drives i 8 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 4 jydske Heste, 25 Køer og 25 Ungkreaturer af R. d. M.

samt 100 Svin og 20 Søer.

Matr. Nr. 6a m. fl. Aabo

Ejendomsskyld: 105.600

 

"AABO VESTERGAARD" Aabo pr. Ormslev ejes af Gaardejer Niels Leth der er født 19/1 1870 paa Gaarden som Søn af Anne Kathrine og Laurs Frandsen Leth. Hustruen, Marie Leth, er født 20/12 1874 i Landsgrav ved Slagelse, hvor Forældrene, Kirsten og Jens Olsen, har ejet en, Gaard.

"Aabo Vestergaard" har været i Slægtens Eje gennem tre Generationer siden 1826. Niels Leth overtog Gaarden, i 1906 efter Faderen, der havde ejet den siden 1862 og hav de overtaget den efter sin Fader, Frands Mikkelsen (1826-62).

Ejendommen er en velholdt firelænget Bindingsværksgaard. Den er opført i 1818 og er tækket med Straa.

Arealet er paa 48 Tdr. Land Mark, 8 Tdr. Land Eng samt i Td. Land Skov. I 1908 er 2 Skp. Land frasolgt til Smedemester Chr. Rasmussen. Jorden er merglet 1939-48. Den drives i 8 Marksdrift.

Gaardens Besætning udgør 5 Heste, dels af jydsk og dels af belgisk Race, i Avlstyr, 16 Køer og 16 Ungkreaturer af jydsk Race.

Niels Leth har faaet sin teoretiske Uddannelse paa Askov Højskole 1889-90 og Dalum Landbrugsskole 1894-95.

I Ægteskabet er der ti Børn, Olav, f. 31/10 1901, Kathrine, f. 1/1 1902, Thorvald, f. 23/4 1904, Ejnar, f. 2/11 1905, Svend, f. 8/6 1906, Ingrid, f. 24/9 1908, Ellen, Margrethe, f.  4/10 1910, Gunnar, f. 23/2 1913, Folmer, f. 4/3 1915, og Rigmor, f. 24/11 1916.

Matr. Nr. 7a m. fl. Aabo

Ejendomsskyld: 58.200.

 

"AABO ØSTERGAARD" Aabo pr. Ormslev, ejes af Gaardejer Markus Jensen, der over-tog sin Ejendom i 1944 efter Peter Jensen, der var Ejer fra 1904. Tidligere Ejer var Jens Nielsen. Gaarden har været i Slægtens Eje gennem tre Generationer.

"Aabo Østergaard" er firelænget. Stue huset er opført i 1913 i Rødsten. Udlængerne, der er ældre, er overvejende opført i Bindingsværk. Bygningerne er tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 45 Tdr. Land Mark og 4 Tdr. Land Eng samt i Td. Land Mose. Der er foretaget ny Dræning i 1945.

Der holdes en Besætning paa 4 Heste, dels af jydsk og dels af belgisk Race, 1 Avlstyr, 20 Køer og 18 Ungkreaturer af jydsk Race samt 30 Svin.

Matr. Nr. 8a m. fl., Aabo

Ejendomsskyld: 58.400

 

Gaardejerske Marie Holm overtog sin Ejendom i Aabo pr. Ormslev 15/6 1945 efter at have ejet den i Fællesskab med Broderen, Hans Holm, siden 1943.

Det er en gammel Slægtsgaard fra 1832. Den ejedes fra 1832 til 1867 af Niels Nielsen Holm og af dennes Søn, Hans Nielsen Holm fra 1867 til 1907. De to Søskende Marie og

Hans Holm overtog Gaarden efter Faderen, Peder Holm, der var Ejer fra 1908 til 1943. Marie Holm er født 19/10 1913 i Aabo som Datter af Ane Marie og Peder Holm.

Ejendommen er udstykket fra Niels Leths Gaard i Aabo i 1912. Den laa dengang i Aabo By, men udflyttedes til sin nuværende Plads i 1862.

Gaarden er firelænget med grundmurede Bygninger. Stuehuset er opført i 1871 og er tæk-ket med Teglsten. Kostalden og Laden er bygget i 1862 og Hestestalden i 1902. Udlængerne er straatækt.

Arealet er paa 18 Tdr. Land Mark.

Der holdes en Besætning paa 2 jydske Heste, 10 Køer og 8 Ungkreaturer af sortbroget Race, 1 Avlstyr samt 6 Grisesøer, 13 Ungsvin, 100 Høns, Gæs og Kaniner.

Marie Holm har faaet sin teoretiske Uddannelse paa Klank og Frederiksborg Højskoler.

Matr. Nr. 9a og 11b, Aabo

Ejendomsskyld: 23.000

 

Gartner Niels Martinus Jensen overtog sin Ejendom paa Aabo Mark pr. Ormslev i 1919 efter Peder Jensen, der havde ejet den siden 1906. Tidligere ejer var Christian Holm, der havde oprettet bruget.

Ejendommen er opført i 1870 og har grundmurede Bygninger, der er tækket dels med Straa og dels med fast Tag. Den er senere tilbygget.

Jordtilliggendet er paa 9,3 Tdr. Land Mark, der drives dels som Frilandsgartneri og dels med Frugtavl. I 1936 er der plantet 100 Frugttræer og i 1945 yderligere 400 Frugttræer.

Besætningen udgør 2 smaa Heste, 4-5 Køer og 4 Ungkreaturer af jydsk broget Race samt 3-4 Svin og i So.

Matr. Nr. 10, Aabo

Ejendomsskyld: 16.000

 

"AABOLUND" pr. Ormslev ejes af Gaardejer Aage Jensen, der er født 27/5 1886 i Toustrup og er Søn af Inger Kirstine og fhv. Landstingsmand og Gaardejer Niels Jensen. Hustruen, Ane Jensen, er født 6/2 1893 paa , som Datter af Kirsten Marie og fhv. Amtsraadsmedlem og Gaardejer Kresten Jakob Sørensen, "Ersholt" pr. Laasby.

Aage Jensen overtog sin Ejendom i 1915 efter Jens P. Sørensen, der havde ejet den si-den 1912. Tidligere Ejer var Per Knudsen og Gaardejer Enevoldsen.

"Aabolund" er udflyttet fra Aabo By.

Gaarden er firelænget med Stuehuset opført i 1850 og Udlængerne opført efter Brand i 1933. Et Maskinhus blev opført i 1925. Bygningerne er grundmuret og tækket med fast Tag.

Jordtilliggendet er paa 36 Tdr. Land Mark og 4 Tdr. Land Eng. Det er merglet 1927- 29 og drives i 8 Marksdrift.

Besætningen udgør 4 Heste og 2 Føl af jydsk Race, 1 Avlstyr, 16 Køer og 16 Ungkreaturer af R. d. M. samt 12 Svin. 2 Hopper er kaaret 1. Klasse.

Aage Jensen har faaet sin teoretiske Uddannelse paa Flemming Efterskole, Klank Højskole og Malling Landbrugsskole.

Ægteparret har to Børn, Niels, I. 28/1 1916, og Inger-Kirstine, f. 13/4 1919, der er gift med Proprietær Peder Otto Schmidt, »Tarskov Mølle Harlev.

Matr. Nr. 12a m. fl., Aabo

Ejendomsskyld: 59.900

Til lokalarkivet